18/10/18

8-തീവണ്ടിപ്പാളയം

Malayalam digital eBooks-263-chiri-anandam-manassukham-8-'theevandippaalayam' is a story about laughing, jokes, joy, enjoyment, comedy, satisfaction, wellness, good feeling, stable mind, types of smiling, pleasure, bliss, happiness, happy etc.
Author- Binoy Thomas, Price-FREE.


ചിരി, നര്‍മ്മം, മനസ്സുഖം, സന്തോഷം, ആഹ്ലാദം, മന്ദഹാസം, അട്ടഹാസം, പുഞ്ചിരി, സംതൃപ്തി, സൗഖ്യം, ആനന്ദം എന്നിവയൊക്കെയുള്ള  പരമ്പരയിലെ തീവണ്ടിപ്പാളയം എന്ന കഥ  വായിക്കുക. 
സ്വയം സന്തോഷിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ വിഷമിക്കുന്നില്ലെന്ന് നാം ഏവരും ഉറപ്പു വരുത്തണം. ആരെയെങ്കിലും നോവിച്ചിട്ടും ചതിച്ചിട്ടും കിട്ടുന്ന സന്തോഷം യഥാര്‍ഥത്തില്‍ വെറും ശാപം മാത്രം!

നല്ല മാര്‍ഗത്തിലൂടെ സന്തോഷം പരിശീലിക്കുന്നത് നമ്മെ ആനന്ദം എന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിക്കും. 

To online browser reading/ download/ offline reading of this safe Google Drive PDF eBook file-263, click here-

https://drive.google.com/file/d/1XvJiBTj9F0ogU-fRaOo7M9VCCroRja5u/view?usp=sharing

3-ഇ-കോളി ബാക്ടീരിയ

Malayalam eBooks-262-science-3-E.Coli bacteria
Author-Binoy Thomas, pdf format, price-FREE
To download/offline reading/online browser reading of this pdf file-262, click here-
https://drive.google.com/file/d/10S7rWV_0cAdgyWAShRdt5nF7osin4NiD/view?usp=sharing

6-മരക്കൊമ്പ്

Malayalam eBooks-261-kadappadu-6-marakkombu
Author-Binoy Thomas, pdf format, price-FREE

To read online browser/ download/offline of this safe google drive pdf file-261, click here-
https://drive.google.com/file/d/1S5dTLo-emL4c2kT1jPdQog9C7PheQy0e/view?usp=sharing

11-മഴക്കുഴി

Malayalam eBooks-260-nanmakal-11-mazhakkuzhi
Author-Binoy Thomas, pdf format, price-FREE

To browser online reading/download/offline reading of this safe google drive pdf file-260, click here-
https://drive.google.com/file/d/1NQsPCRDW7d5W64uAAgtH8v6jtsx8px4r/view?usp=sharing