1-പക്ഷികള്‍ എവിടെപ്പോകുന്നു?

This is a Malayalam eBooks series about cosmology, cosmic secrets, extra terrestrial life, exo- biology, science controversy, miracle, almighty, creator of universe, end of the world, science research etc. First digital book of this series about birds. eBooks-236-science-1-"pakshikal evideppokunnu?" Author- Binoy Thomas, pdf format, price -free
പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങള്‍, അന്യഗ്രഹജീവികള്‍, ഉല്പത്തി, ശാസ്ത്ര കൗതുകങ്ങള്‍, ജീവജാലങ്ങളുടെ അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ വിവരിക്കുന്ന ഈ പരമ്പരയില്‍ പക്ഷികള്‍ എവിടെപ്പോകുന്നു എന്ന വിഷയം ആദ്യം വായിക്കാം.

To online browser reading/ download/ offline reading of this safe google drive pdf file 236, click here-
https://drive.google.com/file/d/1_GR-RrTdfESlVdADGjH8mdVhCXzt1ksf/view?usp=sharing  

MOST VIEWED POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam