28/06/20

18-അഹംബോധം

Malayalam eBooks-506-happiness-18-ahambodham
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

അഹങ്കാരം, അഹംബോധം, അഹംഭാവം, ആനന്ദം, ഓംകാരം.

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-506 is free.  Click here-

20/06/20

8- വാക്സിന്‍

Malayalam eBooks-505-science-8-vaccine
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


വാക്സിന്‍, വാക്സിനേഷന്‍, ലൂയി പാസ്ചര്‍, എഡ്വാര്‍ഡ് ജെന്നെര്‍, വസൂരി, പേവിഷബാധ എന്നിവ വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകം.

 Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-505 is free.  Click here-

19/06/20

9-യോഗയും യൂടൂബും

Malayalam eBooks-504-digital writing-9-yogayum youtubum
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-504 is free.  Click here-

14/06/20

15-I.Q

Malayalam eBooks-503-I.Q-15
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading, download, offline reading of this safe Google Drive PDF file-503 is free.  Click here-

14-I.Q

Malayalam eBooks-502-I.Q-14
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-502 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1o6rO9UemxI0GckfHLfCML9-9c7p3JStl/view?usp=sharing

13-മരംവെട്ടുകാരനും തോണിക്കാരനും

Malayalam eBooks-501-souhrudam-13-maramvettukaranum thonikkaranum
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-501 is free.  Click here-