29/11/16

നാടോടിക്കഥകള്‍ -1-മോതിരവിരല്‍

This Malayalam eBooks-64-nadodikkathakal-1-mothiraviral is a series of folk tales. This traditional simple common stories are adopted from various Indian states, Russia, China, Turkey, Germany, Greece, African nations etc. Author- Binoy Thomas, format-pdf, file size-85 kb, page-8, price- FREE.
To download this safe Google drive pdf file-64, Click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05cibzRoc0ROeVhWT3M/view?usp=sharing   

26/11/16

തെനാലിരാമന്‍കഥകള്‍ -9

eBook-63-TenaliRama-stories-9-swarnamaambazham is a part of ThenaliRaman kathakal series. Author- Binoy Thomas, format-pdf, page-7, size-83kb

വിജയനഗരം സാമ്രാജ്യത്തിലെ കൃഷ്ണദേവരായര്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ കൊട്ടാര വിദൂഷകനായിരുന്ന കാലത്തെ  തെനാലിരാമന്‍കഥകള്‍ വിഭാഗത്തിലെ ഒന്‍പതാമത്തെ കഥ. കുട്ടികള്‍ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തെന്നാലിരാമന്‍‍ കഥകള്‍ വായിക്കൂ.

Click here to download/offline reading-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciSGJJRTBDS2VvTTA/view?usp=sharing

21/11/16

മുത്തശ്ശിക്കഥകള്‍ -4-സ്വയംവരം

This Malayalam 'eBook-62-muthassikkadhakal-4-swayamvaram' is a series of childrens literature- short moral bed time stories for a quality life specially designed for children as traditional muthassikkathakal. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-110 KB, pages-15

'മുത്തശ്ശിക്കഥകള്‍-സ്വയംവരം'  മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയിലെ കുട്ടികളുടെ മുത്തശ്ശിക്കഥകളില്‍ ഓരോന്നിലും നന്മയുടെ സാരാംശം ഉള്ളവയാണ്. സാരോപദേശകഥകള്‍, ഹിതോപദേശകഥകള്‍, ഗുണപാഠകഥകള്‍, സദുപദേശകഥകള്‍ എന്നിവയെല്ലാം അടങ്ങുന്നതാകുന്നു മുത്തശ്ശിക്കഥകള്‍.     


Download this eBook for future offline reading or making your ready to use digital library. Best wishes!

To download this safe Google Drive eBook-62 file- 

Click here-

https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05cidEowa2gxU3VwNzQ/view?usp=sharing

16/11/16

2-തൊഴില്‍ചൂഷണം

'eBooks-34-thozhil chooshanam' is a digital online book deals with some basic analysis of Kerala's working environment, workers, shop-company owners, job satisfaction, salary etc. This is self-improvement 'how-to' Malayalam digital book series. Author- Binoy Thomas, Format-PDF, Price- FREE.

മലയാളം സെല്‍ഫ്-ഹെല്‍പ്/ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ്   പരമ്പരയിലെ ഇ-ബുക്ക്- 'തൊഴില്‍ ചൂഷണം ' അടിമത്തം, തൊഴില്‍ശാലകള്‍, ജോലി, കൂലി, ശമ്പളം, വേതനം എന്നിവയൊക്കെ. 
To download this safe pdf google drive file-34, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciNGo4TUhtWG5SdXM/view?usp=sharing

1-തൊഴിലാളി-മുതലാളി

'eBooks-33-thinmakal-1-thozhilali-muthalali' is a digital online book deals with some evil forms of human life.This is self-improvement 'how-to' Malayalam digital book series. Author- Binoy Thomas, Format-PDF, Price- FREE

മലയാളം സെല്‍ഫ്-ഹെല്‍പ്/ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ്   പരമ്പരയിലെ ഇ-ബുക്ക്- 'തിന്മ', സ്വാര്‍ത്ഥത, തൊഴില്‍, തൊഴിലാളി, മുതലാളി, കരാര്‍ ജോലി, ദിവസവേതനം, അടിമത്തം, കൂലി, ശമ്പളം  എന്നിവ.
To download this free google drive pdf file-33, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciTF9Nd2dPMXE1TkU/view?usp=sharing

14/11/16

തെനാലിരാമന്‍കഥകള്‍ -8

Malayalam 'eBook-60-Tenali-Raman-kadhakal-8'
Author- Binoy Thomas, Price-FREE

Click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05cieUVZMVFHUEtSbnc/view?usp=sharing

തെനാലിരാമന്‍കഥകള്‍ -7

Malayalam 'eBook-59-Thenaliraman-kathakal-7' Author- Binoy Thomas, Price- FREE
Click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05cibl8tRnFmcmxMWEU/view?usp=sharing

തെനാലിരാമന്‍കഥകള്‍ -6

Malayalam 'eBook-58-Tenali-Rama-stories-6' 
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05cicDZIbktZb1BzbFU/view?usp=sharing

തെനാലിരാമന്‍കഥകള്‍ -5

Malayalam 'eBook-57-Thennali-Raman-kadhakal-5' 
 Author- Binoy Thomas, Price- FREE

To download this safe Google Drive PDF file- eBook-57 file-
Click here- 
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciV3NXazBEanVTcUU/view

തെനാലിരാമന്‍കഥകള്‍ -4

Malayalam eBook-56-ThenaliRamankathakal-4' 
Author- Binoy Thomas, price-free.

Click here- 

https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciaUplZmlnbU11M2c/view

തെനാലിരാമന്‍കഥകള്‍ -3

Malayalam eBook-54-Thenali-Raman-kathakal-3-rajapurohithante vanjana' 
Author- Binoy Thomas, format-PDF, price-free.

https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciTmRoWGtIRjRNM2M/view

തെനാലിരാമന്‍കഥകള്‍ -2

Malayalam eBook-53-Thenali-Raman-kathakal-2-deviyude anugraham' 
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Click here-  
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05cieF9ERlFXb1V5REk/view

തെനാലിരാമന്‍കഥകള്‍ -1

This Malayalam eBook-13-ThenaliRamankathakal-1' is a collection of soft moral stories having fun, trick, wise, humour, comedy, jokes etc. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-82 KB, pages-6, price-Rs.20. Go to 'About' or 'Contact' page for making payment.

'തെനാലി രാമന്‍ കഥകള്‍4 മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയിലെ ചെറുകഥകളില്‍ നര്‍മം, ഹാസ്യം, കൗശലം, ഫലിതം, ബുദ്ധി, യുക്തി, ന്യായം എന്നിവയെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ 'തെന്നാലിരാമനെ' ഓരോന്നായി ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലൂടെ എളുപ്പം വായിക്കൂ...

You can download this eBook for future offline reading or making your ready to use digital library. Best wishes!
To download this safe Google Drive PDF file- eBook file-
Click here- 

https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciNVNsM2E0UTgwVXM/view?usp=sharing

12/11/16

മഹത് വചനങ്ങള്‍ -10

'eBook-49-quotes-10-words-talk' is a series of great words from genius, philosophers, scientists etc given as Malayalam eBooks. Great words about conversation, tongue, talk, speech, critic, criticism,opinion, lecture, words etc. are also included. Author- Binoy Thomas, format-PDF, Price- FREE
മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ വാക്ക്, വാക്കുകള്‍, നാവ്, നാക്ക്‌, സംഭാഷണം, പ്രസംഗം, സംസാരം, വിമര്‍ശനം, വിമര്‍ശകന്‍, അഭിപ്രായം തുടങ്ങിയ     വിഷയത്തില്‍  മഹാന്‍മാരുടെയും മഹതികളുടെയും  മഹദ്വചനങ്ങള്‍, ഉദ്ധരണികള്‍, വാക്യങ്ങള്‍, സന്ദേശങ്ങള്‍, ആശയങ്ങള്‍, മഹത്  വചനങ്ങള്‍ എന്നിവ

To download, this eBook file-
https://drive.google.com/file/d/1_fVVu2yKkSmZN31MR0wqjPza7PkY4Io0/view?usp=sharing

മഹത് വചനങ്ങള്‍ -9

'eBook-48-quotes-9-virtue-mercy' is a series of great words from genius, philosophers, scientists etc given as Malayalam eBooks. Great words about nanma, danam, karuna, upakaram, elima, humility, vinayam, charity, social service etc. are also included. Author- Binoy Thomas, format-PDF, Price- FREE

മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ നന്മ, കരുണ, ഉപകാരം, എളിമ. താഴ്മ, ദയ, വിനയം, ദാനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള   വിഷയത്തില്‍  മഹാന്‍മാരുടെയും മഹതികളുടെയും  മഹദ്വചനങ്ങള്‍, ഉദ്ധരണികള്‍, വാക്യങ്ങള്‍, സന്ദേശങ്ങള്‍, മഹത് വചനങ്ങള്‍, ആശയങ്ങള്‍, വചനങ്ങള്‍ എന്നിവ   ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 


8-ഈശ്വരന്‍-ആത്മാവ്

'eBook-47-quotes-8-God-soul-spirituality' is a series of great words from genius, philosophers, scientists etc given as Malayalam eBooks. Great words about God, theism, theology, destiny, soul,spirit, conscience etc. are also included. Author- Binoy Thomas, format-PDF, price- free
മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ ഈശ്വരന്‍, ദൈവം, ആത്മാവ്, ആത്മീയത, ഭക്തി, വിധി, മനസ്സാക്ഷി   എന്നിങ്ങനെയുള്ള   വിഷയത്തില്‍ മഹത് വചനങ്ങള്‍ വായിക്കാം.

To download / offline reading, click here-
https://drive.google.com/file/d/1eBZ_JCv_XRZY4ev83jCHF18gYmw8xT_Q/view?usp=sharing

7-കുടുംബം-വിവാഹം

'eBook-46-quotes-7-marriage-family-home' is a series of great words from genius, philosophers, scientists etc given as Malayalam eBooks. Great words about  husband, wife, parents, children etc. are also included. Author- Binoy Thomas, format-PDF,PRICE-FREE
മഹത് വചനങ്ങള്‍ -  മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ വിവാഹം, കല്യാണം, കുടുംബം, വീട്, മാതാപിതാക്കള്‍, മക്കള്‍,കുട്ടികള്‍,ഭാര്യ,ഭര്‍ത്താവ്  എന്നിങ്ങനെയുള്ള   വിഷയത്തില്‍  മഹാന്‍മാരുടെയും മഹതികളുടെയും  മഹദ്വചനങ്ങള്‍, ഉദ്ധരണികള്‍, വാക്യങ്ങള്‍, സന്ദേശങ്ങള്‍, ആശയങ്ങള്‍, വചനങ്ങള്‍ എന്നിവ   ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
To download this safe Google drive file, click here-
https://drive.google.com/file/d/1aebdmWs5aYBewIntbE5C35xFX-_CuspL/view?usp=sharing

മഹത് വചനങ്ങള്‍ -6-പുസ്തകം

'eBook-45-quotes-6-pusthakam-reading-library' is a series of great words from genius, philosophers, scientists etc given as Malayalam eBooks. Author- Binoy Thomas, format-PDF, price-free

മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ പുസ്തകം,വായന,ഗ്രന്ഥശാല,ലൈബ്രറി  എന്ന വിഷയത്തില്‍  മഹത് വചനങ്ങള്‍  ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലേക്ക്... 


To download this pdf ebook file, click here-

https://drive.google.com/file/d/1_JbIvlfbO6dRTv5Z9iocTnbPXijED8T7/view?usp=sharing

മഹത് വചനങ്ങള്‍ -5

'eBook-44-quotes-5-education-vidyabhyasam' is a series of great words from genius, philosophers, scientists etc given as Malayalam eBooks. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-87 KB, pages-8, price-Rs.20. Go to 'ABOUT' page for making payment.
മഹത് വചനങ്ങള്‍     മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ വിദ്യാഭ്യാസം, പഠനം, അധ്യയനം  എന്ന വിഷയത്തില്‍  മഹാന്‍മാരുടെയും മഹതികളുടെയും  മഹദ്വചനങ്ങള്‍, ഉദ്ധരണികള്‍, വാക്യങ്ങള്‍, സന്ദേശങ്ങള്‍, ആശയങ്ങള്‍, വചനങ്ങള്‍ എന്നിവ   ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

Click here to download/offline reading of this eBook pdf file-
 https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciQWFxNTJjNFFGN1k/view?usp=sharing

മഹത് വചനങ്ങള്‍ -4

'eBook-43-quotes-great-words-4-jeevitham-life'  is a series of great words from genius, philosophers, scientists etc given as Malayalam eBooks. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-89 KB, pages-8, price-Rs.20. Go to 'ABOUT' page for making payment.
മഹത് വചനങ്ങള്‍  മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ ജീവിതം, ലൈഫ് എന്ന വിഷയത്തില്‍  മഹാന്‍മാരുടെയും മഹതികളുടെയും  മഹദ്വചനങ്ങള്‍, ഉദ്ധരണികള്‍, വാക്യങ്ങള്‍, സന്ദേശങ്ങള്‍, ആശയങ്ങള്‍, വചനങ്ങള്‍ എന്നിവ   ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

Click here to download this eBook file-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciQjQ5djNfUERtbzA/view?usp=sharing


3-അറിവ്

'eBook-42-quotes-great-words-3-arivu-knowledge'  is a series of great words from genius, philosophers, scientists etc given as Malayalam eBooks. Author- Binoy Thomas, format-PDF, Price-FREE
മഹത് വചനങ്ങള്‍  ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ അറിവ്, വിജ്ഞാനം എന്ന വിഷയത്തില്‍  മഹാന്മാരുടെയും മഹതികളുടെയും  മഹദ്വചനങ്ങള്‍, ഉദ്ധരണികള്‍, വാക്യങ്ങള്‍, സന്ദേശങ്ങള്‍, ആശയങ്ങള്‍, വചനങ്ങള്‍ എന്നിവ   ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
To download this pdf eBook file, click here-
https://drive.google.com/file/d/14-od3u6OTAZdAOO31hjKUf20_q2lKXmD/view?usp=sharing

2-സ്ത്രീ

'eBook-41-quotes-great-words-2-sthree-woman'  is a series of great words from genius, philosophers, scientists etc given as malayalam ebooks. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-90 KB, pages-9, price-Rs.20. Go to 'ABOUT' page for making payment.
മഹത് വചനങ്ങള്‍ - സ്ത്രീ ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ മഹാന്മാരുടെയും മഹതികളുടെയും  മഹദ്വചനങ്ങള്‍, ഉദ്ധരണികള്‍, വാക്യങ്ങള്‍, സന്ദേശങ്ങള്‍, ആശയങ്ങള്‍, വചനങ്ങള്‍ എന്നിവ   ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
To download this eBook file-41, click here-
https://drive.google.com/file/d/18AdmrK7A0a_NaSf6_mdFQ1FENOfns3_7/view?usp=sharing

മഹത് വചനങ്ങള്‍ -1

This Malayalam 'eBook-22-Quotes-Great-words-1-sneham' is a series of great words from genius, philosophers, scientists etc, Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-87 KB, pages-8, price-Rs.20. Go to 'ABOUT' page for making payment.

മഹത് വചനങ്ങള്‍ സ്നേഹം -മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ മഹാന്മാരുടെയും മഹതികളുടെയും  മഹദ്വചനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

To download this eBook file, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05cidHJTbVpQMnhIcEk/view?usp=sharing


11/11/16

മുത്തശ്ശിക്കഥകള്‍ -3

This Malayalam 'eBook-61-muthassi-kadhakal-3-samayamoshanam' is a series of childrens literature- short moral bed time stories for a quality life specially designed for children as traditional muthassikkathakal. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-112 KB, pages-16, price-Rs.20. Go to 'About' or 'Contact' page for making payment.

'മുത്തശ്ശി-കഥകള്‍'  മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയിലെ കുട്ടികളുടെ മുത്തശ്ശിക്കഥകളില്‍ ഓരോന്നിലും നന്മയുടെ സാരാംശം ഉള്ളവയാണ്. 


Download this eBook for future offline reading or making your ready to use digital library. Best wishes!

To download this safe Google Drive eBook-61 file- 

Click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciaHJXbktiTl95RVk/view?usp=sharing

മുത്തശ്ശിക്കഥകള്‍ -2

This Malayalam 'eBook-52-muthassi-kathakal-2-pullum maravum' മുത്തശ്ശിക്കഥകള്‍' is a series of childrens literature- short moral bed time stories for a quality life specially designed for children as traditional muthassikkathakal. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-94 KB, pages-9

To download this safe Google Drive eBook-52 file- Click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciY1RBYmxSZDRZSUE/view

മുത്തശ്ശിക്കഥകള്‍ -1

This Malayalam 'eBook-17-muthassi-kathakal-1-kallam' is a series of childrens literature- short moral bed time stories for a quality life specially designed for children as traditional muthassikkathakal. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-100 KB, pages-10, 

'മുത്തശ്ശി-കഥകള്‍-1-കള്ളം'  മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയിലെ കുട്ടികളുടെ മുത്തശ്ശിക്കഥകളില്‍ ഓരോന്നിലും നന്മയുടെ സാരാംശം ഉള്ളവയാണ്. അവരുടെ ജീവിതഗുണമേന്മ അല്പമെങ്കിലും മെച്ചപ്പെടാന്‍ ഉപകരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.

To download this safe Google drive pdf file, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciMjV2NVdoYnR4SXc/view?usp=sharing

പി .എസ്‌ .സി -ജി.കെ -ക്വിസ്-8

eBook-39-PSC-GK-Quiz-8-airlines-services' is a unique Malayalam digital book series for candidates appearing in competitive exams. Maximum possible questions and answers are given in this air travel airline service companies and countries. Best companion guide in each small topic. Author- Binoy Thomas, Page-10, Size- 114 KB, Format-PDF, Price- Rs.25. For payment, go to 'About' page.

പി.എസ്.സി, പൊതുവിജ്ഞാനം, ക്വിസ്, മത്സര പരീക്ഷകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് വിമാന-സര്‍വീസുകള്‍-എയര്‍ലൈന്‍സ്-കമ്പനികള്‍-രാജ്യങ്ങള്‍   എന്ന വിഷയത്തില്‍ പരമാവധി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

To download/future offline reading this Google drive eBook file- click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciNTMzMzVkajVUSnc/view?usp=sharing

10/11/16

1-പഠനശാഖകള്‍

eBook-38-PSC-GK-Quiz-7-branches-of-study' is a unique Malayalam digital book series for candidates appearing in competitive exams. Maximum possible questions and answers are given in this science branches of studies. Best companion guide in each small topic. Author- Binoy Thomas, Page-15, Size- 120 KB, Format-PDF, Price- Rs.25. For payment, go to 'About' page.

പി.എസ്.സി, പൊതുവിജ്ഞാനം, ക്വിസ്, മത്സര പരീക്ഷകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് സയന്‍സ് പഠനശാഖകള്‍  എന്ന വിഷയത്തില്‍ പരമാവധി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.


To download this eBook, click the link here-

https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciR2VfTnlnbVdqOUU/view?usp=sharing

പി .എസ്‌ .സി -ജി.കെ -ക്വിസ്-6

eBook-37-PSC-GK-Quiz-6-phobias-fear-factors' is a unique malayalam digital book series for candidates appearing in competitive exams. Maximum possible questions and answers are given in this guide in each small topic. Author- Binoy Thomas, Page-11, Size- 117 KB, Format-PDF, Price- Rs.25. For payment, go to 'About' page.
പി.എസ്.സി, പൊതുവിജ്ഞാനം, ക്വിസ്, മത്സര പരീക്ഷകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ഫോബിയകള്‍-പേടി-അതിഭയം    എന്ന വിഷയത്തില്‍ പരമാവധി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

To download this pdf eBook file- click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciVHN2N0J2SDZYODQ/view?usp=sharing

പി .എസ്‌ .സി -ജി.കെ -ക്വിസ്-5

eBook-36-PSC-GK-Quiz-5-airports-IATA-codes' is a unique digital book series for candidates appearing in competitive exams. Maximum possible questions and answers are given in this guide in each small topic. Author- Binoy Thomas, Page-10, Size- 118 KB, Format-PDF, Price- Rs.25. For payment, go to 'About' page.
പി.എസ്.സി, പൊതുവിജ്ഞാനം, ക്വിസ്, മത്സര പരീക്ഷകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് എയര്‍പോര്‍ട്ട്‌-അയാട്ട-കോഡുകള്‍   എന്ന വിഷയത്തില്‍ പരമാവധി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലേക്ക്... 

To download this digital book pdf, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciZEJ3ZERrdlozbXc/view?usp=sharing

പി .എസ്‌ .സി -ജി.കെ -ക്വിസ്-4

eBook-35-PSC-GK-Quiz-4-wedding-anniversary-gifts' is a unique digital book series for candidates appearing in competitive exams. Maximum possible questions and answers are given in this guide in each small topic. Author- Binoy Thomas, Page-10, Size- 101 KB, Format-PDF, Price- Rs.25. For payment, go to 'About' page.
പി.എസ്.സി, പൊതുവിജ്ഞാനം, ക്വിസ്, മത്സര പരീക്ഷകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് വിവാഹ-വാര്‍ഷിക-സമ്മാനങ്ങള്‍ എന്ന വിഷയത്തില്‍ പരമാവധി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

To download, click here for pdf eBook file-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciZ1cxY0RlSVhTVEU/view?usp=sharing

1-കേരള നദികള്‍

eBook-24-PSC-GK-Quiz-3-Kerala-Rivers is a unique digital book series for candidates appearing in competitive exams. Maximum possible questions and answers are given in this guide. Author- Binoy Thomas, Format-PDF, Price- FREE

പി.എസ്.സി, പൊതുവിജ്ഞാനം, ക്വിസ്, മത്സര പരീക്ഷകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് കേരളത്തിലെ നദികള്‍, പുഴകള്‍,ആറുകള്‍ എന്ന വിഷയത്തില്‍ പരമാവധി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഡിജിറ്റല്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലേക്ക്... 

To download pdf file-24, click below-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciSHY0ZlViam9zNlE/view?usp=sharing


പി .എസ്‌ .സി -ജി.കെ -ക്വിസ്-2

This eBook-6-PSC-GK-Quiz-2 is a list of Malayalam authors writers pen names (pseudonyms) and world famous writers. It can be used as General Knowledge(G.K) questions and answers for PSC guide coaching as well as Quiz competitions. Author- Binoy Thomas,  PDF format, Price- Free

പി .എസ്‌ .സി -ജി.കെ -ക്വിസ്-2 കേരളത്തിലെ മലയാളം എഴുത്തുകാരുടെ തൂലികാനാമം കുറിക്കുന്നു.
To download this pdf file-6, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciWEJGbUV4c01mUFk/view?usp=sharing

കഥ -ലോകക്ലാസ്സിക്-വിശ്വസാഹിത്യം-1

This Malayalam eBooks-14-world classic stories-1-Khalil-Gibran-kathakal-1 is a collection of soft moral stories having some idea of fun, humour, satire, thought, world famous writers, literature etc. Author- Binoy Thomas, format-PDF, Price-FREE

'ഖലീല്‍ ജിബ്രാന്‍ കഥകള്‍-1' മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയിലെ ചെറുകഥകളില്‍ വിശ്വസാഹിത്യം, ലോക ക്ലാസിക് കഥകള്‍,  ആക്ഷേപ ഹാസ്യം, ബുദ്ധി, യുക്തി, ന്യായം എന്നിവയെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്വാഗതം, ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലേക്ക്...


https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciWnZscWtySmR0OE0/view?usp=sharing

സ്ലോഗന്‍-മോട്ടോ-1

This eBook-5-PSC-G.K-Quiz-1 is a list of slogans, taglines, punch words and motto for General knowledge quiz, PSC and other various competitive examinations. Author- Binoy Thomas. PDF format, Price-FREE

പി.എസ്‌.സി, ജികെ. ക്വിസ്, പൊതുവിജ്ഞാനം, മത്സരപരീക്ഷകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് സ്ലോഗന്‍, മോട്ടോ, ആപ്തവാക്യം, മുദ്രാവാക്യം എന്നിവ  

To download eBook file-5, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciZUJYQmQxR0wtajQ/view?usp=sharing

അറബിക്കഥകള്‍ -2

Malayalam eBooks-50-arabikathakal-2
Author- Binoy Thomas, Price-FREE.

Online browser reading or Download  or offline reading of Google drive pdf file is free here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciZ3ctOTFUM0doSkk/view?usp=sharing

അറബിക്കഥകള്‍ -1

This Malayalam 'eBook-21-ayirathonnu-ravukal-arabikkathakal-1' is a series of persian arabian fantacy literature. Author- Binoy Thomas, Price- FREE

'ആയിരത്തൊന്ന്-രാവുകള്‍-അറബിക്കഥകള്‍-1'  മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പര പേര്‍ഷ്യന്‍ അറേബ്യന്‍ സാഹിത്യത്തിലെ മികച്ച കൃതിയാണ്.  രാത്രിയില്‍ സുല്‍ത്താന്‍ ശ്രവിച്ച ആയിരത്തൊന്ന് കഥകള്‍  ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലേക്ക്... 
To download this pdf eBook Google drive file, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciZFRXMGpGUFgySUk/view?usp=sharing

വിമര്‍ശന കഥകള്‍ -1

This Malayalam 'eBook-19-vimarshana-kathakal-1-moda' is a series of satire, protest, criticism towards anti-social activities, negligence, evils, family crisis, hypocrisy, crimes, bad habit  etc. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-110 KB, pages-11, price-FREE. 

'വിമര്‍ശന-കഥകള്‍--1-മൊട'  മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ പൊങ്ങച്ചം, സാമൂഹിക തിന്മകള്‍, അനാചാരങ്ങള്‍, ദുഷിച്ച പ്രവണതകള്‍ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന വിമര്‍ശന കഥകള്‍,ആക്ഷേപഹാസ്യം അടങ്ങിയ 
ഓണ്‍ലൈന്‍ ഇ-ബുക്സ് വായനയിലേക്ക്... 

To download this Google drive file, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciYklMRFo2ZElLbGs/view?usp=sharing

നോവലുകള്‍ -1

'eBook-23-novel-1-marappacha' is a first PDF Malayalam novel in this series. Author- Binoy Thomas, Page-41, Size- 201 KB,
മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ നോവല്‍ 'മരപ്പച്ച' പരമ്പരയില്‍ ഒന്നാമത്തേത്. നോവലുകളുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. 
you can download this eBook for future offline reading or making your ready to use digital library. Best wishes!

To download this safe Google Drive PDF file-23,
Click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciZ3NkWTNlXzVNcEU/view

മഹാന്മാരുടെ കഥകള്‍ -1

This Malayalam 'eBook-20-mahal-kathakal-1-Rajendra-Prasad' is a series of short stories about great people. First story is adapted from Great first President of India.   Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-82 KB, pages-7,
'മഹല്‍-കഥകള്‍-1-രാജേന്ദ്ര-പ്രസാദ്‌'  മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ മഹാന്മാരുടെയും മഹതികളുടെയും കഥകള്‍ അടങ്ങിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഇ-ബുക്സ് വായനയിലേക്ക്... 
To download this Google drive file, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciekN4ZE1QRkhSbFU/view?usp=sharing

നര്‍മ്മകഥകള്‍ -1

This Malayalam 'eBook-18-narma-kathakal-1-film' is a series of comedy-humour-jokes-witty short stories for laughing. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-116 KB, pages-11, price-free.

'നര്‍മ-കഥകള്‍-1-ഫിലിം'  മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയിലെ തമാശ, ഫലിതം, നര്‍മം, വിനോദം അടങ്ങിയ 
ഇ-ബുക്സ്‌  കഥകള്‍ നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കും എന്നു കരുതുന്നു.  വരൂ..ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലേക്ക്...
To download this eBook file, click here- 

മര്യാദരാമന്‍കഥകള്‍ -1

This Malayalam eBook-15-Maryada-Raman-kathakal-1 is a collection of court judge stories having some idea of fun,logic, humour, justice. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-100 KB, pages-8,
'മര്യാദ-രാമന്‍-കഥകള്‍-1' മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയിലെ നീതികഥകളില്‍ നര്‍മം, ബുദ്ധി, യുക്തി, ന്യായം എന്നിവയെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്വാഗതം, ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലേക്ക്... 
To download, eBook pdf file, click below-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciWXdpRU9jNGp6bFE/view?usp=sharing

ഹോജ-മുല്ലാ-കഥകള്‍ -1

This Malayalam eBook-12-Hoja-Mulla-kathakal-1-sathyam is a selected humour, comedy,joke stories digital books series for entertainment and laughing. Author- Binoy Thomas, size- 100 KB, format- PDF, Page-6, 
Name of Hoja well known with a number of similar names like Nasruddin Hodja, Nasreddin Hoja, Mullah, Mulla, Mollakka etc, So that this funny stories/anecdotes are also called as hoja kathakal, mulla kadhakal.
'ഹോജ-മുല്ലാ-കഥകള്‍ -1- സത്യം' മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ചെറുനര്‍മ ഹാസ്യകഥകള്‍ ചിരിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലൂടെ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നു. ഹോജകഥകള്‍, ഹോജാക്കഥകള്‍, മുല്ലാക്കഥകള്‍, മൊല്ലാക്കയുടെ ഫലിതങ്ങള്‍ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഇതിന്‍റെ നായകന്‍ നസറുദ്ദിന്‍-നാസറുദ്ദീന്‍ ഹോജ.
To download safe Google drive eBook, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciM2owVzhsQ1VWSFE/view?usp=sharing

ഈസോപ് കഥകള്‍ -1

This Malayalam eBook-11-Aesop-kathakal-1-sooryan is a selected short stories digital books series for childrens literature. Author- Binoy Thomas, size- 88 KB, format- PDF, Page-7, Price- Rs. 20. Go to 'ABOUT' page for making payment.
'ഈസോപ്പ് കഥകള്‍ -1- സൂര്യന്‍' മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ചെറുകഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവ രീതികള്‍, ഗുണപാഠങ്ങള്‍, സന്ദേശങ്ങള്‍...തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലൂടെ കൈവരുന്നു.
Click here to to download-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciOG5ULUhtaWtRZXM/view?usp=sharing

ജാതക കഥകള്‍ -1

This eBook 'Jathaka kathakal-1.kuranganum vanambaadiyum' is the selected stories of most popular Indian moral stories.  Author- Binoy Thomas, size- 90 kb, Page- 7, pdf format. 
' ജാതക കഥകള്‍-1- 1കുരങ്ങനും വാനമ്പാടിയും' ഈ പരമ്പരയിലെ ഒന്നാമത്തെ  നാടോടിക്കഥയാണ്.
To download safe Google drive eBook file- click here-

https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciWFIxYm8ydElWTjQ/view?usp=sharing

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

This eBook 'Panchathanthram kathakal-1.viddikal' is the selected stories of most popular folk tales (nadodikkathakal)  Author- Binoy Thomas, size- 92 kb, Page- 8, pdf format. 
'പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍-1- വിഡ്ഢികള്‍' ഈ പരമ്പരയിലെ ഒന്നാമത്തെ  നാടോടിക്കഥയാണ്. മലയാളം ഇ ബുക്ക്‌ ഡിജിറ്റല്‍/ഓണ്‍ലൈന്‍ രൂപത്തില്‍ വായിക്കൂ...
To download Google drive pdf eBook file, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciUGJqLVc2dUJia2s/view?usp=sharing

09/11/16

ബീര്‍ബല്‍കഥകള്‍

ബീര്‍ബല്‍കഥകള്‍- 1 
This eBook 'Birbal kathakal-1 Akbarum Birbalum' is (folk tale) about stories of first meeting of Birbal with Akbar.  Author- Binoy Thomas, size- 96 kb, Page- 9

'ബീര്‍ബല്‍ കഥകള്‍-1- അക്ബറും ബീര്‍ബലും' ഈ പരമ്പരയിലെ ഒന്നാമത്തെ  നാടോടിക്കഥയാണ്. മലയാളം ഇ ബുക്ക്‌ ഡിജിറ്റല്‍ രൂപത്തില്‍ വായിക്കൂ...

To download this safe google drive pdf eBook file, click below-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05cibHMydGNrZGpaZzQ/view?usp=sharing

ബൈബിള്‍കഥകള്‍-1

ബൈബിള്‍കഥകള്‍ -1- എളിമയുടെ കഥകള്‍ -1  
Bible kadhakal elima- a Malayalam bible based kathakal (stories) of humility from Jesus Christ. Self help/improvement eBook in pdf format. Author- Binoy Thomas, size- 137 kb, page-16, Price- FREE.
ബൈബിള്‍ കഥകള്‍, എളിമ, ഫ്രീ മലയാളം ഇ ബുക്ക്, ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് (യേശു ക്രിസ്തു), കര്‍ത്താവ്, മിശിഖാ,
To download this safe Google drive eBook-4 file, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciWXhiUXNRVkc2YVU/view?usp=sharing

ചെറുകഥകള്‍

ചെറുകഥ-2
This Malayalam 'eBook-51-Malayalam-short-stories-2-munvidhi' 
Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-112 KB, pages-14, price-FREE.

'മലയാളം-ചെറുകഥകള്‍-
-2-മുന്‍വിധി' ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ 


Click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciMWhyZC0tTkZQSnM/view

ചെറുകഥകള്‍

മലയാളം ചെറുകഥകള്‍ ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്സ് 
This Malayalam 'eBook-16-Malayalam-cherukathakal-1' is a series of short stories having some idea for self-help/improvement morals for a quality life. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-98 KB, pages-10, price-FREE.

'മലയാളം-ചെറുകഥകള്‍-1--വഴികാട്ടി'  ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയിലെ ചെറു കഥകളില്‍ ഓരോന്നിലും നന്മയുടെ സാരാംശം ഉള്ളവയാണ്. ജീവിതഗുണമേന്മ അല്പമെങ്കിലും മെച്ചപ്പെടാന്‍ ഉപകരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.  ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലേക്ക്...


To download safe Google drive pdf eBook-16 file, click below
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciYUVwUDFKbU8tWGM/view?usp=sharing