1-തൊഴിലാളി-മുതലാളി

'eBooks-33-thinmakal-1-thozhilali-muthalali' is a digital online book deals with some evil forms of human life. This is self-improvement 'how-to' Malayalam digital book series. Author- Binoy Thomas, Format-PDF, Price- FREE
മലയാളം സെല്‍ഫ്-ഹെല്‍പ്/ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ്   പരമ്പരയിലെ ഇ-ബുക്ക്- 'തിന്മ', സ്വാര്‍ത്ഥത, തൊഴില്‍, തൊഴിലാളി, മുതലാളി, കരാര്‍ ജോലി, ദിവസവേതനം, അടിമത്തം, കൂലി, ശമ്പളം  എന്നിവ.
To download this free google drive pdf file-33, click here-

https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciTF9Nd2dPMXE1TkU/view?usp=sharing&resourcekey=0-FRERn0iCf89YcdNHuoxfcg

MOST VIEWED POSTS

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

Best 10 Malayalam Motivational stories

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam