17/08/18

10-കുട്ടിപ്പുതപ്പ്

Malayalam eBooks-259-nanmakal-10-kuttipputhappu is series of soft moral stories. noble activities, kindness, unselfish, love, mercy, truth, donation, charity, contribution, peace, blessing, patience, equality, tolerance, doing good things to mankind, model quality life, inspiration, motivation etc. Author- Binoy Thomas, format-pdf, price- FREE.

മനുഷ്യവംശത്തിനു മാത്രം സ്വന്തമായ വിശേഷപ്പെട്ട സ്വഭാവഗുണങ്ങള്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരമ്പര. യാതൊരു മുതല്‍മുടക്കും ഇല്ലാതെ ചെയ്യാന്‍ പറ്റുന്നവയും അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടി പുണ്യം നേടുന്നവയും ഇക്കൂട്ടത്തില്‍പ്പെടുന്നു. കരുണ, സഹാനുഭൂതി, ദയ, സഹായം, സംഭാവന, ദാനധര്‍മം, കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികള്‍, ക്ഷമ,  സഹനം, സഹിഷ്ണുത, അഭിനന്ദനം, ശാന്തി, ആശംസ, അനുഗ്രഹം, മാതൃക, സമാധാനം, സ്നേഹം, സമഭാവന, നിഷ്പക്ഷത, സര്‍വമത സൗഹാര്‍ദം, എന്നിങ്ങനെ നന്മയുടെ വകഭേദങ്ങള്‍ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന പരമ്പര. ഓരോ വ്യക്തിയിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തിന്മകള്‍ കുറച്ചുകൊണ്ടുവന്നു  നന്മകള്‍ കൂട്ടാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങള്‍ വായിക്കാം.


To read online/download/offline this safe Google Drive PDF file-259, click here-

2-ചതുര്‍യോഗങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-258-yoga-2-chathuryogangal is a part of yoga stories, studies, teacher, teaching, yoga instructions, instructor, yogic asanas, sanyasin, yogi, guru, acharya, patanjali rishi, swathmaraman, yogic diet, satvik foods, shadvairikal, pranayama, sooryanamaskaram, yamam, niyamam, dhyanam, meditation, enlightment, samadhi, nirvanam guidelines etc.
Author- Binoy Thomas, pdf format, price- free.

'മലയാളം ഇ-ബുക്ക്-258-ചതുര്‍യോഗങ്ങള്‍'. യോഗ അധ്യാപകര്‍, യോഗ ചരിത്രം, ഷഡ് വൈരികള്‍, കഥകള്‍, പതഞ്‌ജലി മഹര്‍ഷി, സ്വാത്മരാമന്‍, യോഗാസനങ്ങള്‍, ക്രിയകള്‍, യോഗാസനങ്ങള്‍, ബന്ധങ്ങള്‍, പഞ്ച പ്രാണന്‍, ദശ പ്രാണനുകള്‍, പ്രാണായാമം, സന്യാസം, ബ്രഹ്മചര്യം, ബ്രഹ്മചാരികള്‍, ഭിക്ഷാംദേഹികള്‍, ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്‌,  സൂര്യനമസ്കാരം,  സാത്വിക ഭക്ഷണം, സാത്വിക രജസിക തമോഗുണങ്ങള്‍, യമം, നിയമം, ധ്യാനം, നിര്‍വാണം, സമാധി, ബോധോദയം, യോഗഗുരു, സഗുണ ധ്യാനം, നിര്‍ഗുണ ധ്യാനം, ആചാര്യന്‍മാര്‍ എന്നിവ വായിക്കാം.


To read online/ download/ offline this safe Google Drive PDF file-258, click here-
https://drive.google.com/file/d/15gxm15MQDD-1o6TVcp8wsQZR1IGShLd0/view?usp=sharing

06/08/18

5-മിശ്രഭുക്കുകള്‍

Malayalam eBooks-232-rogangal thadayam-5-mishrabhukkukal
Author- Binoy Thomas, Price- free


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-232, Click here-

https://drive.google.com/file/d/1mWeS-bbS03adMxN2FCr4znSOr67Gbd6q/view?usp=sharing