31/07/18

7- അന്വേഷി

Malayalam eBooks-257-daivavishwasam-7-anweshi
Author- Binoy Thomas, price- FREE


To read online/download/offline this safe Google Drive PDF file-257, click here-
https://drive.google.com/file/d/1lwzFTX4bSRlV7cnzuWfrIoDZ-j81O9X1/view?usp=sharing

9-അന്നദാനം

Malayalam eBooks-256-nanmakal-9-annadaanam
Author- Binoy Thomas, Price-FREE
To read online / download, then read offline this safe google drive pdf file-256, click here-
https://drive.google.com/file/d/1qGY2JpOMfg6GpwXMLmEYJseZ_XlwSXnz/view?usp=sharing

30/07/18

8-നമ്മുടെ കൂട്ടര്‍

Malayalam digital books-255-nanmakal-8-nammude koottar
Author-Binoy Thomas, price-free
To read online/download/offline this safe google drive pdf file- 255, click here-
https://drive.google.com/file/d/1OXPJmbyte-AKs-nnvV-d17yZC1RWwvxx/view?usp=sharing

4- സ്വര്‍ണ പാദസരം

Malayalam eBooks-254-cherukathakal-4-swarnapadasaram' Author- Binoy Thomas, format-PDF, price-FREE.

To browser online reading/ download/ offline reading of this safe google drive file-254, click here-
https://drive.google.com/file/d/12JZBk1PQfk9QZ9AyS9UGEn8JOTt6pLHF/view?usp=sharing

5-കടലക്കാരന്‍

Malayalam digital books-253-kadappadu-5-kadalakkaaran
Author-Binoy Thomas, Price-FREE
To read online/download/offline this safe google drive pdf file-253, click here-
https://drive.google.com/file/d/1w59hZ7u2nRpMTjFzW018GJM3464ZKQov/view?usp=sharing

29/07/18

11-മുതലാളിയുടെ വികൃതികള്‍

Malayalam ebooks-252-thinmakal-11-muthalaliyude vikruthikal
Author-Binoy Thomas, Price-FREE
To read online/download/offline this safe google drive pdf file-252, click here-
https://drive.google.com/file/d/1cj29AcNK9pQtWEq1VStRpydt0aZJOaKL/view?usp=sharing

28/07/18

7-മഹാനായ അലക്സാണ്ടര്‍

Malayalam digital eBooks-251-chiri-anandam-manassukham-7-'mahanaya alexandar' is a story about laughing, jokes, joy, enjoyment, comedy, satisfaction, wellness, good feeling, stable mind, types of smiling, pleasure, happiness, happy etc.
Author- Binoy Thomas, Price-FREE.
ചിരി, നര്‍മ്മം, മനസ്സുഖം, സന്തോഷം, ആഹ്ലാദം, അട്ടഹാസം, പുഞ്ചിരി, സംതൃപ്തി, സൗഖ്യം, ആനന്ദം എന്നിവയൊക്കെയുള്ള  പരമ്പര വായിക്കുക.


To online browser reading/ download/ offline reading of this safe Google Drive PDF eBook file-251, click here-

https://drive.google.com/file/d/18G4aZ1wiCykUPe6AccSfdfKf5K6j8G4C/view?usp=sharing

27/07/18

5-തിരുത്തല്‍വാദികള്‍

Malayalam eBooks-250-souhrudam-5-thiruthalvaadikal.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
To read online/download/offline, google drive pdf file-250, click here-
https://drive.google.com/file/d/1aqAF1igptNJ7En1TLBDnZ0LReg3a5QoQ/view?usp=sharing

10-കോപം

eBooks-249-thinmakal-10-kopam(angry)
Author-Binoy Thomas, price-free
Free online reading/ download/ offline reading of this safe Google drive pdf file-249, click here-
 https://drive.google.com/file/d/1EQCB8diIzE6w-11ywsb-_QToJzrrlq5w/view?usp=sharing

21/07/18

9-സാറിന്‍റെ മുറുക്കാന്‍

Malayalam digital books-247-thinmakal-9-sarinte murukkaan
Author- Binoy Thomas, price-free
To read online browser/download/offline this google drive pdf file-247, click here-
https://drive.google.com/file/d/1hI9TKyEZwfYymVrGRc1sxt4xouWrPjYK/view?usp=sharing

7-മനസ്സിലെ ഇരുട്ട്

Malayalam eBooks-246-nanmakal-7-manassile iruttu
Author-Binoy Thomas, Price- free
To read online browser direct fast reading/ download/ offline reading of this safe Google Drive PDF file-246, click here-
https://drive.google.com/file/d/1H6FcWCbS-hKEt_4XUUGV52mYRu9FlkOc/view?usp=sharing

20/07/18

3-യുവതിയുടെ ശാപം

Malayalam eBooks-245-sthreekshemam-3-'yuvathiyude shaapam'
Author- Binoy Thomas, book format-pdf, price- FREE.
സ്ത്രീക്ഷേമം-'യുവതിയുടെ ശാപം' 

To read online/download/offline this google drive pdf file-245, click here-
https://drive.google.com/file/d/1RfincSkVRk3txgGt5sw_hoiqIiQ3v-8t/view?usp=sharing

19/07/18

6-സ്വപ്ന സദ്യ

Malayalam eBooks-244-nanmakal-6-'swapna sadya' is series of soft moral stories. noble activities, kindness, unselfish, love, mercy, truth, donation, charity, contribution, peace, blessing, patience, equality, tolerance, doing good things to mankind, model quality life, inspiration, motivation etc. Author- Binoy Thomas, format-pdf, price- FREE.
മനുഷ്യവംശത്തിനു മാത്രം സ്വന്തമായ വിശേഷപ്പെട്ട സ്വഭാവഗുണങ്ങള്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരമ്പര. യാതൊരു മുതല്‍മുടക്കും ഇല്ലാതെ ചെയ്യാന്‍ പറ്റുന്നവയും അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടി പുണ്യം നേടുന്നവയും ഇക്കൂട്ടത്തില്‍പ്പെടുന്നു. കരുണ, സഹാനുഭൂതി, ദയ, സഹായം, സംഭാവന, ദാനധര്‍മം, കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികള്‍, ക്ഷമ,  സഹനം, സഹിഷ്ണുത, അഭിനന്ദനം, ശാന്തി, ആശംസ, അനുഗ്രഹം, മാതൃക, സമാധാനം, സ്നേഹം എന്നിങ്ങനെ നന്മയുടെ വകഭേദങ്ങള്‍ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന പരമ്പരയിലെ 'സ്വപ്ന സദ്യ ' എന്ന കഥ.   

To online browser reading/ download/ offline reading of  this safe Google Drive PDF file-244, click here-

https://drive.google.com/file/d/10jhOhLAK__EnKtLcek0mEa-sFFCwKb0r/view?usp=sharing