28/03/17

ദൈവവിശ്വാസം-2-ഈശ്വര നിയോഗം

eBooks-71-daivavishwaasam-2-eeshwaraniyogam is a part of Malayalam ebook series about God, God fearing, faith, prayer, theology, theism, worship, rituals etc. Author-Binoy Thoms, page-7, pdf format, size-70 kb, price Rs.25 only. Go to about/contact page for making payments.
ദൈവം, ദൈവഭയം, ഈശ്വരന്‍, ഭഗവാന്‍, പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവ്, ഭക്തി, പ്രാര്‍ത്ഥന, ദൈവവിശ്വാസം എന്നിങ്ങനെ വിവരിക്കുന്ന മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ബുക്ക്  പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം.

click here to download this safe Google drive pdf 71- file,
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05cidng4c1hrdEdJOTg/view?usp=sharing

malayalamplus.com domain name& private registration renewal, privacy setting charges, ican fees, tax എന്നിവയൊക്കെ ഓരോ വര്‍ഷവും കൂടിവരികയാണ്. എങ്കിലും advertisement, link, shopping cart, app download വരുമാനങ്ങള്‍ക്കായി വായനക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വമനുസരിച്ച് pay book price now/later or never! എന്നാല്‍, പണമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് എല്ലാ ബുക്കുകളും സൗജന്യമായി വായിക്കാം.  ഈ സൈറ്റിലെ ബുക്കുകള്‍ ഓരോന്നായോ ഒരുമിച്ചോ വിലക്കുറവില്‍ print books (discount offer) ലഭ്യമാണ്.

17/03/17

പരിസ്ഥിതി-സംരക്ഷണം-1

This Malayalam eBooks-70-environment-protection-1 is an eco-friendly book series about our nature, forest conservation, water pollution, air pollution, noise pollution, plastics, vehicles, smog, fog, green house effect, ecology etc.
Author- Binoy Thomas, format -PDF, pages-8, size- 94 kb, price-Rs.50. Go to 'About or contact' page to make payment. 

പരിസ്ഥിതി-സംരക്ഷണം, വായു, വെള്ളം, ശബ്ദം എന്നിവയുടെ മലിനീകരണം, പ്ലാസ്റ്റിക്‌, ഗ്രീന്‍ ഹൗസ് എഫക്റ്റ്‌- ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം, മൂടല്‍ മഞ്ഞ്, പുകമഞ്ഞ്‌, പ്രകൃതിയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ ഇ-ബുക്ക്  'ചില പരിസ്ഥിതി കാര്യങ്ങള്‍' വായിക്കൂ...  

https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05cic2lUSDVrbWptajA/view?usp=sharing

malayalamplus.com domain name& private registration renewal, privacy setting charges, ican fees, tax എന്നിവയൊക്കെ ഓരോ വര്‍ഷവും കൂടിവരികയാണ്. എങ്കിലും advertisement, link, shopping cart, app download വരുമാനങ്ങള്‍ക്കായി വായനക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വമനുസരിച്ച് pay book price now/later or never! എന്നാല്‍, പണമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് എല്ലാ ബുക്കുകളും സൗജന്യമായി വായിക്കാം.  ഈ സൈറ്റിലെ ബുക്കുകള്‍ ഓരോന്നായോ ഒരുമിച്ചോ വിലക്കുറവില്‍ print books (discount offer) ലഭ്യമാണ്.

04/03/17

ജ്യോതിഷം-1- ശകുനങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-68-jyothisham-1-shakunangal is a first one among astrology series. Author- Binoy Thomas, Format- PDF, page-7, price-Rs.20. Go to about/contact page for making payment.

ജ്യോതിഷം, ശകുനം, ദുര്‍ശകുനങ്ങള്‍, ആചാരങ്ങള്‍, വിശ്വാസങ്ങള്‍, അന്ധ വിശ്വാസങ്ങള്‍, നിമിത്തങ്ങള്‍, എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ പറയുന്ന പരമ്പര.
To download this safe Google Drive pdf file-68, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciOE42TlRvTmdEekU/view?usp=sharing

malayalamplus.com domain name& private registration renewal, privacy setting charges, ican fees, tax എന്നിവയൊക്കെ ഓരോ വര്‍ഷവും കൂടിവരികയാണ്. എങ്കിലും advertisement, link, shopping cart, app download വരുമാനങ്ങള്‍ക്കായി വായനക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വമനുസരിച്ച് pay book price now/later or never! എന്നാല്‍, പണമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് എല്ലാ ബുക്കുകളും സൗജന്യമായി വായിക്കാം.  ഈ സൈറ്റിലെ ബുക്കുകള്‍ ഓരോന്നായോ ഒരുമിച്ചോ വിലക്കുറവില്‍ print books (discount offer) ലഭ്യമാണ്.