Opposite words in Malayalam

This is very beneficial to students, teachers, Malayalam language promotions and quick online reference reading.
Opposites, Antonyms words Malayalam taken from my digital books as online fast access.

തെറ്റ് x ശരി
തെളിയുക X മെലിയുക
തിന്മx നന്മ
തുഷ്ടിx അതുഷ്ടി
തുല്യംx അതുല്യം
തുടക്കം X ഒടുക്കം
തുച്ഛം X മെച്ചം
തിളങ്ങുകx മങ്ങുക
തിരോഭാവംx ആവിർഭാവം
തമസ്സ് x ജ്യോതിസ്
തർക്കം X നിസ്തർക്കം

താണx എഴുന്ന
താപംx തോഷം
തിണ്ണംx പയ്യെ
തിക്തംx മധുരം
തെക്ക് x വടക്ക്
തിരസ്കരിക്കുക X സ്വീകരിക്കുക
താൽപര്യം X വെറുപ്പ്
ദുശ്ശീലം X സുശീലം
ദയx നിർദ്ദയ
ദരിദ്രൻ x ധനികൻ
ദുർബലം X പ്രബലം
ദുർജനം X സജ്ജനം
ദുർഗന്ധം X സുഗന്ധം
ദുർഗ്രഹം X സുഗ്രഹം

ദുർഘടംx സുഘടം
ദീനംx സൗഖ്യം
ദുരന്തം x സദന്തം
ദുരുപയോഗം x സദുപയോഗം
ദിനംx രാത്രി
ദീർഘംx ഹ്രസ്വം
ദക്ഷിണം X ഉത്തരം
ദയx നിർദ്ദയ
ദരിദ്രൻ X ധനികൻ
ദയാലു x നിർദ്ദയൻ
ദാർഢ്യം X ശൈഥില്യം
ദാക്ഷിണ്യം X നിർദാക്ഷിണ്യം
ദിക്ക് x വിദിക്ക്
ദുരൂഹം X സദൂഹം
ദുഷ്പേര് x സൽപേര്
ദുഷ്കർമംx സത്കർമം
ദുഷ്കരം X സുകരം
ദുർഗ്ഗമം X സുഗമം
ദുർഭഗം X സുഭഗം
ദുർഗതി x സദ്ഗതി
ദുർദിനം X സുദിനം
ദുർബുദ്ധി x സദ്ബുദ്ധി
ദുർഭഗX സുഭഗ
ദുർമോഹം X സമ്മോഹം
ദുർവാസന X സദ്വാസന
ദുഷ്കീർത്തി X സൽകീർത്തി
ദുരവസ്ഥ X സദവസ്ഥ
ദുരാശx സദാശ
ദുഷ്ടൻ x ശിഷ്ടൻ
ദുർബോധം x സുബോധം

ദൃശ്യം X അദൃശ്യം
ദൃഢംx ശിഥിലം
ദൃശ്യകല X ശ്രവ്യകല
ദുഷ്ഫലം X സദ്ഫലം
ദ്വൈതം X അദ്വൈതം
ദു:ഖംx സുഖം
ദുശ്ശകുനം x ശുഭ ശകുനം
ദുസ്സഹംx സുസ്സഹം
ദുസ്സാധ്യം X സുസാധ്യം
ദുസ്സംഗം x സത്സംഗം
ദൂഷണംx ഭൂഷണം
ദ്വേഷം X സ്നേഹം
ദേശീയം X വിദേശീയം
ദേവൻ x അസുരൻ
ദൗർഭാഗ്യം X സൗഭാഗ്യം
ദ്രവംx ഖരം
ദ്രുതംx മന്ദം
ധിക്കാരംx സത്കാരം
ധീരൻ x ഭീരു
ധൃതിx അധൃതി
ധൂപനം X അധൂപനം
ധ്രുവം X അധ്രുവം
ധേനുx അധേനു
ധൂമകംx അധൂമകം
ധാരാളം X വിരളം
ധന്യംx അധന്യം
ധാർമ്മികം X അധാർമ്മികം
ധനികൻ X ദരിദ്രൻ
ധർമ്മംx അധർമ്മം
ധർമ്മപത്നി x ഉപപത്നി
ധനംx ഋണം
നമ്രം x ഉന്നമ്രം
നഞ്ചx പുഞ്ച
നഗരം X ഗ്രാമം
നതം X ഉന്നതം
നിർവചനീയംx അനിർവചനീയം
നക്തംx ദിവം
നാസ്തിx ആസ്തി
നിർജനം X ജനനിബിഡം
നിമേഷം X ഉന്മേഷം
നിരക്ഷരൻ X സാക്ഷരൻ
നിയതംx അനിയതം
നിയമംxഅനിയമം
നിരർഥകംx സാർഥകം
നിന്ദ്യംx വന്ദ്യം
നന്ദിx നിന്ദ
നരകംx സ്വർഗം
നർമ്മംx മർമ്മം
നവംx പുരാതനം
നവീനംx പ്രാചീനം
നിന്ദx സ്തുതി
നിർദയംx സദയം
നിത്യംx അനിത്യം
നിഗ്രഹംx അനുഗ്രഹം
നിർജീവം X സജീവം
നാറ്റംx മണം
നാസ്തികൻ X ആസ്തികൻ
നാശംx അഭിവൃദ്ധി
നാരിx നരൻ
നാട്x കാട്
നഷ്ടംx ലാഭം
നശ്വരംx അനശ്വരം
നീതി x അനീതി
നൂതനംx പുരാതനം
നെടിയരിXപൊടിയരി
നെടുകെ X കുറുകെ
നെട്ടായം X കട്ടായം
നേട്ടംx കോട്ടം
ന്യൂനംx അന്യൂനം
നേരിയ x പെരിയ
ന്യായംx അന്യായം
നേർമx കഠിനം
നെട്ടോട്ടം X കുറിയോട്ടം
നെട്ടൻ x കുള്ളൻ
നീചൈസ്തരംx ഉച്ചൈസ്തരം
നിഷ്പ്രഭം X പ്രഭാപൂർണം
നിഷ്പ്രയാസംx സപ്രയാസം
നീണ്ട x മെലിഞ്ഞ
നീരസം X രസം
നിഷ്കളങ്കൻ x സകളങ്കൻ
നീചം X ഉച്ചം
നിർഗതി X സദ്ഗതി
നിർഭയംx സഭയം
നിശ്ചലം X ചഞ്ചലം
നിസ്സാരംx സാരം
നിഷ്കാസനംx സ്വീകരണം
നിശ്ചിതം x അനിശ്ചിതം
നിവൃത്തിx പ്രവൃത്തി
നിമീലിതം X ഉന്മീലിതം
നിമ്നംx ഉന്നതം
നിർമ്മലം X ശമലം
നിര്യാതം X ആയാതം
നിരുപാധികംx സോപാധികം
നിരാലംബം X ആലംബം
നിരപരാധിx അപരാധി
നിശ്വാസം x ഉച്ഛ്വാസം
നിസ്വാർഥം X സ്വാർഥം
നിശ്ചയം X സംശയം
നിരാശ X ആശ
നിർഗതി X സഗതി
നിരാനന്ദം X ആനന്ദം
പഞ്ഞൻ x ധാരാളി
പക്വംx അപക്വം
പക്ഷപാതം X പക്ഷരഹിതം
പരുഷം X മൃദുലം
പങ്കിലംx അപങ്കിലം
പരാജയം X വിജയം
പരാജിതൻ x അപരാജിതൻ
പദാർഥം X സ്വാർഥം
പര്യാപ്തം X അപര്യാപ്തം
പരോക്ഷം X പ്രത്യക്ഷം
പരിഗണനx അവഗണന
പരിശുദ്ധിx അശുദ്ധി
പരിഗ്രഹം X അപരിഗ്രഹം
പിരിശം X അരിശം
പിന്നെ x മുന്നെ
പിന്നണി x മുന്നണി
പിൻകാലം X മുൻകാലം
പിൻഗാമി x മുൻഗാമി
പിൻകൂറ്X മുൻകൂറ്
പിണക്കം X ഇണക്കം
പാപിx പുണ്യവാൻ
പാപം X പുണ്യം
പാശ്ചാത്യംx പൗരസ്ത്യം
പാരുഷ്യം X മാർദവം
പലത് X ചിലത്
പലർx ചിലർ
പാരത്രികംx ഐഹികം
പാതിരX നട്ടുച്ച
പാടംx പറമ്പ്
പഴയത് x പുതിയത്
പശ്ചിമംxപൂർവം
പാരതന്ത്ര്യം X സ്വാതന്ത്ര്യം
പാരംx അപാരം
പാണി x പാദം
പാമരൻ X പണ്ഡിതൻ
പരദേശം X സ്വദേശം
പര്യാപ്തം X അപരാപ്തം
പരിഗണന X അവഗണന
പരിശുദ്ധിx അശുദ്ധി
പരിഗ്രഹം X അപരിഗ്രഹം
പരാജിതൻ X അപരാജിതൻ
പരസ്യം X രഹസ്യം
പദ്യംx ഗദ്യം
പണ്ട് x ഇപ്പോൾ
പക്ഷംx വിപക്ഷം
പഥംx അപഥം
പഥ്യംx അപഥ്യം
പതുപ്പം X കടുപ്പം
പരകീയം X സ്വകീയം
പുച്ഛം X ബഹുമാനം
പുത്തരി x പഴയരി
പുണ്യംx പാപം
പുരംx ഗ്രാമം
പുരോഗമനംx അധോഗമനം
പോഷണം X ശോഷണം
പൊങ്ങുക X താഴുക
പേടിx ധൈര്യം
പെട്ടx ഒറ്റ
പൂർവ്വരൂപംx ഉത്തര രൂപം
പൂർവികൻ x ആധുനികൻ
പൂവൻ x പിട
പൂജിതൻ x നിന്ദിതൻ
പൂജ്യൻ X നിന്ദ്യൻ
പുഷ്ടം X പിഷ്ടം
പുറംx അകം
പുരോവാദംx അനുവാദം

പ്രത്യാഘാതം x ആഘാതം
പ്രശ്നം X ഉത്തരം
പ്രസന്നംx വിഷണ്ണം
പ്രസ്തുതം X അപ്രസ്തുതം
പ്രസക്തം X അപ്രസക്തം
പ്രവർത്തനം x നിവർത്തനം
പ്രതിപക്ഷം x സ്വപക്ഷം
പ്രതിപത്തി x വിപ്രതിപത്തി
പ്രതിദിനം x പ്രതിരാത്രം
പ്രതികൂലം X അനുകൂലം
പ്രതിx വാദി
പ്രച്ഛന്നം X പ്രകാശിതം
പ്രഭാതംx പ്രദോഷം
പ്രകൃതി x വികൃതി
പൗർണമി x അമാവാസി
പ്രഭുxസാധു
പ്രമാണം X അപ്രമാണം
പോഷൻ x സമർഥൻ
പ്രമത്തംX അപ്രമത്തം
ഫലം X വിഫലം
സഫലം X വിഫലം
പ്രേമംx വൈരാഗ്യം
പ്രീണനംx കോപനം
പ്രാംശുx വാമനൻ
പ്രശംസx അഭിശംസ
പ്രസാദംx വിഷാദം
ബദ്ധൻ Xമുക്തൻ
ബാഹ്യം X ആന്തരം
ബാലിശം X പ്രൗഢം
ബാലൻ x വൃദ്ധൻ
ബാധകം X സാധകം
ബ്രാഹ്മണ്യം X അബ്രാഹ്മണ്യം
ബഹിർമുഖൻ x അന്തർമുഖൻ
ബഹുമാനം x അപമാനം
ബന്ധുx ശത്രു
ബന്ധനംx മോചനം
ബഹുലം X അല്പം
ബഹുജ്ഞൻ X ബഹുമാന്യൻ
ബഹുവചനംx ഏകവചനം
ബുദ്ധൻ X മന്ദൻ
ബുദ്ധിമാൻ x ബുദ്ധിഹീനൻ
ബുഭുക്ഷു x മുമുക്ഷു

ബാഹുx പാദം
ബാഹുല്യം X വൈരള്യം
ഭേദംx അഭേദം
ഭംഗുരംx അഭംഗുരം
ഭംഗിx അഭംഗി
ഭംഗംx അഭംഗം
ഭൗതികം X ആത്മീയം
ഭോഷ്ക് x സത്യം
ഭോഗിx ത്യാഗി
ഭോഗംxകർമം
ഭാവം X അഭാവം
ഭാഗീയം Xസമഗ്രം
ഭീമൻx കൃശൻ
ഭാവിx ഭൂതം
ഭിന്നം X വിഭിന്നം
ഭീകരൻ x ശാന്തൻ
ഭീരുxധീരൻ
ഭൂരിപക്ഷം X ന്യൂനപക്ഷം
ഭൂഷണംx ദൂഷണം
ഭേദ്യം X അഭേദ്യം
ഭോഗംxകർമം
ഭോഗിx ത്യാഗി
ഭക്തിx വിഭക്തി
ഭിന്നോദരൻ X സഹോദരൻ
ഭയം X നിർഭയം
ഭാഗ്യംx നിർഭാഗ്യം
മടി x ഉത്സാഹം
മാനവർxവാനവർ
മറവിx ഓർമ
മാനിx അമാനി
മടയി X മിടുക്കി
മണ്ണ് x വിണ്ണ്
മുക്തംx അമുക്തം
മാംസളം X ശുഷ്കം
മിതഭാഷിX അമിതഭാഷി
മിത്രം X ശത്രു
മിഥ്യx തഥ്യ
മിശ്രം x ശുദ്ധം
മുഗ്ദ്ധം X വിമുഗ്ദ്ധം
മാനുഷികം X അമാനുഷികം

മധുരം X തിക്തം
മന്യു x വിമന്യു
മന്ദഗതി x ദ്രുതഗതി
മന്ദൻ x ചതുരൻ
മാനംx അപമാനം
മലരുക X നിവരുക
മർഷം X അമർഷം
മമX തവ
മര്യാദx അപമര്യാദ
മലിനം X പൂതം
മലിനീകരണം x ശുദ്ധീകരണം
മാനവർ X വാനവർ
മന:പാഠം X ഏടുപാടം
മാമകംx താവകം
മേൽ xകീഴ്
മൗഢ്യം x ഊർജ്ജസ്വലം
മൗനംx വാചാലം
മൈത്രി x ശത്രുത്വം
മുഖ്യം x ഗൗണം
മുതുമ x പുതുമ
മൂർഖൻ x പണ്ഡിതൻ
മൂർത്തം X അമൂർത്തം
മൂപ്പ് x ഇളമ
മെയ്യ് x പൊയ്യ്
മേന്മx താഴ്മ
മേധ്യംx അമേധ്യം
മോക്ഷം x ബന്ധം
മോചനം X ബന്ധനം
മോദം X ഖേദം
മോഹം X നിർമോഹം
മൂത്തx ഇളയ
മൂഢൻ X സമർഥൻ
മൂകംx വാചാലം
മുൻx പിൻ
മുമ്പേ x പിമ്പേ
മുടിx അടി
മുദ്രിതംx അമുദ്രിതം
മുദിതxകുപിത
മുണ്ടൻ x നെട്ടൻ
മൃഗീയ X ഹൃദ്യമായ
മൃദുലംx പരുഷം
മൃതി x ജനി
മൃതംx അമൃതം
യോഗം X അയോഗം
യജമാനൻ x ഭൃത്യൻ
യാചനx ആജ്ഞ
യുഗ്മം X ഓജം
യൗവനംxവാർദ്ധക്യം
യോഗ്യത x അയോഗ്യത
യുഗാദിx യുഗാന്തം
യുക്തംx അയുക്തം
യഥാർഥം X അയഥാർഥം
യുദ്ധം x സമാധാനം
യോഗിxഭോഗി
രഹസ്യംxപരസ്യം
രാജാ X പ്രജാ
രാഗിX വിരാഗി
രാഗം X വിരാഗം
രഹിതംxസഹിതം
രക്ഷx ശിക്ഷ
രക്തൻ x വിരക്തൻ
രതിxഅരതി
രഞ്ജിപ്പ് x കലഹം
രമ്യം X അരമ്യം
രവം X നീരവം
രസികൻ x ശുഷ്കൻ (അരസികൻ)
രസം x നീരസം
രാത്രി X പകൽ
രൗദ്രം X ശാന്തം
രൂപം X അരൂപം
രോഹം x അവരോഹം
രൂക്ഷംx സ്നിഗ്ദ്ധം
രുചിx അരുചി
രാശിക്കൂറ് x പശിമക്കൂറ്
ലാവണ്യംx വൈരൂപ്യം
ലാസ്യം X താണ്ഡവം
ലാളനംx ശാസനം
ലിഖിതം X അലിഖിതം

ലോകംx അലോകം
ലോഹം X അലോഹം
ലൗകികംx അലൗകികം
ലഘുx ഗുരു
ലഘുത്വം X ഗുരുത്വം
ലഘിമx എളിമ
ലക്ഷ്മി X അലക്ഷ്മി
ലഭ്യംx അലഭ്യം
ലളിതം X കഠിനം
ലംഘനീയം X അലംഘനീയം
ലാഘവം X ഗൗരവം
ലംഘ്യം x അലംഘ്യം
വാദിx പ്രതി
വികസിതം x അവികസിതം
വാസ്തവം X അവാസ്തവം
വാനവൻ x മാനവൻ
വികലം X കുറവുള്ളവൻ
വാരംx പാത്തി
വലുത് x ചെറുത്
വാഗ്മിx വാഗ്യാമൻ
വാങ്ങുകx വില്ക്കുക
വാചാലൻ x മൂകൻ
വാച്യം X അവാച്യം
വാട്ടം x പ്രസരിപ്പ്
വാമംx ദക്ഷിണം
വായുകോൺ x അഗ്നികോൺ
വക്രംx ഋജു
വട്ടം X വിട്ടം
വളർത്തുമൃഗം X വന്യമൃഗം
വർദ്ധിച്ചx ശോഷിച്ച
വർണ്യം X അവർണ്യം
വരിക x പോകുക
വരവ് x ചെലവ്
വരംx ശാപം
വർജിക്കുകX ആർജിക്കുക
വസൂൽ x ബാക്കി
വന്ധ്യം X അവന്ധ്യം
വണ്ണം X നീളം
വികാസം X സങ്കോചം
വിഗതംx അവിഗതം
വിഘ്നം X നിർവിഘ്നം
വിജയം x പരാജയം
വികല്പം X സങ്കൽപം
വികൃതി x പ്രകൃതി
വിഗതി x ഗതി
വിചാരം X നിർവിചാരം
വിദൂരം X സമീപം
വിദ്യx അവിദ്യ
വിദ്വാൻ X മൂഢൻ

വിധർമം X സ്വധർമം
വിപക്ഷ x സ്വപക്ഷ
വിപന്നൻ X സമ്പന്നൻ
വിപരീതം X അനുകൂലം
വിപത്ത് x സമ്പത്ത്
വിനയംx അവിനയം
വിധവ x സധവ
വിധി x ദുർവിധി
വിധുരൻ X വിധവ
വിനീതൻ x ഗർവ്വിഷ്ഠന്‍

ആദ്യഭാഗം വായിക്കാൻ-https://www.malayalamplus.com/2020/10/list-of-antonyms-in-malayalam_18.html

Comments

MOST VIEWED POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam