Posts

Showing posts from 2016

നാടോടിക്കഥകള്‍ -1-മോതിരവിരല്‍

This Malayalam eBooks-64-nadodikkathakal-1-mothiraviral is a series of folk tales. This traditional simple common stories are adopted from various Indian states, Russia, China, Turkey, Germany, Greece, African nations etc. Author- Binoy Thomas, format-pdf, file size-85 kb, page-8, price- FREE. To download this safe Google drive pdf file-64, Click here- https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05cibzRoc0ROeVhWT3M/view?usp=sharing&resourcekey=0-f-3le55qdqG-M3i1ebIHSw ഈ കഥ ഓൺലൈൻ ആയി വായിക്കാൻ ദയവായി സൈറ്റ് ലേബൽ (folk tales) നോക്കുമല്ലോ.

തെനാലിരാമന്‍കഥകള്‍ -9

eBook-63-TenaliRama-stories-9-swarnamaambazham is a part of Tenali Raman kathakal series. Author- Binoy Thomas, format-pdf, page-7, size-83kb വിജയനഗരം സാമ്രാജ്യത്തിലെ കൃഷ്ണദേവരായര്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ കൊട്ടാര വിദൂഷകനായിരുന്ന കാലത്തെ തെനാലിരാമന്‍കഥകള്‍ വിഭാഗത്തിലെ ഒന്‍പതാമത്തെ കഥ. കുട്ടികള്‍ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തെന്നാലിരാമന്‍‍ കഥകള്‍ വായിക്കൂ. Click here to download/offline reading- https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciSGJJRTBDS2VvTTA/view?usp=sharing&resourcekey=0-Xac7spFtdwt2_Ze0XvvSmw ഇപ്പോൾ, വായനക്കാരുടെ നിരന്തരമായ ആവശ്യം ഉള്ളതിനാൽ നേരിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ വായനയ്ക്ക് ഒൻപതു കഥകളും ഒന്നിച്ചു വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം, പിഡിഎഫ് വായിക്കാനും ആളുകൾക്കു സമയം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. Full 9 stories direct online reading is available in this page- https://www.malayalamplus.com/2020/12/tenalirama-stories-online-reading.html നാം എവിടെ നോക്കിയാലും ഏറെ കാണുന്ന നർമവും യുക്തിയും കൗശലവും ഒത്തിണങ്ങിയ കഥകളാകുന്നു തെനാലി കഥകൾ. ഏറെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കി ഇറങ്ങിയി

മുത്തശ്ശിക്കഥകള്‍ -4-സ്വയംവരം

This Malayalam 'eBook-62-muthassikkadhakal-4-swayamvaram' is a series of children literature- short moral bed time stories for a quality life specially designed for children as traditional muthassi kathakal. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-110 KB, pages-15 'മുത്തശ്ശിക്കഥകള്‍-സ്വയംവരം' മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയിലെ കുട്ടികളുടെ മുത്തശ്ശിക്കഥകളില്‍ ഓരോന്നിലും നന്മയുടെ സാരാംശം ഉള്ളവയാണ്. സാരോപദേശകഥകള്‍, ഹിതോപദേശകഥകള്‍, ഗുണപാഠകഥകള്‍, സദുപദേശകഥകള്‍ എന്നിവയെല്ലാം അടങ്ങുന്നതാകുന്നു മുത്തശ്ശിക്കഥകള്‍. Download this eBook for future offline reading or making your ready to use digital library. Best wishes! To download this safe Google Drive eBook-62 file- Click here- https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05cidEowa2gxU3VwNzQ/view?usp=sharing&resourcekey=0-AqpeBgmu9ZSiv_b8Pd_VCg സ്വയംവരം എന്ന കഥ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്നും വായിക്കാം. ഓൺലൈൻ ആയി ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു കഥ വായിക്കുമല്ലോ. വളയാൻ മടിക്കാത്തവർ (Online bedtime stories in Mala

2-തൊഴില്‍ചൂഷണം

'eBooks-34-thozhil chooshanam' is a digital online book deals with some basic analysis of Kerala's working environment, workers, shop-company owners, job satisfaction, salary etc. This is self-improvement 'how-to' Malayalam digital book series. Author- Binoy Thomas, Format-PDF, Price- FREE. മലയാളം സെല്‍ഫ്-ഹെല്‍പ്/ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ്   പരമ്പരയിലെ ഇ-ബുക്ക്- 'തൊഴില്‍ ചൂഷണം ' അടിമത്തം, തൊഴില്‍ശാലകള്‍, ജോലി, കൂലി, ശമ്പളം, വേതനം എന്നിവയൊക്കെ.  To download this safe pdf google drive file-34, click here- https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciNGo4TUhtWG5SdXM/view?usp=sharing&resourcekey=0-Ne763de-MtqlRHts637aHw

1-തൊഴിലാളി-മുതലാളി

'eBooks-33-thinmakal-1-thozhilali-muthalali' is a digital online book deals with some evil forms of human life. This is self-improvement 'how-to' Malayalam digital book series. Author- Binoy Thomas, Format-PDF,  Price- FREE മലയാളം സെല്‍ഫ്-ഹെല്‍പ്/ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ്   പരമ്പരയിലെ ഇ-ബുക്ക്- 'തിന്മ', സ്വാര്‍ത്ഥത, തൊഴില്‍, തൊഴിലാളി, മുതലാളി, കരാര്‍ ജോലി, ദിവസവേതനം, അടിമത്തം, കൂലി, ശമ്പളം  എന്നിവ. To download this free google drive pdf file-33, click here- https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciTF9Nd2dPMXE1TkU/view?usp=sharing&resourcekey=0-FRERn0iCf89YcdNHuoxfcg

തെനാലിരാമന്‍കഥകള്‍ -8

Malayalam 'eBook-60-Tenali-Raman-kadhakal-8' Author- Binoy Thomas, Price-FREE To read online, click pdf file here- https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05cieUVZMVFHUEtSbnc/view?usp=sharing&resourcekey=0-xShvIfAzZ5BMtQZZ2kuZ6Q

തെനാലിരാമന്‍കഥകള്‍ -7

Malayalam 'eBook-59-Thenaliraman-kathakal-7' Author- Binoy Thomas, Price- FREE Click here to read online- https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05cibl8tRnFmcmxMWEU/view?usp=sharing&resourcekey=0-KqNcswjnbNAFQ0CDx6a7HQ

തെനാലിരാമന്‍കഥകള്‍ -6

Malayalam 'eBook-58-Tenali-Rama-stories-6'  Author- Binoy Thomas, Price- FREE Click here to read online free- https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05cicDZIbktZb1BzbFU/view?usp=sharing&resourcekey=0-utJP6rGw4h4xXKwhncipSA

തെനാലിരാമന്‍കഥകള്‍ -5

Malayalam 'eBook-57-Thennali-Raman-kadhakal-5'   Author- Binoy Thomas, Price- FREE To download this safe Google Drive PDF file- eBook-57 file- Click here-  https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciV3NXazBEanVTcUU/view

തെനാലിരാമന്‍കഥകള്‍ -4

Malayalam eBook-56-ThenaliRamankathakal-4'  Author- Binoy Thomas, price-free. Click here-  https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciaUplZmlnbU11M2c/view

തെനാലിരാമന്‍കഥകള്‍ -3

Malayalam eBook-54-Thenali-Raman-kathakal-3-rajapurohithante vanjana'  Author- Binoy Thomas, format-PDF, price-free. https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciTmRoWGtIRjRNM2M/view

തെനാലിരാമന്‍കഥകള്‍ -2

Malayalam eBook-53-Thenali-Raman-kathakal-2-deviyude anugraham'  Author- Binoy Thomas, Price- FREE Click here-    https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05cieF9ERlFXb1V5REk/view

തെനാലിരാമന്‍കഥകള്‍ -1

This Malayalam eBook-13-ThenaliRamankathakal-1' is a collection of soft moral stories having fun, trick, wise, humour, comedy, jokes etc. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-82 KB, pages-6, price-Rs.20.  Go to 'About' or 'Contact' page for making payment. 'തെനാലി രാമന്‍ കഥകള്‍4 മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയിലെ ചെറുകഥകളില്‍ നര്‍മം, ഹാസ്യം, കൗശലം, ഫലിതം, ബുദ്ധി, യുക്തി, ന്യായം എന്നിവയെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ 'തെന്നാലിരാമനെ' ഓരോന്നായി ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലൂടെ എളുപ്പം വായിക്കൂ... You can download this eBook for future offline reading or making your ready to use digital library. Best wishes! To download this safe Google Drive PDF file- eBook file- Click here-  https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciNVNsM2E0UTgwVXM/view?usp=sharing

മഹത് വചനങ്ങള്‍ -10

' eBook-49-quotes-10-words-talk' is  a series of great words from genius, philosophers, scientists etc given as Malayalam eBooks. Great words about conversation, tongue, talk, speech, critic, criticism,opinion, lecture, words etc. are also included. Author- Binoy Thomas, format-PDF, Price- FREE മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ വാക്ക്, വാക്കുകള്‍, നാവ്, നാക്ക്‌, സംഭാഷണം, പ്രസംഗം, സംസാരം, വിമര്‍ശനം, വിമര്‍ശകന്‍, അഭിപ്രായം തുടങ്ങിയ     വിഷയത്തില്‍  മഹാന്‍മാരുടെയും മഹതികളുടെയും  മഹദ്വചനങ്ങള്‍, ഉദ്ധരണികള്‍, വാക്യങ്ങള്‍, സന്ദേശങ്ങള്‍, ആശയങ്ങള്‍, മഹത്  വചനങ്ങള്‍ എന്നിവ To download, this eBook file- https://drive.google.com/file/d/1_fVVu2yKkSmZN31MR0wqjPza7PkY4Io0/view?usp=sharing

മഹത് വചനങ്ങള്‍ -9

'eBook-48-quotes-9-virtue-mercy' is a series of great words from genius, philosophers, scientists etc given as Malayalam eBooks. Great words about nanma, danam, karuna, upakaram, elima, humility, vinayam, charity, social service etc. are also included. Author- Binoy Thomas, format-PDF, Price- FREE. മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ നന്മ, കരുണ, ഉപകാരം, എളിമ. താഴ്മ, ദയ, വിനയം, ദാനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഷയത്തില്‍ മഹാന്‍മാരുടെയും മഹതികളുടെയും മഹദ്വചനങ്ങള്‍, ഉദ്ധരണികള്‍, വാക്യങ്ങള്‍, സന്ദേശങ്ങള്‍, മഹത് വചനങ്ങള്‍, ആശയങ്ങള്‍, വചനങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  To download this eBook pdf file, click here- https://drive.google.com/file/d/15XEh9WWwgZlCwsyEF2eqgxxiGIS7h0wf/view?usp=sharing

8-ഈശ്വരന്‍-ആത്മാവ്

' eBook-47-quotes-8-God-soul-spirituality' is  a series of great words from genius, philosophers, scientists etc given as Malayalam eBooks. Great words about God, theism, theology, destiny, soul,spirit, conscience etc. are also included. Author- Binoy Thomas, format-PDF, price- free മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ ഈശ്വരന്‍, ദൈവം, ആത്മാവ്, ആത്മീയത, ഭക്തി, വിധി, മനസ്സാക്ഷി   എന്നിങ്ങനെയുള്ള   വിഷയത്തില്‍ മഹത് വചനങ്ങള്‍ വായിക്കാം. To download / offline reading, click here- https://drive.google.com/file/d/1eBZ_JCv_XRZY4ev83jCHF18gYmw8xT_Q/view?usp=sharing

7-കുടുംബം-വിവാഹം

'eBook-46-quotes-7-marriage-family-home' is  a series of great words from genius, philosophers, scientists etc given as Malayalam eBooks. Great words about  husband, wife, parents, children etc. are also included. Author- Binoy Thomas, format-PDF,PRICE-FREE മഹത് വചനങ്ങള്‍ -  മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ വിവാഹം, കല്യാണം, കുടുംബം, വീട്, മാതാപിതാക്കള്‍, മക്കള്‍,കുട്ടികള്‍,ഭാര്യ,ഭര്‍ത്താവ്  എന്നിങ്ങനെയുള്ള   വിഷയത്തില്‍  മഹാന്‍മാരുടെയും മഹതികളുടെയും  മഹദ്വചനങ്ങള്‍, ഉദ്ധരണികള്‍, വാക്യങ്ങള്‍, സന്ദേശങ്ങള്‍, ആശയങ്ങള്‍, വചനങ്ങള്‍ എന്നിവ   ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. To download this safe Google drive file, click here- https://drive.google.com/file/d/1aebdmWs5aYBewIntbE5C35xFX-_CuspL/view?usp=sharing

മഹത് വചനങ്ങള്‍ -6-പുസ്തകം

'eBook-45-quotes-6-pusthakam-reading-library' is  a series of great words from genius, philosophers, scientists etc given as Malayalam eBooks. Author- Binoy Thomas, format-PDF, price-free മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ പുസ്തകം,വായന,ഗ്രന്ഥശാല,ലൈബ്രറി  എന്ന വിഷയത്തില്‍  മഹത് വചനങ്ങള്‍   ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലേക്ക്...  To download this pdf ebook file, click here- https://drive.google.com/file/d/1_JbIvlfbO6dRTv5Z9iocTnbPXijED8T7/view?usp=sharing

മഹത് വചനങ്ങള്‍ -5

'eBook-44-quotes-5-education-vidyabhyasam' is  a series of great words from genius, philosophers, scientists etc given as Malayalam eBooks. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-87 KB, pages-8, price-Rs.20. Go to 'ABOUT' page for making payment. മഹത് വചനങ്ങള്‍     മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ വിദ്യാഭ്യാസം, പഠനം, അധ്യയനം  എന്ന വിഷയത്തില്‍  മഹാന്‍മാരുടെയും മഹതികളുടെയും  മഹദ്വചനങ്ങള്‍, ഉദ്ധരണികള്‍, വാക്യങ്ങള്‍, സന്ദേശങ്ങള്‍, ആശയങ്ങള്‍, വചനങ്ങള്‍ എന്നിവ   ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. Click here to download/offline reading of this eBook pdf file-   https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciQWFxNTJjNFFGN1k/view?usp=sharing

മഹത് വചനങ്ങള്‍ -4

'eBook-43-quotes-great-words-4-jeevitham-life'    is a series of great words from genius, philosophers, scientists etc given as Malayalam eBooks. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-89 KB, pages-8, price-Rs.20. Go to 'ABOUT' page for making payment. മഹത് വചനങ്ങള്‍  മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ ജീവിതം, ലൈഫ് എന്ന വിഷയത്തില്‍  മഹാന്‍മാരുടെയും മഹതികളുടെയും  മഹദ്വചനങ്ങള്‍, ഉദ്ധരണികള്‍, വാക്യങ്ങള്‍, സന്ദേശങ്ങള്‍, ആശയങ്ങള്‍, വചനങ്ങള്‍ എന്നിവ   ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. Click here to download this eBook file- https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciQjQ5djNfUERtbzA/view?usp=sharing

3-അറിവ്

' eBook-42-quotes-great-words-3-arivu-knowledge'    is a series of great words from genius, philosophers, scientists etc given as Malayalam eBooks. Author- Binoy Thomas, format-PDF, Price-FREE മഹത് വചനങ്ങള്‍  ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ അറിവ്, വിജ്ഞാനം എന്ന വിഷയത്തില്‍  മഹാന്മാരുടെയും മഹതികളുടെയും  മഹദ്വചനങ്ങള്‍, ഉദ്ധരണികള്‍, വാക്യങ്ങള്‍, സന്ദേശങ്ങള്‍, ആശയങ്ങള്‍, വചനങ്ങള്‍ എന്നിവ   ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. To download this pdf eBook file, click here- https://drive.google.com/file/d/14-od3u6OTAZdAOO31hjKUf20_q2lKXmD/view?usp=sharing

2-സ്ത്രീ

'eBook-41-quotes-great-words-2-sthree-woman'    is a series of great words from genius, philosophers, scientists etc given as malayalam ebooks. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-90 KB, pages-9, price-Rs.20. Go to 'ABOUT' page for making payment. മഹത് വചനങ്ങള്‍ - സ്ത്രീ ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ മഹാന്മാരുടെയും മഹതികളുടെയും  മഹദ്വചനങ്ങള്‍, ഉദ്ധരണികള്‍, വാക്യങ്ങള്‍, സന്ദേശങ്ങള്‍, ആശയങ്ങള്‍, വചനങ്ങള്‍ എന്നിവ   ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. To download this eBook file-41, click here- https://drive.google.com/file/d/18AdmrK7A0a_NaSf6_mdFQ1FENOfns3_7/view?usp=sharing

മഹത് വചനങ്ങള്‍ -1

This Malayalam 'eBook-22-Quotes-Great-words-1-sneham' is a series of great words from genius, philosophers, scientists etc, Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-87 KB, pages-8, price-Rs.20. Go to 'ABOUT' page for making payment. മഹത് വചനങ്ങള്‍ സ്നേഹം -മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ മഹാന്മാരുടെയും മഹതികളുടെയും  മഹദ്വചനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. To download this eBook file, click here- https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05cidHJTbVpQMnhIcEk/view?usp=sharing

മുത്തശ്ശിക്കഥകള്‍ -3

This Malayalam 'eBook-61-muthassi-kadhakal-3-samayamoshanam' is a series of children literature- short moral bed time stories for a quality life specially designed for children as traditional muthassikathakal. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-112 KB, pages-16, price-free.   Download this eBook for future offline reading or making your ready to use digital library. Best wishes! To download this safe Google Drive eBook-61 file-  Click here- https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciaHJXbktiTl95RVk/view?usp=sharing&resourcekey=0-twPD9PcmNnfF7AWAG1CfRQ

മുത്തശ്ശിക്കഥകള്‍ -2

This Malayalam 'eBook-52-muthassi-kathakal-2-pullum maravum' മുത്തശ്ശിക്കഥകള്‍' is a series of childrens literature- short moral bed time stories for a quality life specially designed for children as traditional muthassikkathakal. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-94 KB, pages-9 To download this safe Google Drive eBook-52 file- Click here- https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciY1RBYmxSZDRZSUE/view

മുത്തശ്ശിക്കഥകള്‍ -1

This Malayalam 'eBook-17-muthassi-kathakal-1-kallam'.  To download this safe Google drive pdf file, click here- https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciMjV2NVdoYnR4SXc/view?usp=sharing മുത്തശ്ശിക്കഥ-1-കള്ളം (Grandma stories online reading in Malayalam) അന്നും പതിവുപോലെ നാണിയമ്മ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റു. മുറ്റമടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോള്‍ പത്രം കാല്‍ച്ചുവട്ടിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങി. അരമണിക്കൂര്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ മുറ്റമാകെ മിനുങ്ങിയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ വൃദ്ധ കാലും കയ്യും മുഖവുമൊക്കെ കഴുകി തിണ്ണയില്‍ കിടന്ന തോര്‍ത്തെടുത്ത് തുടച്ചു. അടുക്കളയില്‍നിന്ന് രണ്ടു സ്റ്റീല്‍ കപ്പില്‍ ചായ ചെറുമേശമേല്‍ വച്ചിട്ട് അകത്തേ മുറിയിലേക്ക് നോക്കി വിളിച്ചു-."ഉണ്ണിക്കുട്ടന്‍ എണീറ്റില്ലേ? നേരമെത്രയായീന്നാ.." "ഞാന്‍ കുറച്ചൂടെ കെടക്കട്ടെ..ഇന്ന് സ്കൂളില്ലാ.." മുറിയില്‍നിന്ന് അശരീരി മുഴങ്ങി. "ഈ ചെറുക്കന്റെയൊരു മടി..നിന്റെ ചായ തണുക്കണൂ.." നാണിയമ്മ ഭിത്തിയില്‍ പുറം ചാരി രണ്ടുകാലും നീട്ടിവച്ച് പത്രപാരായണം തുടങ്ങി. അടുത്തു നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കുംകൂടി കേള്‍ക്കാന്‍ പരുവത്തിനു ഗദ്യം പദ്യംപോലെ നീ

പി .എസ്‌ .സി -ജി.കെ -ക്വിസ്-8

eBook-39-PSC-GK-Quiz-8-airlines-services' is a unique Malayalam digital book series for candidates appearing in competitive exams. Maximum possible questions and answers are given in this air travel airline service companies and countries. Best companion guide in each small topic. Author- Binoy Thomas, Page-10, Size- 114 KB, Format-PDF, Price- Rs.25. For payment, go to 'About' page. പി.എസ്.സി, പൊതുവിജ്ഞാനം, ക്വിസ്, മത്സര പരീക്ഷകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് വിമാന-സര്‍വീസുകള്‍-എയര്‍ലൈന്‍സ്-കമ്പനികള്‍-രാജ്യങ്ങള്‍   എന്ന വിഷയത്തില്‍ പരമാവധി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  To download/future offline reading this Google drive eBook file- click here- https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciNTMzMzVkajVUSnc/view?usp=sharing

1-പഠനശാഖകള്‍

eBook-38-PSC-GK-Quiz-7-branches-of-study' is a unique Malayalam digital book series for candidates appearing in competitive exams. Maximum possible questions and answers are given in this science branches of studies. Best companion guide in each small topic. Author- Binoy Thomas, Page-15, Size- 120 KB, Format-PDF. To download this eBook, click the link here- https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciR2VfTnlnbVdqOUU/view?usp=sharing&resourcekey=0-ihX2pRZUDkJmhOKM-AJGtQ

പി .എസ്‌ .സി -ജി.കെ -ക്വിസ്-6

eBook-37-PSC-GK-Quiz-6-phobias-fear-factors' is a unique malayalam digital book series for candidates appearing in competitive exams. Maximum possible questions and answers are given in this guide in each small topic. Author- Binoy Thomas, Page-11, Size- 117 KB, Format-PDF, Price- Rs.25. For payment, go to 'About' page. പി.എസ്.സി, പൊതുവിജ്ഞാനം, ക്വിസ്, മത്സര പരീക്ഷകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ഫോബിയകള്‍-പേടി-അതിഭയം    എന്ന വിഷയത്തില്‍ പരമാവധി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. To download this pdf eBook file- click here- https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciVHN2N0J2SDZYODQ/view?usp=sharing

പി .എസ്‌ .സി -ജി.കെ -ക്വിസ്-5

eBook-36-PSC-GK-Quiz-5-airports-IATA-codes' is a unique digital book series for candidates appearing in competitive exams. Maximum possible questions and answers are given in this guide in each small topic. Author- Binoy Thomas, Page-10, Size- 118 KB, Format-PDF, Price- Rs.25. For payment, go to 'About' page. പി.എസ്.സി, പൊതുവിജ്ഞാനം, ക്വിസ്, മത്സര പരീക്ഷകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് എയര്‍പോര്‍ട്ട്‌-അയാട്ട-കോഡുകള്‍   എന്ന വിഷയത്തില്‍ പരമാവധി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലേക്ക്...  To download this digital book pdf, click here- https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciZEJ3ZERrdlozbXc/view?usp=sharing

പി .എസ്‌ .സി -ജി.കെ -ക്വിസ്-4

eBook-35-PSC-GK-Quiz-4-wedding-anniversary-gifts' is a unique digital book series for candidates appearing in competitive exams. Maximum possible questions and answers are given in this guide in each small topic. Author- Binoy Thomas, Page-10, Size- 101 KB, Format-PDF, Price- Rs.25. For payment, go to 'About' page. പി.എസ്.സി, പൊതുവിജ്ഞാനം, ക്വിസ്, മത്സര പരീക്ഷകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് വിവാഹ-വാര്‍ഷിക-സമ്മാനങ്ങള്‍ എന്ന വിഷയത്തില്‍ പരമാവധി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  To download, click here for pdf eBook file- https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciZ1cxY0RlSVhTVEU/view?usp=sharing

1-കേരള നദികള്‍

eBook-24-PSC-GK-Quiz-3-Kerala-Rivers is a unique digital book series for candidates appearing in competitive exams. Maximum possible questions and answers are given in this guide. Author- Binoy Thomas, Format-PDF, Price- FREE To download pdf file-24, click below- https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciSHY0ZlViam9zNlE/view?usp=sharing&resourcekey=0-4yUAp4-wwS0wO5kQQ1Quyw

പി .എസ്‌ .സി -ജി.കെ -ക്വിസ്-2

This eBook-6-PSC-GK-Quiz-2 is a list of Malayalam authors writers pen names (pseudonyms) and world famous writers. It can be used as General Knowledge(G.K) questions and answers for PSC guide coaching as well as Quiz competitions. Author- Binoy Thomas,   PDF format, Price- Free പി .എസ്‌ .സി -ജി.കെ -ക്വിസ്-2 കേരളത്തിലെ മലയാളം എഴുത്തുകാരുടെ തൂലികാനാമം കുറിക്കുന്നു. To download this pdf file-6, click here- https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciWEJGbUV4c01mUFk/view?usp=sharing&resourcekey=0-Evu1Qhaz-1rBh4E-ayzs8g

കഥ -ലോകക്ലാസ്സിക്-വിശ്വസാഹിത്യം-1

This Malayalam eBooks-14-world classic stories-1-Khalil-Gibran-kathakal-1 is a collection of soft moral stories having some idea of fun, humour, satire, thought, world famous writers, literature etc. Author- Binoy Thomas, format-PDF, Price-FREE https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciWnZscWtySmR0OE0/view?usp=sharing&resourcekey=0-xnj2RF4-2n-7JteRdpEXfg

സ്ലോഗന്‍-മോട്ടോ-1

This eBook-5-PSC-G.K-Quiz-1 is a list of slogans, taglines, punch words and motto for General knowledge quiz, PSC and other various competitive examinations. Author- Binoy Thomas. PDF format, Price-FREE To download eBook file-5, click here- https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciZUJYQmQxR0wtajQ/view?usp=sharing&resourcekey=0-cLM86juvTfVe0oIVN9t-Xw

അറബിക്കഥകള്‍ -2

Malayalam eBooks-50-arabikathakal-2, Author- Binoy Thomas, Price-FREE. Online browser reading or Download or offline reading of Google drive pdf file is free here- https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciZ3ctOTFUM0doSkk/view?usp=sharing&resourcekey=0-wFeouii2XU36xflGPqh2hQ പേർഷ്യയിലെ രാജാവായി ഖുസ്രു ഭരിച്ചിരുന്ന കാലം. അദ്ദേഹം വലിയ മൽസ്യക്കൊതിയൻ ആയിരുന്നു. ഒരു ദിനം, ഭാര്യയായ ഷിരീനുമൊത്ത് കൊട്ടാര മുറ്റത്ത് അദ്ദേഹം വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു മുക്കുവൻ വലിയൊരു മീനുമായി അതുവഴി പോകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടു- "ഏയ്, മുക്കുവൻ, നീ ഇവിടെ വരൂ'' ഭയഭക്തിബഹുമാനങ്ങളോടെ അവൻ രാജാവിനെ വണങ്ങി. ആ വലിയ മൽസ്യം രാജാവ് വാങ്ങിയ ശേഷം, നാലായിരം പണം കൊടുത്തു. എന്നാൽ, രാജാവിന്റെ വിശാലമായ ദാനത്തെ രാജ്ഞിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല. " ഇത്രയും പണം അങ്ങ് അവനു കൊടുത്തത് ശരിയായില്ല. ഇത് മറ്റുള്ള മുക്കുവർ അറിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുംകൂടി സകല മീനുകളുമായി ഇങ്ങോട്ടു വരും. അതിനാൽ, പെട്ടെന്ന് അവനെ തിരികെ വിളിച്ച് പണം മടക്കി വാങ്ങണം" പക്ഷേ, രാജ്ഞി പറഞ്ഞത് രാജാവിന് ഇഷ്ടമായില്ല. "ഹേയ്, രാജാക്കൻമാർ കൊടുത്ത പണം തിരികെ മേടി

അറബിക്കഥകള്‍ -1

This Malayalam 'eBook-21-ayirathonnu-ravukal-arabikkathakal-1' is a series of Persian Arabian Fantasy literature. Author- Binoy Thomas, Price- FREE 'ആയിരത്തൊന്ന്-രാവുകള്‍-അറബിക്കഥകള്‍-1' മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പര പേര്‍ഷ്യന്‍ അറേബ്യന്‍ സാഹിത്യത്തിലെ മികച്ച കൃതിയാണ്. രാത്രിയില്‍ സുല്‍ത്താന്‍ ശ്രവിച്ച ആയിരത്തൊന്ന് കഥകള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലേക്ക്.. To download this pdf eBook Google drive file, click here- https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciZFRXMGpGUFgySUk/view?usp=sharing&resourcekey=0-lEHlIKxdBDS7qpWWRLFyOw കഥകളുടെ ലോകത്തെ ഒരു വിസ്മയമാകുന്നു 'ആയിരത്തൊന്ന് രാവുകള്‍'. അറബിക്കഥകള്‍ എന്ന പേരിലും ഇവ പ്രശസ്തമാണ്. അറബിഭാഷയില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ കൃതി ഇപ്പോള്‍ അനേകം ലോകഭാഷകളില്‍ ലഭ്യമാണ്. ഇതില്‍ ഒട്ടേറെ അറബ്-പേര്‍ഷ്യന്‍ നാടോടിക്കഥകളും ഉള്‍പ്പെടുന്നുണ്ട്. അനേകം സാഹിത്യകാരന്മാരും വിവര്‍ത്തകരും ഈ കഥകളുടെ സമാഹരണത്തില്‍ വിവിധ തരത്തില്‍ പങ്കാളികളായി.  ഇറാഖില്‍ 9-10 നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കിടയില്‍ കിട്ടിയ അറബിക്കഥകള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പഴക്

വിമര്‍ശന കഥകള്‍ -1

This Malayalam 'eBook-19-vimarshana-kathakal-1-moda' is a series of satire, protest, criticism towards anti-social activities, negligence, evils, family crisis, hypocrisy, crimes, bad habit  etc. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-110 KB, pages-11, price-FREE.  'വിമര്‍ശന-കഥകള്‍--1-മൊട'  മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ പൊങ്ങച്ചം, സാമൂഹിക തിന്മകള്‍, അനാചാരങ്ങള്‍, ദുഷിച്ച പ്രവണതകള്‍ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന വിമര്‍ശന കഥകള്‍,ആക്ഷേപഹാസ്യം അടങ്ങിയ  ഓണ്‍ലൈന്‍ ഇ-ബുക്സ് വായനയിലേക്ക്..  To download this Google drive file, click here- https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciYklMRFo2ZElLbGs/view?usp=sharing&resourcekey=0-cZVG-qL_HZlcAc_aUSqOTg

നോവലുകള്‍ -1

'eBook-23-novel-1-marappacha' is a first PDF Malayalam novel in this series. Author- Binoy Thomas, Page-41, Size- 201 KB, മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ നോവല്‍ 'മരപ്പച്ച' പരമ്പരയില്‍ ഒന്നാമത്തേത്. നോവലുകളുടെ ഓ ണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു.  you can download this eBook for future offline reading or making your ready to use digital library. Best wishes! To download this safe Google Drive PDF file-23, Click here- https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciZ3NkWTNlXzVNcEU/view

മഹാന്മാരുടെ കഥകള്‍ -1

This Malayalam 'eBook-20-mahal-kathakal-1-Rajendra-Prasad' is a series of short stories about great people. First story is adapted from Great first President of India. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-82 KB, pages-7, 'മഹല്‍-കഥകള്‍-1-രാജേന്ദ്ര-പ്രസാദ്‌' മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ മഹാന്മാരുടെയും മഹതികളുടെയും കഥകള്‍ അടങ്ങിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഇ-ബുക്സ് വായനയിലേക്ക്.. To download this Google drive file, click here- https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciekN4ZE1QRkhSbFU/view?usp=sharing&resourcekey=0-ejGWBH1eZrz4ODrEIjQbqw സ്വജീവിതം കൊണ്ട് മഹത്തരമായ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തവരെ നാം മഹാന്മാരായി പരിഗണിക്കുന്നു. അത്തരം ജീവിതത്തില്‍നിന്നും ഊറ്റംകൊണ്ട് പിന്നെയും ഒട്ടേറെ മഹാന്മാരും ഈ ഭൂമിയില്‍ പിറന്നു.ഒരായുസ്സ് മുഴുവനും ജയപരാജയങ്ങളെ അസാമാന്യ ധൈര്യത്തോടെയും സമചിത്തതയോടെയും നേരിട്ട അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയെ ജീവിതവിജയം അല്ലെങ്കില്‍ ജന്മസാഫല്യം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നിര്‍വചിക്കാം.  പല മഹാപ്രതിഭകളും കാലത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനൊത്തു നീന്തിയവരല്ല.വേറിട്ട ചിന്ത

നര്‍മ്മകഥകള്‍ -1

This Malayalam 'eBook-18-narma-kathakal-1-film' is a series of comedy-humour-jokes-witty short stories for laughing. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-116 KB, pages-11, price-free. 'നര്‍മ-കഥകള്‍-1-ഫിലിം'  മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയിലെ തമാശ, ഫലിതം, നര്‍മം, വിനോദം അടങ്ങിയ  ഇ-ബുക്സ്‌  കഥകള്‍ നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കും എന്നു കരുതുന്നു.  വരൂ..ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലേക്ക്... To download this eBook file, click here-   https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciZEJGRFQtVl9NYXc/view?usp=sharing

മര്യാദരാമന്‍കഥകള്‍ -1

This Malayalam eBook-15-Maryada-Raman-kathakal-1 is a collection of court judge stories having some idea of fun,logic, humour, justice. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-100 KB, pages-8, 'മര്യാദ-രാമന്‍-കഥകള്‍-1' മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയിലെ നീതികഥകളില്‍ നര്‍മം, ബുദ്ധി, യുക്തി, ന്യായം എന്നിവയെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്വാഗതം, ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലേക്ക്...  To download, eBook pdf file, click below- https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciWXdpRU9jNGp6bFE/view?usp=sharing

ഹോജ-മുല്ലാ-കഥകള്‍ -1

This Malayalam eBook-12-Hoja-Mulla-kathakal-1-sathyam is a selected humour, comedy, joke stories digital books series for entertainment and laughing. Author- Binoy Thomas, size- 100 KB, format- PDF, Page-6, Name of Hoja well known with a number of similar names like Nasruddin Hodja, Nasreddin Hoja, Mullah, Mulla, Mollakka etc, So that this funny stories/anecdotes are also called as hoja kathakal, mulla kadhakal. 'ഹോജ-മുല്ലാ-കഥകള്‍ -1- സത്യം' മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ചെറുനര്‍മ ഹാസ്യകഥകള്‍ ചിരിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലൂടെ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നു. ഹോജകഥകള്‍, ഹോജാക്കഥകള്‍, മുല്ലാക്കഥകള്‍, മൊല്ലാക്കയുടെ ഫലിതങ്ങള്‍ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഇതിന്‍റെ നായകന്‍ നസറുദ്ദിന്‍-നാസറുദ്ദീന്‍ ഹോജ. To download safe Google drive eBook, click here- https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciM2owVzhsQ1VWSFE/view?usp=sharing&resourcekey=0-mNeF9w8sTr9wpnv1Sf8Dhw ഹോജകഥകള്‍, മുല്ലാക്കഥകള്‍, മുല്ലായുടെ ഫലിതങ്ങള്‍... എന്നിങ്ങനെ പല പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന നര്‍മകഥകളുടെ നായകന്‍ ആരാണ‌്? ന

ഈസോപ് കഥകള്‍ -1

This Malayalam eBook-11-Aesop-kathakal-1-sooryan is a selected short stories digital books series for children literature. Author- Binoy Thomas, size- 88 KB, format- PDF, Page-7, Price- Rs. 20. Go to 'ABOUT' page for making payment. 'ഈസോപ്പ് കഥകള്‍ -1- സൂര്യന്‍' മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ചെറുകഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവ രീതികള്‍, ഗുണപാഠങ്ങള്‍, സന്ദേശങ്ങള്‍...തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലൂടെ കൈവരുന്നു. Click here to to download- https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciOG5ULUhtaWtRZXM/view?usp=sharing&resourcekey=0-UgQAo4fHAgDj9sIGJNsx9A കുട്ടികളുടെ എക്കാലത്തേയും പ്രിയങ്കരമായ കഥകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന വിശ്വവിഖ്യാത കൃതിയായി ഈസോപ് കഥകള്‍ അറിയപ്പെടുന്നു. ഏകദേശം, ബി.സി.620-560 കാലത്ത് ഗ്രീസില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂനനും ഊമയും മുടന്തനും വിരൂപനുമായ അടിമയായിരുന്നു ഈസോപ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത്, അമ്മ ധാരാളം കഥകള്‍ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുമായിരുന്നു. അമ്മയുടെ മരണശേഷം അവനെ വളര്‍ത്തിയ വൃദ്ധനും നല്ല കഥകള്‍ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് അവന്റെ ചിന്തയുടെ ലോകം വ