Posts

Showing posts from 2022

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Image
മലയാളം എതിർ ലിംഗം പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം ആൺ (പുരുഷൻ) എങ്കിൽ പുല്ലിംഗം (pullingam, Masculine gender) എന്നാകുന്നു. പെൺ (സ്ത്രീ) എന്നാണെങ്കിൽ സ്ത്രീലിംഗം (sthreelingam, feminine gender) ആകുന്നു. സ്‌ത്രീപുരുഷഭേദം തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റാത്തവയെ നപുംസകലിംഗം (neuter) എന്നു പറയുന്നു. കള്ളൻ - കള്ളി - കള്ളം എന്നിവ യഥാക്രമം ഒരു ഉദാഹരണം. ആണും പെണ്ണും ചേർന്നതിനെ ഉഭയ ലിംഗം (bisexual) എന്നും പറയും. എന്താണ് എതിർലിംഗം? പരീക്ഷകളിലും മറ്റും വിദ്യാർഥികൾക്കും ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കും ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒന്നാണിത്. അതായത്, മേൽപറഞ്ഞവ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യത്തിൽ നൽകി അതിനു പറ്റുന്ന എതിരായ ലിംഗം എഴുതണം. List of opposite genders (എതിർ ലിംഗം ലിസ്റ്റ് ) അധ്യാപകൻ - അധ്യാപിക അച്ഛൻ - അമ്മ അനിയൻ - അനിയത്തി ആൺകുട്ടി - പെൺകുട്ടി അഭിഭാഷകൻ - അഭിഭാഷക അധിപൻ - അധിപ അവൻ - അവൾ അനിയൻ - അനിയത്തി അന്ധൻ - അന്ധ അനുഗൃഹീതൻ - അനുഗൃഹീത അഭിനേതാവ് - അഭിനേത്രി അപരാധി - അപരാധിനി ആതിഥേയൻ - ആതിഥേയ ആങ്ങള - പെങ്ങൾ ആചാര്യൻ - ആചാര്യ ഈശ്വരൻ - ഈശ്വരി ഇവൻ - ഇവൾ ഇഷ്ടൻ - ഇഷ്ട ഇടയൻ - ഇടയത്തി ഉപാദ്ധ്യായൻ - ഉപാദ്ധ്യായി ഉദാസീനൻ - ഉദാസീന ഊരാളി - ഊരാട്ടി ഉത്തമൻ - ഉത്തമ എമ്പ്ര

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

Image
(Malayalam eBooks-532)Vakyathil prayogikkuka CBSE CLASS 10 Malayalam -യുദ്ധത്തിന്റെ പരിണാമം Malayalam sentence making (വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുക) 1. പ്രീണിപ്പിക്കുക - കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി രാമു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. 2. മോഹാലസ്യപ്പെടുക - മകന്റെ അപകട വാർത്ത കേട്ട് അമ്മ മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു. 3. ഹൃദയോന്നതി - കൂട്ടുകാരുടെ ഹൃദയോന്നതി മൂലം രാമുവിന് പുതിയ വീട് ലഭിച്ചു. 4. ആശ്ലേഷിക്കുക - ഓട്ടമൽസരത്തിൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ രാമുവിനെ അമ്മ ആശ്ലേഷിച്ചു. 5. ജനസഹസ്രം - തൃശൂർ പൂരത്തിന് ജനസഹസ്രങ്ങൾ സാക്ഷിയായി. 6. വ്യതിഥനാകുക - പരീക്ഷയിൽ മാർക്കു കുറഞ്ഞതിൽ രാമു വ്യതിഥനായി. 7. പേടിച്ചരണ്ടു - പോലീസിനെ കണ്ട കള്ളന്മാർ പേടിച്ചരണ്ട് ഓടിയൊളിച്ചു. 8. ലംഘിക്കുക - ഗതാഗതനിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ്. 9. നിറവേറ്റുക - അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായി രാമു പഠിച്ച് ഡോക്ടറായി. 10. ശുണ്ഠി - പുതിയ സൈക്കിൾ വാങ്ങാത്തതിനാൽ രാമു അമ്മയോടു ശുണ്ഠിയെടുത്തു. 11. പ്രതിസംഹരിക്കുക - നദീജലം പങ്കിടാമെന്നു രാജാവ് തീരുമാനിച്ചതു ശത്രുരാജ്യത്തിന്റെ പോർവിളി പ്രതിസംഹരിച്ചു. 12. നിരാമയൻ - പത്തു ദിവസത്തെ ധ്യാനത്തിന്റെ ഫലമായി സന്യാസി ന

(531) കഥാസരിത്സാഗരം

Image
Kathasaritsagara കഥാസരിത്സാഗരം എന്നാൽ ഭാരതത്തിലെങ്ങും വാമൊഴിയായി പ്രശസ്തമായ അനേകം നാടോടിക്കഥകളും മുത്തശ്ശിക്കഥകളും മിത്തുകളും അടങ്ങിയ മഹാ സാഗരമാണ്. അതിൽ ജാതക കഥകളും ഈസോപ് കഥകളും പഞ്ചതന്ത്ര കഥകളും ബീർബൽ കഥകളുമൊക്കെ പല രൂപത്തിൽ ഇഴ ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ സാമാന്യമായി ഒരേ കഥ തന്നെ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും പല ലോക ഭാഷകളിൽ കണ്ടുമുട്ടാം. ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കഥാ ശേഖരമായി ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നു. 18 പുസ്തകങ്ങളും 124 അധ്യായങ്ങളും 22,000 ശ്ലോകങ്ങളും അടങ്ങിയ ഇതിൽ 300 കഥകളും അനേകം ഉപകഥകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നാം ഇന്നു കാണുന്ന കഥാസരിത്സാഗരത്തിന്റെ രചയിതാവ് സോമദേവനാണ്. ഇതിന്റെ രചന പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 1063 - 81 AD കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ രചിച്ചത് ഗുണാധ്യായന്റെ ബൃഹത്കഥ എന്ന കഥകളുടെ കൂട്ടായ്മയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ബൃഹത്കഥയുടെ മൂലകൃതി രചിക്കപ്പെട്ടത് പൈശാചി എന്ന ഭാഷയിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ലഭ്യമല്ലതാനും. കാശ്മീർ രാജാവ് അനന്തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ കവിയായിരുന്നു ശൈവ ബ്രാഹ്മണനായ സോമദേവൻ. ഏറെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കഥ വായിക്കൂ .. വ്യാപാരിയായ മൂഷികൻ! ഒരിക്കൽ, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പണി തേടി

(530) ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ!

Image
1. യോഗയിലെ മെഡിറ്റേഷൻ ഹത യോഗികളുടെ Basic രീതിയിൽ ശീലിച്ചാൽ (deep thought) അറിവിനപ്പുറമുള്ള തിരിച്ചറിവും പിന്നെ വിവേകമുള്ള പ്രായോഗികമായ ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും കടന്നുവരും. ലോകം മുഴുവനും Alexander the Great എന്നാണു പറയുന്നത്. എന്നാൽ, ഡയോജനീസ് പുഛത്തോടെയാണ് അലക്ലാണ്ടറെ കണ്ടിരുന്നത്. സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ പ്രജകളെ നോക്കുന്നതിനു പകരം ലോകം മുഴുവൻ ചോര ചിന്തിയ യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ സാമ്രാജ്യം പിടിക്കാൻ പോയവൻ എങ്ങനെയാണ് മഹാൻ ആകുന്നത്? യുദ്ധ, സാമ്രാജ്യ ആസക്തിയുള്ള ക്രൂരനായ മനുഷ്യൻ. ലോകം മഹാനാക്കിയത് അയാളുടെ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളും സാമ്രാജ്യ നേട്ടങ്ങളും നോക്കിയാണ്. ഭൗതിക അളവ് ആത്മിക അളവിനെ മറികടന്ന് ആളുകൾ കൂടുതലായി സ്വീകരിക്കുന്നു. പണ്ടു കവി പാടിയതും പൊട്ടത്തരം തന്നെ. "ക്ഷീരമുള്ളൊരകിടിൻ ചുവട്ടിലും ചോര തന്നെ കൊതുകിനു കൗതുകം" ക്ഷീരമുള്ള അകിടിൽ നിന്ന് പാൽ കുടിക്കാനുളള മിടുക്ക് കൊതുകിനു ദൈവം കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത് കൗതുകത്തിനു വേണ്ടി അകിടിൽ ചെന്ന് ഇരുന്നതല്ലല്ലോ. രക്തം അതിന്റെ ഭക്ഷണമാണ്. മാത്രമല്ല, പശുവിന്റെ പാൽ പശുക്കുട്ടിക്കാണ്. മനുഷ്യപ്പാൽ മനുഷ്യക്കുട്ടിക്കും. അതിവേഗം വളർന്ന് പെട്ടെന്നു മരിക്കുന്ന പശുവിന്റെ

(529) സർക്കാർ സ്വകാര്യ ജോലികൾ!

Image
ഒന്നാമത്തെ കഥ - പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ്, വലിയൊരു പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു ബിജേഷ്, ഒരു ദിവസം അവൻ പനി വച്ചു കൊണ്ട് ജോലിക്കു പോകാൻ ഒരുങ്ങവേ ഭാര്യ തടഞ്ഞു - " ലീവ് സൂപ്പർവൈസറോട് വിളിച്ചു പറയ്. ഇന്ന് പാരസെറ്റാമോൾ കഴിച്ചെന്നു പറഞ്ഞ് കാര്യമില്ല. റെസ്റ്റ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാകും" "എടീ, ഒരു ഗുളിക ബാഗിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പോയിട്ട് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് ലീവ് എടുക്കാം. വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല" ഭാര്യ അത്ര രസിക്കാത്ത മട്ടിൽ പറഞ്ഞു - " അതെന്താ, ആ മനുഷ്യൻ പനി വരാത്ത സൂപ്പർമാനാണോ? കാഷ്വൽ ലീവ് പതിനഞ്ചിൽ വെറും നാലെണ്ണം മാത്രമേ ഈ വർഷം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ " വിഷയം മാറ്റാനായി ബിജേഷ് പറഞ്ഞു - " അമ്പടീ മിടുക്കീ ഞാൻ പോലും ലീവെടുത്തത് മറന്നിരിക്കുവായിരുന്നു " ആ സുഖിപ്പിക്കൽ കേൾക്കാത്ത മട്ടിൽ അവൾ മുഖം വീർപ്പിച്ച് അകത്തേക്കു പോയി. അയാൾ അവിടെ ചെന്ന് ജോലി സ്ഥലത്തെ തടിയൻകംപ്യൂട്ടറിനു മുന്നിൽ ബാഗു വച്ചയുടൻ ലീവ് ഫോമുമായി സൂപ്പർവൈസറെ കണ്ടു - "സാർ , എനിക്കു പനിയാണ്. നാളെ ഒരു ലീവ് വേണമായിരുന്നു " ഉടൻ, സൂപ്പർ ഏമാൻ എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ പാകത

(528) ആരാണ് ശക്തൻ?

Image
പണ്ടുപണ്ട്, സിൽബാരിപുരം രാജ്യം വീരഭദ്രൻ എന്ന രാജാവ് ഭരിച്ചിരുന്ന കാലം. മാസത്തിലൊരിക്കൽ പണ്ഡിത സദസ്സ് ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു. അയൽരാജ്യങ്ങളിലെ പണ്ഡിതന്മാരും അവിടെ സന്നിഹിതരാകും. ഒരിക്കൽ, സഭ കൂടിയപ്പോൾ അന്നത്തെ പ്രധാന വിഷയം ഇതായിരുന്നു - "ആരാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ശക്തിമാൻ?" ഉടൻ, കേശവപുരം പണ്ഡിതന്റെ ഉത്തരം വന്നു- "വജ്രം ആണു മഹാരാജൻ. അതിനെ മുറിക്കാൻ വജ്രം തന്നെ വേണമല്ലോ " രാജപുരം പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു: "അല്ല. വജ്രം തീയിലിട്ടാൽ കരിക്കട്ടയായി മാറും !" ആറ്റുപുരം പണ്ഡിതൻ: " തീയുടെ ശക്തി വെള്ളം കണ്ടാൽ കെട്ടുപോകില്ലേ?" ഉദ്യാനപുരം പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു - "സൂര്യനെ കാണുമ്പോൾ വെള്ളം നീരാവിയായിപ്പോകും!" കോസലപുരത്തെ പണ്ഡിതൻ: " വെള്ളം ആവിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സൂര്യനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന മേഘത്തിന്റെ കഴിവ് നോക്കുക. സൂര്യപ്രകാശത്തെ മുഴുവൻ തടയാൻ തക്ക ശക്തിയുണ്ട് !" ചിത്തിരപുരത്തെ പണ്ഡിതൻ: " ഹേയ്, അങ്ങനെയല്ല. കാറ്റടിച്ചാൽ പറന്നു പോകുന്ന മേഘം വെറും പേടിത്തൊണ്ടനാണ്. സ്വന്തമായി സ്ഥിരം രൂപം പോലുമില്ല. കൊടുങ്കാറ്റിന്റെയും ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെയും ശക്തി നമുക്ക് അറിവുള്ളതല്ലേ?"

ആസക്തികളെ തിരിച്ചറിയുക!

Image
അതിശക്തമായ താല്പര്യത്തെ ആസക്തി (Addiction) എന്നു പറയാം. അനേകം ഭാവങ്ങളിലും രൂപങ്ങളിലും മനുഷ്യരെ ദുശ്ശീലങ്ങളും അടിമത്തവും നിറഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാകുന്നു ഇത്! അമിതമായി ആഹാരം കഴിക്കുന്നതും എല്ലാ സിനിമകളും കണ്ടുതീർക്കുന്നതും പോലുള്ള ചില ആസക്തികൾ മറ്റാർക്കും ദോഷം ചെയ്യാതെ ആ വ്യക്തിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നു. പക്ഷേ, അതിവേഗ ഡ്രൈവിങ് പോലെ സമൂഹത്തിനും ദോഷം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒട്ടേറെ തരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നാം ഓർക്കണം. പലർക്കും തങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടെന്ന് ഇനിയും അറിഞ്ഞിട്ടു പോലുമുണ്ടാവില്ല! ഇവിടെ യാത്രകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആസക്തിയെ അറിയാം. ചെറുപ്പം മുതൽ ബസിൽ കയറിയാൽ ബിനീഷ് സൈഡ് സീറ്റിൽ ഇരിക്കാനുള്ള അവസരം നോക്കിയിരിക്കും. കാരണം, അക്കാലത്ത് ബസ് പോകുന്നത് പച്ച വിരിച്ച പാടങ്ങളിലൂടെ. ഇടയിലൂടെ തോടും കുറച്ചു കിളികളും അങ്ങനെ പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ രംഗപടം മനസ്സിനു തരുന്ന ഒരു കുളിർമ അത് അനുഭവിച്ചു തന്നെ അറിയണം. ഇതിനിടയിൽ, ചില സ്റ്റോപ്പുകളിൽ സ്ഥിരം ആളുകൾക്ക് ഓടി വന്ന് കയറാൻ പാകത്തിന് ബസ് ഏതാനും നിമിഷം കാത്തു നിൽക്കും. അവർ വന്നു കയറിക്കഴിഞ്ഞ് താമസിക്കാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ പരിചയക്കാരോടു വിസ്തരിക്

(526) School Yoga Teacher Interview

Image
യോഗയുടെ ജോലിക്കാര്യം അറിയാൻ പലപ്പോഴും വൈകാറുള്ളതു സ്വാഭാവികമാണ്. കാരണം, മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളേപ്പോലെ അധികം ഒഴിവുകളും സ്ഥലങ്ങളും പ്രശസ്തിയും ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഏതു പാതിരാ സമയത്തും ഏതു ഇന്റർവ്യൂ സ്ഥലത്തേക്കും ഓടാൻ പാകത്തിന് ബിജുക്കുട്ടൻ തന്റെ ഫയൽ തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ദിനം - ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പടർന്നു പന്തലിച്ചു കിടക്കുന്ന വിദ്യാലയ സമൂഹത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ശാഖയിലേക്ക് യോഗ അധ്യാപനത്തിന് വോക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ശമ്പളം നോക്കാനായി ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റിൽ കയറിയപ്പോൾ ചെന്നത് സ്ഥിരം അധ്യാപകരുടെ പുലിമടയിൽ. അവർക്ക് 60, 80, 1 ലക്ഷം വരെയൊക്കെ വരുന്നതിനാൽ ബിജുക്കുട്ടൻ അത്തരം സ്കൂളുകളെ കേന്ദ്രപ്പൻ സ്കൂൾ എന്നാണു പറയാറ്. അതിനു താഴെയായി ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള യോഗാ കരാർ നിയമനത്തിന് പ്രതിമാസം 21,500 രൂപയും. കൃത്യസമയത്തിനു അര മണിക്കൂർ മുൻപുതന്നെ ബിജുക്കുട്ടൻ സ്ഥലത്തെത്തി. അവിടെ മുപ്പതോളം ഉദ്യോഗാർഥികൾ. മിക്കവരും യോഗ ജോലി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപരാണ്. ദിവസ വേതനക്കാരും ചെറിയ സ്കൂളിലുള്ളവരും ഉണ്ട്. അടുത്തിരുന്ന അധ്യാപികയെ ബിജുക്കുട്ടൻ പരിചയപ്പെട്ടു. മറ്റൊരു കേന്ദ്രപ്പൻ അധ്യാപികയാണ്. പക്ഷേ, ആ

Malayalam eBooks-525-സമയംകൊല്ലികൾ

Image
സമയംകൊല്ലികളെ വളർത്തരുത്! ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ബിനീഷിന്റെ രണ്ടുവർഷ കാലയളവിനുള്ളിൽ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ അനേകം മണിക്കൂറുകൾ കത്തിച്ചു തീർത്ത ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനേക്കുറിച്ച് ആകട്ടെ ഈ സംഭവ കഥ. അയാളുടെ പേര് തൽക്കാലത്തേക്ക് ജയൻ എന്നു വിളിക്കാം. ആളൊരു വി.ഐ.പി. കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ്. ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും വേറെ കുറച്ചു കോഴ്സുകളുമൊക്കെ കയ്യിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും ഒരിടത്തും തികച്ച് മൂന്നു മാസം ജോലി ചെയ്യാറില്ല. കാരണം, ഒട്ടും ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ലെന്നു ചുരുക്കം. ചിലപ്പോൾ ബോസ് പറയും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം , പ്രൊജക്റ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തണം എന്നു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് രാജിവച്ചു സലാം പറയുന്നതാണ് ഈ കക്ഷിയുടെ സ്ഥിരം രീതികൾ. അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോയി. അയാൾക്ക് 32 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അവിചാരിതമായി ബിനീഷിന്റെ സുഹൃത്തായി മാറിയത്. ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചായിരുന്നു തുടക്കം. പുസ്തകം, ലൈബ്രറി, ഡിജിറ്റൽ വിദ്യകൾ, പ്രസാധനം , വായന ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർക്കു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സേവനത്തിൽ ബിനീഷിനു സന്തോഷമേയുള്ളൂ. എല്ലാ ആഴ്ചയിലും അവധി ദിവസങ്ങളിൽ കുറച്ചു നീളമുള്ള ഫോൺ കോള

മലയാളം ഡിജിറ്റൽ ഗുരുകുലം കഥകൾ- 524

Image
പണ്ടു കാലങ്ങളിലെ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഗുരുക്കന്മാർ പ്രയോഗിച്ചു വന്നിരുന്ന കാര്യമാണ് സന്മാർഗ കഥകൾ. അത്തരം രണ്ടു കഥകൾ വായിക്കുക. പണ്ടുപണ്ട്, സിൽബാരിപുരം ദേശത്തെ വീരമണിഗുരുജിയുടെ ആശ്രമം. അദ്ദേഹം കുട്ടികളോടു കഥ പറയാൻ തുടങ്ങി. ഒരിക്കൽ, നല്ല ചൂടുള്ള വേനൽക്കാലത്തെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയം. ആശ്രമത്തിന്റെ വരാന്തയിൽ മൺകലത്തിൽ നിറയെ കുടിവെള്ളം വച്ചിരുന്നു. ഏതോ കുട്ടി വെള്ളം കുടിച്ച ശേഷം അതു മൂടി വയ്ക്കാൻ മറന്നു. ആ തക്കം നോക്കി ഒരു കാക്ക മൺകലത്തിൽ തലയിട്ടു വെള്ളം കുടിച്ചു. എന്നിട്ട് അത്ഭുതത്തോടെ കലത്തിനോടു ചോദിച്ചു - " ഈ വേനൽക്കാലത്തും എങ്ങനെയാണ് ഇതിനുള്ളിൽ നീ ഇത്രയും തണുത്ത വെള്ളം സൂക്ഷിക്കുന്നത്?" കലം പറഞ്ഞു- " ഞാൻ വയലിൽ കളിമണ്ണായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാലത്ത് വെള്ളം എന്റെ ഉറ്റ ചങ്ങാതിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ ങ്ങനെ കളിച്ചു രസിച്ചിരുന്ന പണ്ടത്തെ സൗഹൃദം ഇപ്പോഴും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു " ഉടൻ, കാക്ക ചോദിച്ചു - "അതെങ്ങനെ ശരിയാകും? ആ കളിമണ്ണ് തീച്ചൂളയിൽ ചുട്ടെടുത്തപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ പോയല്ലോ? പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചങ്ങാത്തം ശരിയാകുന്നത് ?" മൺകലം പറഞ്ഞു - "അക്കാലത്തെ വെള

(523) കൗൺസലിങ്ങ് കോഴ്സ് ഉപേക്ഷിച്ച കഥ

Image
ബിനീഷ് തന്റെ ജില്ലയിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കൗൺസലിങ്ങ് കോഴ്സിന് ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിനു മുന്നോടിയായി മലയാളത്തിലുള്ള മികച്ച നാലഞ്ച് കൗൺസലിങ്ങ് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി വായിച്ചു. അവന് അതെല്ലാം നന്നേ ബോധിച്ചു. കാരണം, മനസ്സു വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിശിഷ്ടമായ ജോലിയാണല്ലോ ഇത്. മാത്രമല്ല, ഇക്കാലത്ത് പ്രശ്നങ്ങളും കിട മൽസരങ്ങളും കൂടി വരികയുമാണ്. അങ്ങനെ, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കൗൺസലിങ്ങ് കോഴ്സ് പുതിയ ബാച്ച് അഡ്മിഷന്റെ സമയമായി. ബിനീഷ് പഠന രംഗത്തു നിന്നും വിട്ടു നിന്നിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു മധ്യവയസ്ക്കനു പഠിക്കാൻ കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടായേക്കാം. എന്നാൽ, അതിനു മുൻപ് ഒന്നു റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പോയേക്കാമെന്ന് തോന്നി. ആ ഞായറാഴ്ച ലുലുമാളിലേക്ക് സകുടുംബം കാറു വിട്ടു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഭാര്യയും മോളും മമ്മിയും കൂടി ഏതോ തുണിത്തരങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കടയിൽ കയറി. എന്റെ സെലക്ഷന് അവിടെ കാര്യമില്ലാത്തതു കൊണ്ട് നടുത്തളത്തിലെ ഒരു സീറ്റിലിരുന്നു.  അടുത്ത സീറ്റിൽ ഫോണിൽ തല കുമ്പിട്ടിരുന്ന ആളെ കണ്ട് പൊടുന്നനെ സന്തോഷം ഇരട്ടിയായി. അത് തന്റെ കോളജിൽ സീനിയർ ആയി പഠിച്ച മിടുക്കനായ സന്തോഷ്. അദ്ദേഹത്തേപ്പ

കവികളുടെ ദുരിതകാലം (ഇ-ബുക്ക് - 522)

Image
പണ്ടുപണ്ട്, ബിജേഷിന്റെ സ്കൂൾകാലം. സഹപാഠി ജോയി (ശരിപ്പേരല്ല) ബോണിഫസ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത് ഏതാണ്ട് നാലാം ക്ലാസുവരെ. അതു കഴിഞ്ഞ് റ്റി.സിയും മേടിച്ച് അവൻ വേറൊരു സ്കൂളിലേക്കു പോയി. അതിനിടയിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ തോന്നുന്നു - അതൊരു എയ്ഡഡ് സ്കൂളായിരുന്നു. അന്ന് , പ്രശസ്തമായ സ്കൂളിൽ പലതും എയ്ഡഡ് മലയാളം മീഡിയം ആയിരുന്നു. ബാലകലോൽസവം, സയൻസ് എക്സിബിഷൻ എന്നു ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്ന രണ്ടു സംഭവങ്ങൾക്കായി മിക്കവാറും മറ്റുള്ള സ്കൂളിൽ പോകേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ സംഘാടനം സ്വന്തം സ്കൂളിൽ ആകുമ്പോൾ വേറെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ അന്നേരം ഇങ്ങോട്ടും വരും. അതൊരു രസമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായി തോന്നിയത് സയൻസ് എക്സിബിഷനാണ്, കാരണം, ഓരോ ആളും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അന്നാട്ടിലെ പറമ്പുകളിലൂടെ മുകളിലോട്ടു നോക്കി നടപ്പാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പക്ഷിക്കൂട് ഒപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, എക്സിബിഷന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം പക്ഷിക്കൂടുകളായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് കൂട് ഫാക്ടറി പോലെ തോന്നിക്കും. എന്നാൽ, അന്നും കുറച്ചു ധീരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ അപകടം പിടിച്ച കാടുപിടിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പേര് അറിയാൻ വയ്യാത്ത വലിയ പക്ഷിക്കൂടുകൾ കൊണ്ട

ശിഷ്യന്മാരുടെ കിടമൽസരം (Malayalam eBooks-521)

Image
സിൽബാരിപുരം രാജ്യത്ത് അനേകം ചെറു ഗ്രാമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെല്ലാം ഓരോ നാടുവാഴിയെയും അധികാരപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇവരുടെയെല്ലാം മക്കൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായി വീരമണി ഗുരുജിയുടെ ഗുരുകുലമായിരുന്നു ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഒരിക്കൽ, ഇരുപതോളം കുട്ടികൾ പഠനത്തിനിടയിൽ അനാവശ്യമായ മൽസര ബുദ്ധി പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. ഏതു കാര്യത്തിലും ഞാനാണ് കേമൻ എന്നു ഗുരുജിയെയും കൂട്ടുകാരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഗുരുജിക്ക് അത് അസഹ്യമായി അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇതിനെന്താണ് ഒരു പോംവഴി? ഒന്നു ശ്രമിച്ചു നോക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. ഒരു ദിവസം തന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളുമായി വൈകുന്നേരം കടൽത്തീരത്തു വന്നു. ചിലർ ഓടിക്കളിച്ചു. ചിലർ മണ്ണു ശിൽപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. മറ്റുള്ള ചിലരാകട്ടെ, തിരയടിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം അവർ പോയത് ഒരു പുഴയോരത്താണ്. അവിടെ പുഴവക്കത്ത് അനേകം മരങ്ങൾ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഗുരുജി എല്ലാവരോടുമായി പറഞ്ഞു - "നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്ര തരം മരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം " അവർ തിരികെ ആശ്രമത്തിലെത്തി. അദ്ദേഹം അവരോടു ചോദിച്ചു - "കടൽത്തീരത്ത് ഓരോ ശിഷ്യനും കണ്ടതായ ഏറ്റവ

(520) പഴയ കഥയും പുതിയ കഥയും!

Image
പണ്ടുപണ്ട് , സിൽബാരിപുരം ദേശമാകെ കാടായിരുന്നു. ഏതാനും കാട്ടുവാസികളായ മനുഷ്യർ മാത്രം അതിനുള്ളിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കൽ, ഒരു കറുത്ത കാട്ടാട് ഒറ്റയ്ക്ക് തീറ്റി തിന്നു നടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഒരു വേടൻ അതുവഴി പോയത്. അയാൾ ഈ ആടിനെ കണ്ടു. പക്ഷേ, കയർ പിരിച്ചുണ്ടാക്കിയ വലയും കുടുക്കും അവന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. അവൻ തിടുക്കത്തിൽ ഗുഹയിൽ പോയി അതുമായി മടങ്ങിവന്നു. വല വീശാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ കാട്ടാട് അതിന്റെ ഭാഗ്യമെന്നു പറയട്ടെ, വേടനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ! അത് കാട്ടിലൂടെ കുതിച്ചു പാഞ്ഞു! വേടൻ പിറകെയും!കുറെ ദൂരം പിന്നിട്ടപ്പോൾ കാട്ടാട് മറ്റൊരു അതിജീവന തന്ത്രം പുറത്തെടുത്തു. കറുത്ത പോലത്തെ ഇലകൾ മൂടിയ ഇരുണ്ട നിറമുള്ള ഒരു കാട്ടുമരം കണ്ടപ്പോൾ അതിനടിയിൽ ഒളിച്ചു ! അപ്പോൾ കാട്ടാട് ആ മരത്തിനോടു പറഞ്ഞു - "നിന്റെ ഇലകളും ചില്ലകളും കാറ്റത്ത് ഇളകിമാറിയാൽ അയാൾ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും " മരം പറഞ്ഞു - "നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ എനിക്കു സന്തോഷമേയുള്ളൂ. ഞാൻ അനങ്ങാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാം " അന്നേരം, വേടൻ പള്ളപ്പടർപ്പുകൾ ഇളക്കി നോക്കിയെങ്കിലും ആടിന്റെ പൂട പോലും അവിടെ കണ്ടില്ല. കുറെ ശാപ വാക്കുകൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ

eBooks-519 -മാങ്ങാ കച്ചവടം

Image
ബിനീഷിന്റെ പുരയിടത്തിൽ നല്ലതുപോലെ മാങ്ങാ പിടിക്കുന്ന രണ്ടു വലിയ മാവുണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും ഒരേ സമയത്ത് മാങ്ങാ പാകമാകുകയും ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷങ്ങളായി ഒരു മൊത്തക്കച്ചവടക്കാരൻ തന്നെയാണ് കൊണ്ടു പോകുന്നത്.  എന്നാൽ, മാവ് പൂക്കുമ്പോൾത്തന്നെ ഒറ്റ വില പറഞ്ഞ് വാക്ക് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. മാങ്ങാ പറിക്കാൻ പെട്ടി ഓട്ടോയും ഓടിച്ച് വരും. സഞ്ചി അറ്റത്തു പിടിപ്പിച്ച മാങ്ങാത്തോട്ടിയുമായി ഒരു മെലിഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് മാവിൽ കയറുക. അവർ ഏതോ അച്ചാറു കമ്പനിയ്ക്ക് നേരിട്ട് കയറ്റിവിടും. അങ്ങനെയിരിക്കെ, ഒരു വർഷം മാവ് പൂത്തു. പതിവിനു വിപരീതമായി മെലിഞ്ഞവൻ മാത്രമായി ഗേറ്റ് കടന്നു വന്നു- "സാറേ, നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് മാങ്ങാ കച്ചവടമുറപ്പിക്കട്ടെ" "ഇയാൾടെ ആശാൻ എവിടെ ? അയാളുമായിട്ടാണല്ലോ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇടപാട്?" "അയ്യോ! സാറത് അറിഞ്ഞില്ലേ? ആശാന് അടുത്തയിടയ്ക്ക് ഒരു വലിയ നഷ്ടം വന്നു. ലക്ഷങ്ങൾ പോയി. എന്നോടു തന്നെത്താൻ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു" ബിനീഷ് പറഞ്ഞു - "ശരി. ഓ.കെ. പക്ഷേ, താൻ പറഞ്ഞ നാലായിരത്തിന് മുകളിൽ ആരു പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കച്ചവടമാക്കും. അതു പിന്നെ പറഞ്ഞില്ല എന്നു പറഞ്ഞേക്കരുത് !"

വിളക്കും പണവും (518)

Image
പണ്ടുപണ്ട്, സിൽബാരിപുരംരാജ്യം സാമ്പത്തികമായി പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിരുന്നില്ല. ശക്തിവേലു എന്ന രാജാവായിരുന്നു അവിടം ഭരിച്ചിരുന്നത്. കൊട്ടാരം വക ജോലികൾക്കു പോലും ന്യായമായ ശമ്പളം കിട്ടിയിരുന്നില്ല.   അക്കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന കൊട്ടാര ജോലിക്കാരായിരുന്നു കേശുവും ചീരനും . അവർക്ക് ഞായറാഴ്ച്ച ദിവസം മാത്രം ജോലി ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അന്ന്, അവർ ഗ്രാമത്തിലെ ആൽത്തറയിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടും. എന്നാലോ? അവരുടെ പ്രധാന സംസാരം ജോലിയുടെ തുച്ഛമായ കൂലിയും കഷ്ടപ്പാടും ആയിരിക്കും. കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് വലിയ തൂക്കുവിളക്കുമായി അനേകം സ്ഥലങ്ങളിൽ വെളിച്ചം പകർന്ന് തിരികെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നതായിരുന്നു കേശുവിന്റെ ജോലി.  അതേസമയം, ചീരൻ കൊട്ടാരത്തിൽനിന്ന് പണവുമായി പലയിടങ്ങളിൽ പകൽ മുഴുവനും സഞ്ചരിക്കണം. പതിവു പോലെ ഒരു ദിനം അവർ  സംസാരിച്ചത് നമുക്ക് ഒന്നു ശ്രദ്ധിക്കാം - കേശു പറഞ്ഞു- "ഹോ! ഇന്നലെ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ സമയം പാതിരാ കഴിഞ്ഞു.  ആദ്യം സന്ധ്യാസമയത്ത് വഴി വിളക്കുകൾ തെളിച്ചു. അമ്പല വിളക്കുകൾ കത്തിച്ചു. ചുറ്റുവിളക്കും തെളിച്ചു. പിന്നീട്, ചില തറവാടുകളിലെത്തി നിലവിളക്കു തെളിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ ഉൾഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ചിലർക്ക് കൈവ

പുസ്തകമേളകൾ (മലയാളം ഇ ബുക്ക്- 517)

Image
കോട്ടയത്തുള്ള ബിജേഷിന്റെ കമ്പനിജോലിയുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ചെലവു കഴിഞ്ഞ് മാസാവസാനം കാര്യമായി ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. അയാളുടെ വിനോദം പുസ്തക വായനയാണ്. എന്നാൽ, പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾക്കെല്ലാം വലിയ വിലയാണ്. അതുകൊണ്ട് , കാശു വീശാനില്ലാത്ത സാദാ പുസ്തക പ്രേമികൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ യൂസ്ഡ് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങുകയേ ഇവനും നിവൃത്തിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം, ജോലി കഴിഞ്ഞ് ചെറുകഥകളുടെ സമാഹാരം തടയുമോ എന്നറിയാൻ പഴയ പുസ്തകക്കടയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ കാര്യമായ പുസ്തകങ്ങളൊന്നുമില്ല! കുറെ മാസികകളും കീറിയതും മറ്റുമായ ചിലതു മാത്രം! "എന്താ, ചേട്ടാ? കട ഒഴിയുകയാണോ?" " ഏയ്, ഇല്ല മോനേ, രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയ ആൾ കാറിൽ ഇവിടെത്തന്നെ എത്തിക്കും " ബിജേഷിന് കാര്യം മനസ്സിലായില്ലെന്ന് കടക്കാരനു പിടികിട്ടി. അയാൾ തുടർന്നു - " ദർശന പുസ്തകോൽസവം വകയായി ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് - ഏറ്റവും നല്ല വീട്ടു ലൈബ്രറി മൽസരം നടക്കുവല്ലേ? അതിന് അവർ വീട്ടിൽ പരിശോധിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ നിറച്ചു കാണിക്കാൻ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തതാണ് !" ബിജേഷ് ചിരിച്ചു കൊണ്ടു പറഞ്ഞു - "എത്ര നല്

മലയാളം ഡിജിറ്റൽ ബുക്സ്-516

Image
കുട്ടിയുടെ കിളിക്കൂട് പണ്ടുപണ്ട്, സിൽബാരിപുരംരാജ്യം വീരവർമ്മൻ എന്നു പേരായ രാജാവ് ഭരിച്ചു വന്നിരുന്ന കാലം. അളവറ്റ സമ്പത്തു കൊണ്ട് ഖജനാവ് നിറഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ അതിന്റെ അഹങ്കാരം രാജാവിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കൽ, രാജാവിന്റെ പത്തു വയസ്സുള്ള കൊച്ചുരാജകുമാരന് ഒരാഗ്രഹം ഉദിച്ചു. തന്റെ മുറിക്കു മുന്നിൽ കിളിക്കൂടുകൾ കൊളുത്തിയിടണം. കാണാൻ നല്ല ചേലുള്ള കൂടുകൾ വേണംതാനും! ഉടൻതന്നെ ഭടന്മാർ അടുത്തുള്ള തോട്ടങ്ങൾ അരിച്ചു പെറുക്കി. കൂടുതലും കാക്കയുടെ ചുള്ളിക്കമ്പ് പെറുക്കി വച്ച് കവരക്കമ്പുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കാക്കക്കൂടുകളായിരുന്നു. ഭംഗിയില്ലാത്ത കുറച്ചു കിളിക്കൂടുകൾ കണ്ടെങ്കിലും അതിലൊന്നും അവർക്കു തൃപ്തി വന്നില്ല. ഒടുവിൽ, അവർ ഒരു മാന്തോപ്പിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അതൊരു ജന്മിയുടേതാണ്. അവിടെ കേശു എന്നൊരു കുട്ടി മാങ്ങാ പറിക്കാൻ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ തോട്ടിയുമായി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. മാങ്ങകൾ നിലത്തു വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ഭടന്മാർ മുകളിലേക്കു നോക്കി. ഒരു ഭടൻ ആ മാവിന്റെ ചെറു ചില്ലയിൽ ഞാന്നു കിടക്കുന്ന തൂക്കണാം കുരുവികളുടെ ഏതാനും കൂടുകൾ കണ്ടു വിളിച്ചു കൂവി - "ഹൊ! ഭാഗ്യം! അതി മനോഹരമായ കൂടു

Malayalam eBooks-515

Image
യോഗയിലെ വെല്ലുവിളികൾ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഒരു ബുധനാഴ്ചയുടെ വൈകുന്നേരം. ബിജേഷ് അധ്യാപനജോലിയും കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിതനായി കോട്ടയം ടൗണിലൂടെ അടുത്ത ബസ് പിടിക്കാനായി ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്കു നടക്കവേ, "ഡാ, ബിജേഷേ... " പിറകിൽ നിന്നൊരു വിളി! ദാ.... വരുന്നു, തന്റെ സ്കൂൾകാല സഹപാഠി - ലിജോ, അവൻ ഏതോ ബാങ്കിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാം. ഇപ്പോൾ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട്. അടുത്തു വന്നയുടൻ, ആദ്യ ചോദ്യം എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു - " നീ ഇപ്പോ എവിടെയാ ജോലി ചെയ്യുന്നത്?" പണ്ട്, തന്റെ ക്ലാസ്സിലെ പ്രധാന കിള്ളിക്കിഴിക്കൽ വിദഗ്ധനായിരുന്നു ഈ കക്ഷി. എന്നാലോ? വലി-കുടി-പിടി ദുശ്ശീലങ്ങളൊന്നുമില്ലതാനും. ബിജേഷ് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്കൂളും സ്ഥലവും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അധ്യാപകനെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അല്പം ബഹുമാനമൊക്കെ ലിജോയുടെ മുഖത്ത് തെളിഞ്ഞെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം യോഗ യെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ നെറ്റി ഒന്നു ചുളിച്ചു. അവനിലെ സംശയ ദൃഷ്ടി ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു! പിന്നെ റാപിഡ് ഫയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ പെരുമഴയായിരുന്നു. സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൃത്യ സ്ഥലം, ടൗണിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം, ആ റൂട്ട്, അടുത്തുള്ള പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിങ്ങ