2-ചതുര്‍യോഗങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-258-yoga-2-chathuryogangal is a part of yoga stories, studies, teacher, teaching, yoga instructions, instructor, yogic asanas, sanyasin, yogi, guru, acharya, patanjali rishi, swathmaraman, yogic diet, satvik foods, shadvairikal, pranayama, sooryanamaskaram, yamam, niyamam, dhyanam, meditation, enlightment, samadhi, nirvanam guidelines etc.
Author- Binoy Thomas, pdf format, price- free.

'മലയാളം ഇ-ബുക്ക്-258-ചതുര്‍യോഗങ്ങള്‍'. യോഗ അധ്യാപകര്‍, യോഗ ചരിത്രം, ഷഡ് വൈരികള്‍, കഥകള്‍, പതഞ്‌ജലി മഹര്‍ഷി, സ്വാത്മരാമന്‍, യോഗാസനങ്ങള്‍, ക്രിയകള്‍, യോഗാസനങ്ങള്‍, ബന്ധങ്ങള്‍, പഞ്ച പ്രാണന്‍, ദശ പ്രാണനുകള്‍, പ്രാണായാമം, സന്യാസം, ബ്രഹ്മചര്യം, ബ്രഹ്മചാരികള്‍, ഭിക്ഷാംദേഹികള്‍, ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്‌,  സൂര്യനമസ്കാരം,  സാത്വിക ഭക്ഷണം, സാത്വിക രജസിക തമോഗുണങ്ങള്‍, യമം, നിയമം, ധ്യാനം, നിര്‍വാണം, സമാധി, ബോധോദയം, യോഗഗുരു, സഗുണ ധ്യാനം, നിര്‍ഗുണ ധ്യാനം, ആചാര്യന്‍മാര്‍ എന്നിവ വായിക്കാം.


To read online/ download/ offline this safe Google Drive PDF file-258, click here-
https://drive.google.com/file/d/15gxm15MQDD-1o6TVcp8wsQZR1IGShLd0/view?usp=sharing