09/11/16

ചെറുകഥകള്‍

ചെറുകഥ-2
This Malayalam 'eBook-51-Malayalam-short-stories-2-munvidhi' 
Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-112 KB, pages-14, price-FREE.

'മലയാളം-ചെറുകഥകള്‍-
-2-മുന്‍വിധി' ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ 


Click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciMWhyZC0tTkZQSnM/view