03/08/2020

ആസ്ത്മ രോഗം കുറയ്ക്കാം

 
(click this promo video)


പലതരം ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകള്‍ കൂടിച്ചേര്‍ന്ന്  ആസ്ത്മയുടെ ആശ്വാസമാകുന്ന 14 യോഗാ വിഡിയോ‌ ലഭിക്കാന്‍  മുകളിലുള്ള പേജ്- Binoy's yoga video classes സന്ദര്‍ശിക്കുക.