ജ്യോതിഷം-1- ശകുനങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-68-jyothisham-1-shakunangal is a first one among astrology series. Author- Binoy Thomas, Format- PDF, page-7, price-free.
ജ്യോതിഷം, ശകുനം, ദുര്‍ശകുനങ്ങള്‍, ആചാരങ്ങള്‍, വിശ്വാസങ്ങള്‍, അന്ധ വിശ്വാസങ്ങള്‍, നിമിത്തങ്ങള്‍, എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ പറയുന്ന പരമ്പര.
To download this safe Google Drive pdf file-68, click here-

https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciOE42TlRvTmdEekU/view?usp=sharing&resourcekey=0-dJTKyeDVr2ry2JmZWhrDaA

MOST VIEWED POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam