Posts

Showing posts from April, 2023

(704) കുറുക്കന്റെ ആർത്തി

ഒരിക്കൽ, കുറുക്കൻ രാവിലെ തന്നെ ഇര തേടി കാട്ടിലൂടെ അലഞ്ഞു. പക്ഷേ, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അവൻ ക്ഷീണിതനായി ഒരു വലിയ മരച്ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിക്കാനായി ഇരുന്നു. അന്നേരം, ഇറച്ചിക്കറിയുടെ മണം അവന്റെ മൂക്കിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി. കുറുക്കൻ മണം പിടിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തി! ആ മരത്തിന്റെ വലിയ വേരുകൾക്കിടയിലുള്ള പോടിനുള്ളിൽ നിന്നായിരുന്നു മണം വന്നത്. യഥാർഥത്തിൽ, നാലു വേട്ടക്കാർ ഉച്ചഭക്ഷണം പൊതിഞ്ഞ് ഒളിച്ചു വച്ചതായിരുന്നു അത്. കുറുക്കൻ പോടിനുള്ളിലേക്ക് വളരെ ഞെരുങ്ങി തിരുകിക്കയറി. അതാകട്ടെ, വളരെയധികം ആഹാരമുണ്ടായിരുന്നു. കുറുക്കൻ ഒരു പൊതി തിന്നപ്പോൾത്തന്നെ വയറു നിറഞ്ഞു. പക്ഷേ, സ്വാദേറിയ കോഴിക്കറി കണ്ടപ്പോൾ വിശപ്പു മാറിയിട്ടും പൊതികൾ എല്ലാം കീറി ശ്വാസംമുട്ടെ കഴിച്ചു. അതു കഴിഞ്ഞ്, പോടിനുള്ളിൽ നിന്നും തിരികെ ഇറങ്ങാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവന്റെ കുടവയർ കടന്നുപോരുന്നില്ല! കുറുക്കന്റെ വയറു വേദനിച്ചതല്ലാതെ യാതൊരു ഫലവും കണ്ടില്ല. അവൻ കരയാൻ തുടങ്ങി. കരച്ചിൽ കേട്ട്, മറ്റൊരു കുറുക്കൻ ഓടി വന്നു. അത് പുറത്തു നിന്നു കൊണ്ട് വിളിച്ചു കൂവി - "നീ രണ്ടു ദിവസം പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയറു മെലിയും. അന്നേരം ഇറങ്ങിപ്പോരാം" എങ്കിൽ

(703) പര്യായപദങ്ങൾ

Malayalam synonyms, part-1  ഒരു പദത്തിനു സമാനമായ അർത്ഥം വരുന്നതായ പദങ്ങളെ അന്യ പദങ്ങൾ അഥവാ പര്യായപദങ്ങൾ എന്നു വിളിക്കുന്നു.  അംശം - വീതം, പങ്ക്, വക, ഓഹരി അകലം - ദൂരം, വിദൂരം അകാലം - അസന്ദർഭം, അകാലികം, അസമയം അകിൽ - ലോഹം, രാജാർഹം, തടിമണമുള്ള വൃക്ഷം അക്ഷരം - വർണ്ണം, എഴുത്ത്, ലിപി അഖിലം - സർവ്വം, മുഴുവൻ, സമഗ്രം. അഗം - മരം, തരു, കുടം അഗദം - മരുന്ന്, ഔഷധം അഗ്നി - തീ, പാവകൻ, അനലൻ അഗ്രജൻ - അഗ്രിമൻ, ചേട്ടൻ, ജ്യേഷ്ഠൻ അഘം - പാപം, കലുഷം, പങ്കം അങ്കം - മടി, പാളി അങ്കണം - അംഗനം, മുറ്റം, അജിരം അങ്കുശം - തോട്ടി, സൃണി അംഗം - പരതീകം, അവയവം അംഗദം - തോൾവള, കേയൂരം അംഗന - സ്ത്രീ, നാരി, മഹിള, വനിത അംഗുലി - അംഗുരി, കരശാഖ, വിരൽ അംഗുലീയം - മോതിരം, അംഗുലീമുദ്ര, വീകം അചലം - ഗിരി, ശൈലം, പർവ്വതം അചിരേണ - വിന, നാനാ, കൂടാതെ അച്ഛൻ - ജനകൻ, പിതാവ്, തന്ത, താതൻ അച്യുതൻ - കൃഷ്ണൻ, നാരായണൻ, ദാമോദരൻ അജഗരം - ശീലം, ഉലൂതം, പെരുമ്പാമ്പ് അജ്ഞൻ - മൂഢൻ, മടയൻ, അറിവില്ലാത്തവൻ അടപതിയൻ - ജീവ, ജീവനി, ജീവന്തി അടയാളം - മുദ്ര, അങ്കം, ചിഹ്‌നം, ലക്ഷണം അടയ്ക്ക - ചിക്ക, പാക്ക്, പൂഗം അടർ - യുദ്ധം, പോര്, രണം അടവി - വിപിനം, കാട്, ആരണ്യം, വനം അടുക്

(702) നാനാർത്ഥം

 നാനാർത്ഥം എന്നാൽ എന്താണ്? ഒരേ വാക്കിന് പലതരം അർത്ഥങ്ങൾ വന്നാൽ നാനാർത്ഥം എന്നു വിളിക്കാവുന്നതാണ്. അക്ഷരം - ലിപി, ആകാശം, മോക്ഷം. അക്ഷയ - സന്യാസി, ക്ഷയമില്ലാത്തത് അക്രമം - അനീതി, ക്രമരഹിതം അകാലം - അസമയം, വെളുത്തത് അകം - ഉൾവശം, മനസ്സ്, സ്ഥലം അംശു- അല്പം, കിരണം, ശോഭ അംശുമാൻ - സൂര്യൻ, ഭംഗിയുള്ളവൻ, ചന്ദ്രൻ അംശുമതി - യമുനാ നദി, പ്രകാശമുള്ളവൾ അക്ഷി- താന്നിമരം, കണ്ണ് അഖിലം - വൃക്ഷം, പാമ്പ്, പർവതം അഗം - പർവതം, ഏഴ്, വൃക്ഷം അംഗം - ശരീരം, പാമ്പ്, ഭാഗം അംഗജം - രോമം, രക്തം, വ്യാധി അംഗതി - ബ്രാഹ്മണൻ, ബ്രഹ്മാവ് അംഗുലം - കൈവിരൽ, ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച്, അരയാൽ അംഗുഷം - അസ്ത്രം, കീരി അഗിരം - സ്വർണം, അഗ്നി അഗ്നിമുഖൻ - ബ്രാഹ്മണൻ, ദേവൻ അഗ്രം - അറ്റം, കൊടുമുടി അഗ്രജൻ - ബ്രാഹ്മണൻ, ജ്യേഷ്ഠൻ അഗ്രിമൻ - ഒന്നാമൻ, ശ്രേഷ്ഠൻ അഘം - പാപം, ദുഃഖം, കുറ്റം അങ്കം - മടിത്തട്ട്, യുദ്ധം, പിഴ അങ്കണം - മുറ്റം, ചേറ് അങ്കനം - ചിഹ്നനം, അടയാളപ്പെടുത്തൽ അങ്കി - തുണി, അഗ്നി അങ്കുരം - മുള, വെള്ളം, പ്രാരംഭം അങ്കുശം - തോട്ടി, ചിഹ്നം അങ്ങാടി - ചന്ത, മരുന്ന് അച്ഛൻ - പിതാവ്, ശുക്രൻ, യജമാനൻ. അജം - ആട്, ധാന്യം അജൻ - ഇന്ദ്രൻ, വിഷ്ണു, നായകൻ അജരം - കുതിര,

(701) Malayalam reverse dictionary

 Malayalam to English reverse dictionary, Part-1 അകമ്പടി - escort അകപ്പൊരുൾ - inner meaning അകക്കാമ്പ് - heart അകത്ത് - inside അകം - interior അകിട് - udder അകത്തുക - to make wider അകർമ്മം - inaction അകലം - distance അകലെ - away അകവശം - inside അകന്ന - distant അകതാര് - mind അകക്കണ്ണ് - inner mind അകാല മരണം - untimely death അകപ്പെടുക - be involved അക്കച്ചി - elder sister അകറ്റുക - driving away അകാലജനനം - premature birth അകിൽ - Sandalwood അക്ക - elder sister അകൃത്രിമം - not artificial അംശം - portion അക്കം - number അക്കിടി - trouble അക്കര - other shore അക്കരപ്പച്ച - mirage അക്രമം - violence അക്ലിഷ്ടം - effortless അക്രൂരൻ - not cruel അക്രമരാഹിത്യം - non-violence അക്ഷം - axis അക്ഷോഭ്യൻ - calm person അക്ഷീണം - untired അക്ഷി - eye അക്ഷാവലി - rosary അക്ഷാംശം - latitude അക്ഷരി- rainy season അക്ഷയം - imperishable അക്ഷരം - letter അക്ഷയ ലോകം - heaven അക്ഷമം - weak അക്ഷതം - comfort അക്ഷന്തവ്യം - inexcusable അക്ഷരമാല - alphabet അക്ഷശാല - mint അക്ഷരാർഥം - literal meaning അക്ഷാംശ രേഖകൾ - Parallels of lat

(700) കാട്ടാടും മുന്തിരിവള്ളികളും

  വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ പ്രശസ്തമായ കഥകളാണ് ഈസോപ് കഥകൾ. ആ പരമ്പരയിലെ കഥ-102 വായിക്കൂ. കാട്ടിലൂടെ പുല്ലു തിന്നു നടക്കുകയായിരുന്നു കാട്ടാട്. എന്തോ ശബ്ദം കേട്ട് ആട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വേട്ടക്കാരൻ അമ്പു തൊടുക്കാനായി ഉന്നം പിടിക്കുന്നതു കണ്ടു! ആട്, ആ നിമിഷം തന്നെ പരമാവധി വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ടു കുതിച്ചു. വേട്ടക്കാരൻ പിറകെയും. കുറെ ദൂരം ഓടിയപ്പോൾ ആടിൻ്റെ കാലുകൾ കുഴഞ്ഞു. പ്രാണൻ രക്ഷിക്കാനായി മുന്തിരിവള്ളികൾ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ പള്ളയിലേക്ക് ആട് ഓടിക്കയറി അനങ്ങാതെ നിന്നു. വേട്ടക്കാരൻ അവിടമാകെ നോക്കിയിട്ടും ആടിനെ കിട്ടാത്ത നിരാശയിൽ പിറുപിറുത്തു കൊണ്ട് പതിയെ തിരികെ നടന്നു. അപ്പോൾ, ആടിന് ആശ്വാസമായി. അവൻ അപ്പോഴാണ് ചുറ്റുപാടും ഒന്നു നിരീക്ഷിച്ചത്. താൻ നിൽക്കുന്നത് മുന്തിരിവള്ളികൾക്കിടയിലാണെന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കാട്ടാട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഒട്ടും സമയം പാഴാക്കാതെ ആട് മുന്തിരിയിലകൾ തിന്നാൻ തുടങ്ങി. അതേ സമയം, കുറച്ചകലെ എത്തിയ വേട്ടക്കാരൻ അലക്ഷ്യമായി ഒന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ - അതാ, കാട്ടുപള്ളയ്‌ക്കിടയിൽ എന്തോ അനങ്ങുന്നു! അയാൾ വേഗം ഓടിയെത്തി ഇലയനക്കമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് അമ്പെയ്തു! അത് തറച്ചത് ആടിൻ്റെ വയറ്റിലായിരുന്നു

(699) ചെന്നായും ചെമ്മരിയാടും

  പുൽമേട്ടിലൂടെ ഒരു പറ്റം ചെമ്മരിയാടുകൾ മേഞ്ഞു നടക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന്, ഒരു ചെന്നായ ഒരെണ്ണത്തിനെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടു കൊണ്ട് അതിനെ ഓടിച്ചു മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നും അകറ്റി. കുറെ ദൂരം ഓടിയപ്പോൾ ആട് ക്ഷീണിച്ചു. ചെന്നായ തന്നെ പിടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ ആട് ഓട്ടം നിർത്തി. എന്നിട്ട്, പറഞ്ഞു - "ഞാൻ തോറ്റിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ, നീ എന്നെ തിന്നുന്നതിനു മുൻപ് എനിക്ക് ഒരു അന്ത്യാഭിലാഷമുണ്ട് " "എന്താണത്?" ചെന്നായ ആശ്ചര്യത്തിലായി. "എനിക്ക് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കണം. അതിന്, നീ ഒരു പാട്ടു പാടണം. അതു കേട്ട് ഞാൻ നൃത്തം വയ്ക്കും. അതു കഴിഞ്ഞ് എന്നെ തിന്നുകൊള്ളൂ" ചെന്നായ അതു സമ്മതിച്ചു. അവൻ ഓരിയിടുന്ന പോലെ പാട്ടു പാടിയപ്പോൾ ആട് ബഹളം വയ്ക്കുന്ന മാതിരി നൃത്തമാടി. ഈ അപൂർവ കാഴ്ച കണ്ട് കിളികളും ചെറുമൃഗങ്ങളും ഒച്ചയെടുത്തു. പെട്ടെന്ന്, ശബ്ദം കേട്ട ഭാഗത്തേക്ക് വേട്ടനായ്ക്കളും പിറകെ വേട്ടക്കാരും കുതിച്ചെത്തി. അപ്പോൾ, ചെന്നായ ജീവനും കൊണ്ട് പാഞ്ഞു! ആട് കാട്ടുപള്ളയ്ക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞു. ഗുണപാഠം - ഏത് ആപത്തിലും സമചിത്തത വെടിയാതെ പ്രവർത്തിക്കണം. Written by Binoy Thomas, Malayalam eBooks - 699- Aesop

(698) തവളയും സിംഹവും

  ഒരിക്കൽ, കാട്ടിൽ കൊടും വരൾച്ച അനുഭവപ്പെട്ടതിനാൽ മൃഗങ്ങൾ ഒരിറ്റു വെള്ളത്തിനായി പരക്കം പാഞ്ഞു. കാടിൻ്റെ കിഴക്കുവശത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി മാത്രമായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഏക ആശ്രയം. നദിയിലും വെള്ളം കുറവായിരുന്നു. മദ്ധ്യഭാഗത്ത്, ഒരു ചാലു കീറിയ പോലെ വെള്ളം മെല്ലെ ഒഴുകിയപ്പോൾ അവിടെ മൃഗങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തു നിന്നു. കാരണം, വലിയ മൃഗങ്ങൾ കുടിച്ചതിനു ശേഷമാകും ചെറിയവ അങ്ങോട്ടു വരിക. എന്നാൽ, വരൾച്ചയൊന്നും ഒട്ടും ബാധിക്കാത്ത മട്ടിൽ ഒരു തവള പുഴ വെള്ളത്തിൽ ആഘോഷത്തിലായിരുന്നു. എല്ലാ മൃഗങ്ങളും വെള്ളത്തിനായി തൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ ശബ്ദം ഇരട്ടിച്ചു - "പോക്രോം...പോക്രോം...'' ഈ ശബ്ദം വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് അരോചകമായി. പലരും അവനോടു ഇതേപ്പറ്റി പറഞ്ഞെങ്കിലും മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു - "ഞാൻ നിങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ടു വന്നതല്ല. നിങ്ങളെല്ലാം എന്നെ ശല്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു. മര്യാദയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടു സ്ഥലം വിട്ടോളൂ" എന്നിട്ട്, തവള കൂടുതൽ ശബ്ദത്തിൽ അമറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിംഹം വെള്ളം കുടിക്കാനായി അങ്ങോട്ടു വന്നു. അന്

(697) കാക്കയും സർപ്പവും

  ഒരു ദേശത്തെ പുഴയോരത്ത് വലിയ മരം നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വേരുകൾക്കിടയിലെ മാളത്തിലായിരുന്നു ആ മൂർഖൻ പാമ്പ് വസിച്ചിരുന്നത്. അതേ സമയം, മരത്തിൻ്റെ ശിഖരത്തിൽ ഒരു കാക്ക കൂടുകൂട്ടി താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാക്ക തൻ്റെ കൂട്ടിൽ സന്തോഷത്തോടെ മുട്ടയിട്ട് അടയിരുന്നു. ഓരോ ദിവസവും ഇടയ്ക്ക് തീറ്റി തേടാൻ വേഗം പോയിട്ട് മടങ്ങിവരും. ഒരു ദിവസം, കാക്ക തിരികെ വന്നപ്പോൾ മുട്ടകൾ എല്ലാം പൊട്ടിച്ച് ആരോ കുടിച്ചിട്ടു കടന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു! കാക്കയ്ക്ക് വളരെയേറെ സങ്കടമായി. അടുത്ത മാസം, കാക്ക മുട്ടയിട്ട് വളരെ ജാഗ്രതയോടെ ഇരുന്നു. പക്ഷേ, ഇടയ്ക്ക് തീറ്റി തേടിക്കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ കൂട്ടിൽ നിന്നും സർപ്പം മരത്തിനു ചുവട്ടിലുള്ള പൊത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതു കണ്ടു. എല്ലായ്പ്പോഴും മുട്ട കുടിക്കുന്നത് ഈ പാമ്പുതന്നെയെന്ന് കാക്കയ്ക്കു മനസ്സിലായി. തുടർന്ന്, പാമ്പിനെ തക്കതായ ശിക്ഷ കൊടുക്കണമെന്ന് കാക്ക തീരുമാനിച്ചു. അതിനായി കാക്ക അവസരം പാർത്തിരുന്നു. ഒരു ദിവസം, രാജകുമാരിയും തോഴിമാരും നദിക്കരയിൽ നീരാടാൻ വന്നപ്പോൾ രാജകുമാരിയുടെ രത്നമാല പുഴക്കരയിൽ ഊരിവച്ചു. അന്നേരം, കാക്കയുടെ ബുദ്ധി ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ചു. കാക്ക പ

(696) വണ്ടും മുയലും

 ഒരു കാട്ടിൽ, മുയലും വണ്ടും കൂട്ടുകാരായി കഴിഞ്ഞു വന്നിരുന്ന സമയം. ഒരു ദിനം, അവർ വിശ്രമിക്കുന്ന നേരത്ത് കഴുകൻ മിന്നൽ വേഗത്തിൽ മുയലിനെ റാഞ്ചി. വണ്ട്, കഴുകനു പിന്നാലെ പറന്നു. കഴുകൻ ഉയർന്നു പറന്ന്, പാറയുടെ മുകളിൽ മുയലുമായി ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു. ഉടൻ , വണ്ട് അവിടെ പാഞ്ഞെത്തി അപേക്ഷിച്ചു - "ഹേയ്! താങ്കൾ ദയവായി എൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ വെറുതെ വിടണം. എൻ്റെ ഉറ്റ ചങ്ങാതിയെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് ആലോചിക്കാനേ വയ്യ!" പക്ഷേ, കഴുകൻ വണ്ടിനെ പരിഹസിച്ചു - "നീ പക്ഷികളുടെ രാജാവായ എന്നോടാണു സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് വല്ലതും ബോധമുണ്ടോ? വെറും ഒരു വണ്ട് എന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു?" വണ്ട് ദയനീയമായി നിലവിളിച്ചെങ്കിലും കഴുകൻ അതൊന്നും ചെവിക്കൊള്ളാതെ മുയലിനെ കീറിത്തിന്നു. ആ സമയം, വണ്ട് അടുത്തുള്ള മരപ്പൊത്തിലേക്കു പറന്നു കയറി. അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോപം ഇരച്ചുകയറി. കഴുകൻ തീറ്റി കഴിയാനായി വണ്ടു കാത്തു നിന്നു. പിന്നീട്, കഴുകൻ വിശ്രമിക്കാനായി കൂട്ടിലേക്കു പറന്നതിനു പിറകേ, വണ്ടും പറന്നു. കാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മരത്തിലെ ശാഖയിൽ കഴുകൻ്റെ കൂട് വണ്ടിനു കാണാനായി. വണ്ട്, ആ മരത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള ശിഖരത്തിലെ തടിപ്പൊത്തിൽ താമസം തുടങ്ങി.

(695) കുട്ടികളും തവളകളും

  ഒരു ദേശത്ത്, എന്നും വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ മൈതാനത്ത് കുട്ടികളെല്ലാം ഒത്തുകൂടും. എന്നിട്ട്, പലതരം കളികളുടെ ബഹളമാണ്. അതേ സമയം, അവരുടെ കളിക്കളത്തിനപ്പുറത്ത്, കുറെ സ്ഥലം കാടുപിടിച്ചു കിടപ്പുണ്ട്. അതിനുള്ളിൽ സാമാന്യം വലിയ കുളമുണ്ടായിരുന്നു. കുളത്തിൽ നിറയെ തവളകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അവറ്റകളെ ശല്യം ചെയ്യാൻ ആരും അങ്ങോട്ടു ചെല്ലാറില്ല. ഒരിക്കൽ, കുളത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള പുല്ലുകൾക്കിടയിൽ കൊതുകുകളും പുൽച്ചാടികളും തിമിർത്തു നടക്കുന്ന സമയം. അന്നേരം, തവളകൾ കൂട്ടത്തോടെ കുളത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കു ചാടി മൽസരിച്ച് ഇവറ്റകളെ തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അന്നേരം, കുട്ടികളുടെ പന്ത് പറന്നു വന്ന് പുൽക്കൂട്ടത്തിലേക്കു വീണു. പെട്ടെന്ന്, ഒരു കുട്ടി പന്തെടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ തവളക്കൂട്ടങ്ങളെ കണ്ടു കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ചു - "എല്ലാവരും ഓടി വായോ. ഇത്രേം തവളകളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണു കാണുന്നത്!" അവരെല്ലാം ഓടി വന്നയുടൻ, ഒരുവൻ അലറി - "എല്ലാറ്റിനെയും എറിഞ്ഞു മലർത്താം!'' അവർ തവളകളെ എറിയാനായി കല്ലെടുത്ത നിമിഷം, തവളകളുടെ നേതാവ് പറഞ്ഞു - "ഞങ്ങളെ ദയവായി ഉപദ്രവിക്കരുതേ. എന്തു ദോഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്? ഈ കുളത്

20 Aesop's Fables for online reading!

 1. The Wolf and the Lamb Once upon a time a Wolf was lapping at a spring on a hillside when, looking up, what should he see but a Lamb just beginning to drink a little lower down. "There's my supper, " thought he, "if only I can find some excuse to seize it." Then he called out to the Lamb, "How dare you muddle the water from which I am drinking." "Nay, master, nay," said Lamb; "if the water is muddy up there, I cannot be the cause of it, for it runs down from you to me." "Well, then," said the Wolf, "why did you call me bad names this time last year?" "That cannot be," said the Lamb; "I am only six months old." "I don't care," snarled the Wolf, "if it was not you it was your father"; and with that he rushed upon the poor little Lamb. Moral- Any excuse will serve a tyrant. 2. The Dog and the shadow It happened that a Dog had got a piece of meat and was carrying it home

How to write a good Blogger blog post?

 1. Select your subject based on your experience, academic qualification or hobby. Don’t write on subjects having no connection for search value. 2. Unique content is the key success tool in a blog post. For updating specific knowledge, refer to the top 10 sites. Then take note and compile or edit. Never cut and paste from other sites! 3. Always write in a single language. Regional languages will have less traffic while global languages will get global outreach and heavy traffic! 4. Use a responsive theme for your website because it displays well across any device size. 5. Don’t use italics or underline in text content that makes a poor reading experience. 6. Try to limit post titles within 50 characters. Avoid stop words like A, AND, THE etc. 7. Mixing several font styles is a bad thing. 8. Only 2% keywords are necessary in each post. No need for keyword stuffing. But synonimous keyword can use. 9. In each post comment option with identification (ID with) is a good thing to avoid spam

Best default Blogger themes!

 How to select the best free blogger default theme? I have more than 10 years of blogging experience with Google Blogger. Based on Blogger platform, This is a comparison of all default lists of themes by blogspot. First of all, two major categories are there- responsive themes and non responsive themes. As the name indicates, you should select a responsive one. What are the advantages of responsive over non responsive? In responsive themes, your website will be flexible for quick reading without zoom or manual click or touch. So, it will automatically adjust its uniform look similar to that of any device size. then, the user experience will be higher and they will return to this site again. Navigation will be very easy with the hamburger menu. Around 60% of the websites are running with responsive themes. It is very fast and SEO friendly. Number of pageviews will be higher. There is no option to select a mobile theme because this is a combination of both desktop and mobile version. But

Best English font for writers

 How to select a good English font typeface for online and print articles? First of all, You should remember two major categories of font typefaces are Serif fonts and Sans Serif fonts. Super facts of Serif fonts 1. Serif means decorative small lines or strokes that extend from letters. 2. These fonts are very familiar to our eyes because most of the print media are using this font. That means, it will give you an old print book reading feel. 3. Very stylish alphabets having curls, beautiful edges and traditional look. 4. Comfort, reliability and well acceptance. 5. Most of the devices have these old type fonts by default. No installation is required. 6. Serif fonts are not so good for online media and websites. If font size is small, then letter edges may be invisible. When we are zooming in on the online text, it will change the shape of fonts without uniformity, which leads to disturbances to our eyes. 7. Examples of Serif fonts- Times New Roman, Georgia, Garamond etc. majority of n

Contempo theme featured post error solution!

 Contempo Theme- How to remove the error of featured posts on all the post pages? In the Contempo Blogger theme, any previous removal of this Featured Posts gadget is the real cause of this problem by automatic deletion from theme html. As a result, this post snippet will appear at the top of all your pages! This is somewhat worthless repetition. So, we should avoid that error. Here is the solution- 1.Go to Blogger left sidebar ‘Theme’ and click 2. Then, click on edit HTML of your blogger Contempo theme Now, full HTML code page is displayed 3. At the top line, press Ctrl + F key together, then type- id=’Featured’ Now, the position of the featured post will be highlighted. 4. The line error will look like- <b:widget id=’Featured post1….. 5. Type some code after the widget, the correct single line is <b:widget cond=’data:view.isHomepage’ id=’Featured post1…. 6. Click save If ok, then display as -update successfully! The position of featured post in edit html can also be found with

Good and bad things of digital books!

 The Pros and Cons of digital books (eBooks)- 50 factors! The Pros of eBooks 1. eBook price is low when compared to print books. 2. Storage space is not a problem for eBooks. No need for huge bookshelves! 3. eBooks are light weight and portable, so easy to carry. At the same time, handling multiple print books is very bad with travel. Your digital e-reader may have thousands of book storage. 4. Fast access- search for a book, then purchase and download. You can start reading within minutes. 5. You will get super fast information from the seat itself. Time consuming less than a bookshelf. 6. Author or publisher of a digital book can update with the latest information. They can edit or delete any portion. 7. Global outreach of digital books is a very good option for its availability. 8. Digital book library is a good option for schools, colleges and companies. They will save time and money to maintain the print books of the library. Damage or loss is not a problem there. 9. Digital books

Jesus Christ- stories of simplicity!

 7 stories of simplicity from Jesus Christ 1. Heals the leper Later, while Jesus was in a city, a leper came to him and fell on his face and prayed: "Lord, if you will, you can make me clean." Jesus stretched out his hand and touched him, saying, "I will; be thou clean." Immediately leprosy left him. Jesus said to him, "Do not tell anyone about this. Go and present yourself to the priest, and present the offering of purification to the people, as Moses commanded." Here again, Jesus did not want to be famous. 2. Calling Levi As Jesus was leaving, he saw a tax collector named Levi sitting at the tax office. "Follow me" Jesus said to him, He left everything and got up and followed him. Levi had a big party for him at his house. A large group of tax collectors and others were dining with them. The Pharisees and scribes murmured against his disciples, saying, "What do you eat and drink with tax collectors and sinners?" Jesus said to them, &q

How to make a good home library?

 Your amazing home library! 1. The excess number of books was a problem faced by many famous writers. There are those who keep the book in the kitchen when the other rooms are full. You must learn to buy what you want to buy and to push what you want to push. 2. Your library is small in book number and at the same time an invaluable collection. Write down the necessary information in the old books and then discard the book. 3. A close and orderly reading room covered by glass doors will surely inspire you to read better. 4. Keep a number of each book. Each subject should start with at least a hundred number gap. You can start with the same series when you buy a new book. For example, if the short story is a hundred, the novel should start at two hundred. 5. Newspapers and magazines are advertising bags. If you only need four or five pages in it, why you should keep the entire volume? All you have to do is tear out those pages and file back the subject. So you can save space. 6. Never s

How to reduce Alcohol consumption?

 1. The bad Chemistry of alcohol Whatever the type of alcohol, it contains a chemical known as ethyl alcohol, spirits, and ethanol. The amount of this alcohol will vary with different types of drinks. Beer -6%, Palm-coconuts Toddy -8%, Wine -15%, 40% of whiskey, gin and vodka, Rum-brandy 25-35%. This is how average strength goes. About twenty percent of the alcohol consumed is directly absorbed into the bloodstream. This is because the digestive process is not necessary. The rest travels from the intestines through the central nervous system to all organs, including the liver. Alcohol is broken down by oxidation because the liver cannot store it in the body. Vomiting is a form of self-defense when the body cannot tolerate excessive alcohol consumption. Alcohol enters the brain through the bloodstream and disrupts normal functioning. This can lead to memory loss, tongue slip, and hearing and vision impairment. The body may not even be able to stand up straight. Because of the tide of em

500 Slogans, Mottos, Catchwords!

 500 unique collections of slogans, mottos, taglines and catchwords! This is a list of various international famous brand slogans, reputed companies logo and circulation. Advertising companies can generate new ideas from this resource. Read online now! Acer - empowering people Adobe - better by adobe Apple - think different Aviva - taking care of what's important Aditya Birla group - taking India to the world Air Deccan - simplify Air France - making the sky the best place on earth Apollo tyres - unstoppable Ashok Leyland - engineering your tomorrow ADB - fighting poverty in Asia and the pacific Alpen - breakfast as its peak Akashwani - bahujana hitaya bahujana sukhaya of doing all duties) Andhra Pradesh - The essence of incredible India Arunachal Pradesh - The land of the rising sun 'Aaram haram hai' - Jawaharlal Nehru Axis bank - badhti ka naam zindagi Andhra bank - where India banks Albania - a new Mediterranean love Austria - arrive and revive Air Canada - a breath of f