10/11/16

ഈസോപ് കഥകള്‍ -1

This Malayalam eBook-11-Aesop-kathakal-1-sooryan is a selected short stories digital books series for childrens literature. Author- Binoy Thomas, size- 88 KB, format- PDF, Page-7, Price- Rs. 20. Go to 'ABOUT' page for making payment.
'ഈസോപ്പ് കഥകള്‍ -1- സൂര്യന്‍' മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ചെറുകഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവ രീതികള്‍, ഗുണപാഠങ്ങള്‍, സന്ദേശങ്ങള്‍...തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലൂടെ കൈവരുന്നു.
Click here to to download-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciOG5ULUhtaWtRZXM/view?usp=sharing