19/05/18

3-പൂവും ജീവിതപങ്കാളിയും

Malayalam eBooks -243-family series-3-'poovum jeevithapankaaliyum' that explains various subjects like family life, life partner, husband and wife, family problems, divorce, marriage, extra marital life, immoral activities, co-habitation etc.  Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
'പൂവും ജീവിതപങ്കാളിയും ' എന്ന കഥ ഫാമിലി സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തേത്. ഈ പരമ്പരയില്‍ കുടുംബം, ദാമ്പത്യം, കുടുംബബന്ധങ്ങള്‍, വിവാഹം, വിവാഹമോചനം, വിവാഹേതര പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഭാര്യ, ഭര്‍ത്താവ്, കുട്ടികള്‍, കുടുംബജീവിതം എന്നിങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങള്‍ വായിക്കാം. 


To online browser reading/ download/ offline reading of  this safe Google Drive PDF file-243, click here-

https://drive.google.com/file/d/1kAkeDe3Ig7FZmpWeL7I3et0pfglOO7OA/view?usp=sharing

7-രൂപാന്തരം

This Malayalam 'eBooks-242-muthassikkathakal-7-roopantharam' is a series of childrens literature- short moral bed time stories for a quality life specially designed for children as traditional muthassikkadhakal. Author- Binoy Thomas, format-PDF, price-.FREE

'മുത്തശ്ശിക്കഥകള്‍-7- രൂപാന്തരം  '  മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയിലെ കുട്ടികളുടെ മുത്തശ്ശിക്കഥകളില്‍ ഓരോന്നിലും നന്മയുടെ സാരാംശം ഉള്ളവയാണ്. സാരോപദേശകഥകള്‍, ഹിതോപദേശകഥകള്‍, ഗുണപാഠകഥകള്‍, സദുപദേശകഥകള്‍ എന്നിവയെല്ലാം അടങ്ങുന്നതാകുന്നു മുത്തശ്ശിക്കഥകള്‍.  അമ്മ വല്യമ്മമാരുടെ കഥകള്‍.    


To download this safe Google Drive PDF eBook file-242, Click here-

https://drive.google.com/file/d/1DJXF0DYWDgUPfD30qbEYnjkA6VlLFbcO/view?usp=sharing

18/05/18

3-ഭ്രാന്തന്‍ഫിലോസഫി

Malayalam eBooks-241-sthreekshemam-2-'bhranthan philosophy' 
Author- Binoy Thomas, book format-pdf, price- FREE.
സ്ത്രീക്ഷേമം-'ഭ്രാന്തന്‍ഫിലോസഫി ' 

To download this google drive pdf file-241, click here-
https://drive.google.com/file/d/15s4DgWgobehJBDnn6vtJKHIA36-G-lPF/view?usp=sharing

3-സ്ക്രിപ്റ്റ്

'Malayalam eBooks' -240-cherukathakal-3-script' Author- Binoy Thomas, format-PDF, price-FREE.

To browser reading/ download/ offline reading of this google drive file-240, click here-
https://drive.google.com/file/d/1csJeBCjrkvOG8m07XB1z-jyZ5kBxx2p5/view?usp=sharing

09/05/18

6-കഴുതക്കാര്യം

Malayalam eBooks-239-nadodikkadhakal-6-kazhuthakkaryam' Author- Binoy Thomas, format-pdf,  price- FREE

Online browser reading →download offline reading of this safe Google Drive PDF file-239, Click here-

https://drive.google.com/file/d/1okWXKHdOJqEmxm0fWWkJjxlRPODglsmr/view?usp=sharing

3-സ്കൂള്‍ ബ്രാന്‍ഡ്‌

Malayalam eBooks-238-vimarshana-kathakal-3-'school brand'Author- Binoy Thomas, format-PDF, price-FREE

To download this Google pdf drive file-238, click here-  

https://drive.google.com/file/d/16KwpXhl5jXLUKmlp12shrc7MsIl4QZ7L/view?usp=sharing

08/05/18

2-ആല്‍മരവും കൊന്നമരവും

This is a Malayalam eBooks-237-science-2-aalmaravum konnamaravum' series about cosmology, cosmic secrets, extra terrestrial life, exo- biology, science controversy, miracle, almighty, creator of universe, end of the world, some tree secrets, myth, science research etc. Author- Binoy Thomas, pdf format, price -free
പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങള്‍, അന്യഗ്രഹജീവികള്‍, ഉല്പത്തി, ശാസ്ത്ര കൗതുകങ്ങള്‍, ജീവജാലങ്ങളുടെ അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ വിവരിക്കുന്ന ഈ പരമ്പരയില്‍  ആല്‍മരം, കൊന്നമരം എന്ന വിഷയം ആദ്യം വായിക്കാം.

To online browser reading/ download/ offline reading of this safe google drive pdf file 237, click here-

https://drive.google.com/file/d/1LwLXuXMLUen8nkIgVkTFsOKvJMVp26k2/view?usp=sharing

03/05/18

1-പക്ഷികള്‍ എവിടെപ്പോകുന്നു?

This is a Malayalam eBooks series about cosmology, cosmic secrets, extra terrestrial life, exo- biology, science controversy, miracle, almighty, creator of universe, end of the world, science research etc. First digital book of this series about birds. eBooks-236-science-1-"pakshikal evideppokunnu?" Author- Binoy Thomas, pdf format, price -free
പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങള്‍, അന്യഗ്രഹജീവികള്‍, ഉല്പത്തി, ശാസ്ത്ര കൗതുകങ്ങള്‍, ജീവജാലങ്ങളുടെ അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ വിവരിക്കുന്ന ഈ പരമ്പരയില്‍ പക്ഷികള്‍ എവിടെപ്പോകുന്നു എന്ന വിഷയം ആദ്യം വായിക്കാം.

To online browser reading/ download/ offline reading of this safe google drive pdf file 236, click here-
https://drive.google.com/file/d/1_GR-RrTdfESlVdADGjH8mdVhCXzt1ksf/view?usp=sharing