Skip to main content

(703) പര്യായപദങ്ങൾ

Malayalam synonyms, part-1 

ഒരു പദത്തിനു സമാനമായ അർത്ഥം വരുന്നതായ പദങ്ങളെ അന്യ പദങ്ങൾ അഥവാ പര്യായപദങ്ങൾ എന്നു വിളിക്കുന്നു.
 അംശം - വീതം, പങ്ക്, വക, ഓഹരി
അകലം - ദൂരം, വിദൂരം
അകാലം - അസന്ദർഭം, അകാലികം, അസമയം
അകിൽ - ലോഹം, രാജാർഹം, തടിമണമുള്ള വൃക്ഷം
അക്ഷരം - വർണ്ണം, എഴുത്ത്, ലിപി
അഖിലം - സർവ്വം, മുഴുവൻ, സമഗ്രം.
അഗം - മരം, തരു, കുടം

അഗദം - മരുന്ന്, ഔഷധം
അഗ്നി - തീ, പാവകൻ, അനലൻ
അഗ്രജൻ - അഗ്രിമൻ, ചേട്ടൻ, ജ്യേഷ്ഠൻ
അഘം - പാപം, കലുഷം, പങ്കം
അങ്കം - മടി, പാളി
അങ്കണം - അംഗനം, മുറ്റം, അജിരം
അങ്കുശം - തോട്ടി, സൃണി
അംഗം - പരതീകം, അവയവം
അംഗദം - തോൾവള, കേയൂരം

അംഗന - സ്ത്രീ, നാരി, മഹിള, വനിത
അംഗുലി - അംഗുരി, കരശാഖ, വിരൽ
അംഗുലീയം - മോതിരം, അംഗുലീമുദ്ര, വീകം
അചലം - ഗിരി, ശൈലം, പർവ്വതം
അചിരേണ - വിന, നാനാ, കൂടാതെ
അച്ഛൻ - ജനകൻ, പിതാവ്, തന്ത, താതൻ
അച്യുതൻ - കൃഷ്ണൻ, നാരായണൻ, ദാമോദരൻ
അജഗരം - ശീലം, ഉലൂതം, പെരുമ്പാമ്പ്

അജ്ഞൻ - മൂഢൻ, മടയൻ, അറിവില്ലാത്തവൻ
അടപതിയൻ - ജീവ, ജീവനി, ജീവന്തി
അടയാളം - മുദ്ര, അങ്കം, ചിഹ്‌നം, ലക്ഷണം
അടയ്ക്ക - ചിക്ക, പാക്ക്, പൂഗം
അടർ - യുദ്ധം, പോര്, രണം
അടവി - വിപിനം, കാട്, ആരണ്യം, വനം
അടുക്കള - രസവതി, മഹാനസം
അടുപ്പ് - അന്തിക, ഉദ്ധാനം

അണ്ണാൻ - അണ്ണാർക്കണ്ണൻ, അണ്ണി
അണ്ണാക്ക് - ഉണ്ണാക്ക്, താലു
അതിഥി - ഗൃഹാഗതൻ, വിരുന്നുകാരൻ
അതിശയം - തീവ്രം, നിർഭരം, ആശ്ചര്യം
അതിര് - സീമ, അതിർത്തി, പരിധി
അത്തി - ഉദുംബരം, ജന്തുഫലം, യജ്ഞാംഗം
അത്ഭുതം - ആശ്ചചര്യം, വിചിത്രം, വിസ്മയം
അധമം - നികൃഷ്ടം, നിന്ദ്യം, നിന്ദിതം

അധരം - ചുണ്ട്, ഓഷ്ഠം
അനന്തൻ - നാഗേശ്വരൻ, ശേഷൻ
അനാദരം - നിന്ദ, അപവാദം, ആക്ഷേപം
അനിരുദ്ധൻ - ഉഷാപതി, വിശ്വകേതു
അനുകമ്പ - ദയ, കരുണ, അലിവ്
അനുഗ്രഹം - വരം, ആശിസ്സ്, ആശീർവാദം
അനുജൻ - തമ്പി, അമ്പി, കനിഷ്ഠൻ
അന്തകൻ - യമൻ, കാലൻ, യമരാജൻ, സമവർത്തി
അന്തകരിപു - ഭീമൻ, ശിവൻ, ഗംഗാധരൻ, പശുപതി

അന്ത്യം - അവസാനം, മരണം, ചരമം
അന്ത:പുരം - ഗർഭഗൃഹം, ഉള്ളറ, വാസഗൃഹം
അന്ധകാരം - ഇരുട്ട്, തമസ്സ്, തിമിരം
അപരാധം - തെറ്റ്, കുറ്റം, പിഴ, പ്രമാദം
അപർണ്ണ - ഉമ, ഗൗരി, ഭവാനി, പാർവതി
അപാംഗം - കടാക്ഷം, കടക്കണ്ണ്, നയനോപാന്തം
അബ്ദം - വൽസരം, കൊല്ലം, ആണ്ട്
അബ്ധി - കടൽ, സമുദ്രം, ആഴി, പാരാവാരം, സാഗരം
അഭിപ്രായം - ഇംഗിതം, ആശയം, മനോഗതം

അഭിലാഷം - ആഗ്രഹം, ഇച്ഛ, തൃഷ
അഭ്രം - കാക്കപ്പൊന്ന്, അമലം, തെളുതാര
അഭിസാരിക - കുടല, ജാരിണി, സ്വൈരണി
അമരൻ - സുരൻ, ദേവൻ, ദേവത
അമർഷം - ദേഷ്യം, കോപം, അരിശം
അമൃതം - പീയൂഷം, സുധ
അമ്പ് - അസ്ത്രം, ശരം, ബാണം
അമ്പലം - ക്ഷേത്രം, കോവിൽ, ദേവാലയം
അമ്മ - ജനനി, തായ, മാതാവ്, അംബ

അംബരം - മാനം, ആകാശം, വിഹായസ്, ഗഗനം
അംബു - വാരി, ജലം, നീര്, വെള്ളം
അരചൻ - നൃപൻ, രാജാവ്, ഭൂപതി
അരഞ്ഞാൺ - കടിസൂത്രം, കാഞ്ചി രശന
അരമന - മാളിക, സൗധം, കൊട്ടാരം
അരയന്നം - അന്നം, ഹംസം, കമലാസന വാഹനം
അരയാൽ - ജ്ഞാനി, അശ്വത്ഥം, കുഞ്ജര സുധ
അരവിന്ദം - താമര, അംബുജം, വാരിജം, നളിനം, പത്മം, പങ്കജം
അരിവെപ്പുകാരൻ - വല്ലവൻ, സൂദൻ, ഗുണൻ
അരുവി - നിർഝരി, ഝരം, വാരിപ്രവാഹം

അർച്ചന - വന്ദനം, പൂജ, സപര്യ
അർജുനൻ - പാർത്ഥൻ, ഫൽഗുനൻ, വിജയൻ
അർത്ഥം - ധനം, പണം, നിധി
അർധരാത്രി  -  പാതിരാത്രി, നിശീഥം, അതിരാത്രം
അലങ്കാരം - ആഭരണം, ഭൂഷണം, ചമയം
അലസത - മടി, പ്രമീള
അല്പം - മാത്ര, ലേശം, തെല്ല്
അന്യൻ - ഇതരൻ, ഏകൻ
അവസരം - പഴുത്, സന്ദർഭം, തക്കം

അവൽ - ചിപിടം, അവിൽ, ചിപിടികം
അശ്രു - ബാഷ്പം, രോദനം, കണ്ണുനീർ, മിഴിനീർ
അസി - വാൾ, കരവാളം, കൃപാണം, ഖഡ്‌ഗം
അസുരൻ - പൂർവദേവൻ, ദാനവൻ, ഇന്ദ്രാരി
അസൂയ - കുശുമ്പ്, ഈർഷ്യ, കണ്ണുകടി
അസ്ഥി - കീകസം, എല്ല്
അഹങ്കാരം - ഗർവ്, അഭിമാനം, മദം
അഹംഭാവി - അവനീതൻ, ഉദ്ധതൻ
അഹസ്സ് - ദിനം, ദിവസം, പകൽ
അഹി - ഉരഗം, ഭുജംഗമം, ഫണം, നാഗം, പാമ്പ്
അളികം - നെറ്റി, ഫാലം, ലലാടം
അറിവ് - ജ്ഞാനം, വേദം
ആകാരം - വടിവ്, രൂപം, ആകൃതി
ആകാശം - ഗഗനം, വാനം, അംബരം
ആകുലം - ശോകം, ദുഃഖം, ആകുലത
ആഖു - എലി, മൂഷികൻ

(മലയാളം പര്യായപദം പരമ്പര തുടരും)
Written by Binoy Thomas, eBooks-703- പര്യായം - 1, PDF -https://drive.google.com/file/d/1QWV98uyWYkSOWvMEYd91no9EyQ4hP6po/view?usp=sharing

Comments

Popular posts from this blog

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(Malayalam eBooks-532)Vakyathil prayogikkuka CBSE CLASS 10 Malayalam -യുദ്ധത്തിന്റെ പരിണാമം Malayalam sentence making (വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുക) 1. പ്രീണിപ്പിക്കുക - കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി രാമു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. 2. മോഹാലസ്യപ്പെടുക - മകന്റെ അപകട വാർത്ത കേട്ട് അമ്മ മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു. 3. ഹൃദയോന്നതി - കൂട്ടുകാരുടെ ഹൃദയോന്നതി മൂലം രാമുവിന് പുതിയ വീട് ലഭിച്ചു. 4. ആശ്ലേഷിക്കുക - ഓട്ടമൽസരത്തിൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ രാമുവിനെ അമ്മ ആശ്ലേഷിച്ചു. 5. ജനസഹസ്രം - തൃശൂർ പൂരത്തിന് ജനസഹസ്രങ്ങൾ സാക്ഷിയായി. 6. വ്യതിഥനാകുക - പരീക്ഷയിൽ മാർക്കു കുറഞ്ഞതിൽ രാമു വ്യതിഥനായി. 7. പേടിച്ചരണ്ടു - പോലീസിനെ കണ്ട കള്ളന്മാർ പേടിച്ചരണ്ട് ഓടിയൊളിച്ചു. 8. ലംഘിക്കുക - ഗതാഗതനിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ്. 9. നിറവേറ്റുക - അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായി രാമു പഠിച്ച് ഡോക്ടറായി. 10. ശുണ്ഠി - പുതിയ സൈക്കിൾ വാങ്ങാത്തതിനാൽ രാമു അമ്മയോടു ശുണ്ഠിയെടുത്തു. 11. പ്രതിസംഹരിക്കുക - നദീജലം പങ്കിടാമെന്നു രാജാവ് തീരുമാനിച്ചതു ശത്രുരാജ്യത്തിന്റെ പോർവിളി പ്രതിസംഹരിച്ചു. 12. നിരാമയൻ - പത്തു ദിവസത്തെ ധ്യാനത്തിന്റെ ഫലമായി സന്യാസി ന

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

മലയാളം എതിർ ലിംഗം പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം ആൺ (പുരുഷൻ) എങ്കിൽ പുല്ലിംഗം (pullingam, Masculine gender) എന്നാകുന്നു. പെൺ (സ്ത്രീ) എന്നാണെങ്കിൽ സ്ത്രീലിംഗം (sthreelingam, feminine gender) ആകുന്നു. സ്‌ത്രീപുരുഷഭേദം തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റാത്തവയെ നപുംസകലിംഗം (neuter) എന്നു പറയുന്നു. കള്ളൻ - കള്ളി - കള്ളം എന്നിവ യഥാക്രമം ഒരു ഉദാഹരണം. ആണും പെണ്ണും ചേർന്നതിനെ ഉഭയ ലിംഗം (bisexual) എന്നും പറയും. എന്താണ് എതിർലിംഗം? പരീക്ഷകളിലും മറ്റും വിദ്യാർഥികൾക്കും ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കും ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒന്നാണിത്. അതായത്, മേൽപറഞ്ഞവ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യത്തിൽ നൽകി അതിനു പറ്റുന്ന എതിരായ ലിംഗം എഴുതണം. List of opposite genders (എതിർ ലിംഗം ലിസ്റ്റ് ) അധ്യാപകൻ - അധ്യാപിക അച്ഛൻ - അമ്മ അനിയൻ - അനിയത്തി ആൺകുട്ടി - പെൺകുട്ടി അഭിഭാഷകൻ - അഭിഭാഷക അധിപൻ - അധിപ അവൻ - അവൾ അനിയൻ - അനിയത്തി അന്ധൻ - അന്ധ അനുഗൃഹീതൻ - അനുഗൃഹീത അഭിനേതാവ് - അഭിനേത്രി അപരാധി - അപരാധിനി ആതിഥേയൻ - ആതിഥേയ ആങ്ങള - പെങ്ങൾ ആചാര്യൻ - ആചാര്യ ഈശ്വരൻ - ഈശ്വരി ഇവൻ - ഇവൾ ഇഷ്ടൻ - ഇഷ്ട ഇടയൻ - ഇടയത്തി ഉപാദ്ധ്യായൻ - ഉപാദ്ധ്യായി ഉദാസീനൻ - ഉദാസീന ഊരാളി - ഊരാട്ടി ഉത്തമൻ - ഉത്തമ എമ്പ്ര

Best 10 Malayalam Motivational stories

Malayalam eBooks of best 10 inspiring stories are now available for 1 hour online reading. 1. നല്ല ശിഷ്യൻ സിൽബാരിപുരം രാജ്യം വീരവർമ്മൻ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലം. ഒരിക്കൽ, മന്ത്രിയുടെ മാളികയിൽ മോഷണം നടന്നു. കള്ളന്മാർ സ്വർണ്ണ സൂക്ഷിപ്പ് മുഴുവനും കൊള്ളയടിച്ചു. ഈ സംഭവത്തിൽ, രാജാവ് അങ്ങേയറ്റം ആശങ്കയിലായി. രാജ്യം മുഴുവൻ അരിച്ചുപെറുക്കിയപ്പോൾ രണ്ടുകള്ളന്മാർ കുടുങ്ങി. സ്വർണവും വീണ്ടെടുത്തു. അവർക്കു ജീവപര്യന്തം ഇരുണ്ട തടവറ വാസം വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ, രാജാവിനെ കൂടുതൽ കോപാകുലനാക്കിയ കാര്യം മറ്റൊന്നായിരുന്നു - രാജ്യത്തെ പ്രധാന ഗുരുകുലത്തിൽ പഠിച്ച ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു ഈ രണ്ടു കള്ളന്മാരും. രാജാവ് ഉടന്‍തന്നെ, വീരമണി എന്നു പേരായ ഗുരുവിനെ കൊട്ടാരത്തിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി- "കള്ളന്മാരാക്കുന്ന വിദ്യയാണോ ഇത്രയും പ്രശസ്തമായ ഗുരുകുലത്തിൽ താങ്കൾ കൊടുക്കുന്നത്?" രാജാവിനു മുന്നിൽ വീരമണി ക്ഷമാപണം നടത്തി. അദ്ദേഹം ആശ്രമത്തിൽ വന്ന് വ്യസനിച്ചു. അന്ന്, ഒരു സുപ്രധാന തീരുമാനമെടുത്തു- ശിഷ്യന്മാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രമം പൂട്ടി കോസലപുരത്തേക്കു പോകുക. വീരമണിയുടെ ഭാര്യ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു -"നമ്മളെന്തിന് ഈ രാ