Posts

Showing posts from October, 2019

12-വയസ്സന്‍കുതിര

Malayalam eBooks-433-parenting-12-vayassankuthira. Author- Binoy Thomas, Price- FREE കേരളത്തില്‍ വിദേശ മലയാളികളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ ജോലിക്കാരുടെ ശമ്പളവും ഉയര്‍ന്നു. സുഖ സൗകര്യങ്ങളും പടുകൂറ്റന്‍ വീടുകളും വര്‍ധിച്ചു. എന്നാല്‍, അതോടൊപ്പം, മാതാപിതാക്കളോടുള്ള അവഗണയും ക്രൂരതയും കൂടുന്നു. വൃദ്ധ സദനങ്ങള്‍, അഗതികള്‍, അനാഥ മന്ദിരങ്ങള്‍, ആശുപത്രിയില്‍ ഉപേക്ഷിക്കപെടുന്നവര്‍, വഴിയില്‍ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന വൃദ്ധര്‍....ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ നമ്മുടെ ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പരമ്പര.   Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-433 is free.  Click here- https://drive.google.com/file/d/1NWHMrn2MXisjcUkFmjNWCFTveeP3mdLj/view?usp=sharing

9-ബുദ്ധി-കുസൃതിചോദ്യം

Malayalam eBooks-432-I.Q-9 Author- Binoy Thomas, Price- FREE Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-432 is free.  Click here- https://drive.google.com/file/d/1eVhZ0i7ThgWAfJg034zPivRhOLkX4c9N/view?usp=sharing

8-ബുദ്ധി-കുസൃതിചോദ്യം

Malayalam eBooks-431-I.Q-8 Author- Binoy Thomas, Price- FREE Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-431 is free.  Click here- https://drive.google.com/file/d/126RuyRfaATUBTodSIb5NcUXlA29pRdhA/view?usp=sharing

7-ബുദ്ധി-കുസൃതിചോദ്യം

Malayalam eBooks-430-I.Q-7 Author- Binoy Thomas, Price- FREE Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-430 is free.  Click here- https://drive.google.com/file/d/1V0m_thxLvCUtDmMy8xoEEPVVoHqrc4zD/view?usp=sharing

6-ബുദ്ധി-കുസൃതിചോദ്യം

Malayalam eBooks-429-I.Q-6 Author- Binoy Thomas, Price- FREE Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-429 is free.  Click here- https://drive.google.com/file/d/1InrVrnVa6-EQ0pRoWfq07z4kmhli6uuJ/view?usp=sharing

10-പാലും പ്രാണവായുവും

Malayalam eBooks-428-rogangal thadayam-10-palum pranavayuvum Author- Binoy Thomas, Price- FREE Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-428 is free.  Click here- https://drive.google.com/file/d/1UYGiaRciT8Mp39kgsm-NjL_2rWT8rxoc/view?usp=sharing

9-ലക്ഷ്യബോധം

Malayalam eBooks-427-career-9-lakshyabodham Author- Binoy Thomas, Price- FREE Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-427 is free.  Click here- https://drive.google.com/file/d/17eAQS9-6iDoKET5tZCWiNudXKYSeStUk/view?usp=sharing

4-സ്ത്രീ നാമങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-426-sthreekshemam-4-sthreenamangal Author- Binoy Thomas, Price- FREE ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവസരങ്ങളിലെല്ലാം സ്ത്രീനാമങ്ങൾ നാം വിളിക്കാറുണ്ട്- ആപത്തില്‍ മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും കൂടുതലായി  ഏതൊരാളും വിളിക്കുന്ന സ്ത്രീനാമം- "അമ്മേ.." സമ്പത്തു വേണ്ടവർ പറയും- "ലക്ഷ്മി ദേവ്യേ.. കടാക്ഷിക്കണേ" വിദ്യ വേണ്ടവർ പറയും- "സരസ്വതി ദേവിയേ.. അനുഗ്രഹിക്കണേ" ഈ ലോകം മുഴുവൻ നന്നാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പറയും- "ഭൂമി ദേവീ.. കൃപയുണ്ടാവണേ" എന്നും പട്ടിണി കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ - "അന്നപൂർണേശ്വരി കൈവിടല്ലേ " ഉറക്കം കിട്ടാതെ മറിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും കിടക്കുന്നവർ - "നിദ്രാദേവീ... കടാക്ഷിക്കണേ" അങ്ങനെ, നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങളുടെ രൂപത്തിലും അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ രൂപത്തിലുമൊക്കെ സ്ത്രീ നാമങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ്! സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ – ശാന്തി പ്രഭാതത്തിന്റെ നന്മ- ഉഷ പ്രഭാതത്തിൽ സർവചരാചരങ്ങളെയും വണങ്ങണമെന്ന് - വന്ദന പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവവുമായി അടുപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്‍- പ്രാർഥന, കീര്‍ത്തന, ദേവി. ഭക്തി കുറച്ചു കൂടി വരുമ്പോൾ - പൂജ കടന്നു

9-പ്രകൃതിയിലെ ആകൃതി

Malayalam eBooks-425-rogangal thadayam-9-prakruthiyile akruthi Author- Binoy Thomas, Price- FREE Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-425 is free.  Click here- https://drive.google.com/file/d/1ygtkqwkXgQCPbWYGZmV7W6uaPOKSHiIv/view?usp=sharing

5-ബുദ്ധി-കുസൃതിചോദ്യം

Malayalam eBooks-424-I.Q-5 Author- Binoy Thomas, Price- FREE Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-424 is free.  Click here- https://drive.google.com/file/d/1vZ1AfHa-MfS7-2auh1eRhLZkgiuEBPKx/view?usp=sharing

4-ബുദ്ധി-കുസൃതിചോദ്യം

Malayalam eBooks-423-I.Q-4 Author- Binoy Thomas, Price- FREE Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-423 is free.  Click here- https://drive.google.com/file/d/1t-BN3m47d3He_jQSVyF_kAfZ3WuhG9Zj/view?usp=sharing

18-പ്രാര്‍ഥനയുടെ ഉള്ളിലിരുപ്പ്

Malayalam eBooks-422-daivavishwasam-18-prarthanayude ulliliruppu Author- Binoy Thomas, Price- FREE Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-422 is free.  Click here- https://drive.google.com/file/d/1repkvltylXr-Ealnh4Tl2Q93XlLUeTr4/view?usp=sharing

16-നാലു കാലുള്ള പൂച്ച

Malayalam eBooks-421-nadodikathakal-16-nalukalulla poocha Author- Binoy Thomas, Price- FREE Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-421 is free.  Click here- https://drive.google.com/file/d/1ManyAb0HsE8n7LPLswip2dORGw9X0aeC/view?usp=sharing

22-ദുശ്ശീല വലുപ്പം

Malayalam eBooks-420-thinmakal-22-dusheela valuppam Author- Binoy Thomas, Price- FREE Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-420 is free.  Click here- https://drive.google.com/file/d/1Hy0SYjn41WWdzaqVqdLdvKbXqCW68T_t/view?usp=sharing

7-സന്യാസിയും തേനീച്ചകളും

Malayalam eBooks-419-science-7-sanyasiyum theneechakalum Author- Binoy Thomas, Price- FREE തേനീച്ചകള്‍, തേന്‍ എന്നിവയുടെ പ്രത്യേകതകള്‍.  Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-419 is free.  Click here- https://drive.google.com/file/d/1cuzZmbqW5Xd7BBVFRYBTAJDwO_3QqLeC/view?usp=sharing

8-പ്രാതല്‍

Malayalam eBooks-418-rogangal thadayam-8-prathal Author- Binoy Thomas, Price- FREE Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-418 is free.  Click here- https://drive.google.com/file/d/1PckNGcP2K1ZXfzZCpHgXkviq4Ir4QL_H/view?usp=sharing

11-കൃഷിമന്ത്രി

Malayalam eBooks-417-parenting-11-krushimanthri Author- Binoy Thomas, Price- FREE Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-417 is free.  Click here- https://drive.google.com/file/d/1QJLqWga7FgEBEZMvZnIc_gvsvHsM069m/view?usp=sharing

21-അടിമപ്പണം

Malayalam eBooks-416-thinmakal-21-adimappanam Author- Binoy Thomas, Price- FREE Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-416 is free.  Click here- https://drive.google.com/file/d/19MmKo0nxCNyMWd3wtDkuPFDYeUTZ7OuL/view?usp=sharing

13-കാമരാജ്

Malayalam eBooks-415-mahanmarude kathakal-13-K. Kamaraj Author- Binoy Thomas, Price- FREE കെ. കാമരാജ്, തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-415 is free.Click here- https://drive.google.com/file/d/1QN9V18Vy7YQ3pLtxILlrAXKokOcnLQab/view?usp=sharing Former chief minister of Tamil Nadu, K. Kamaraj. He was a 'Kamaraj model' simple congress politician. കെ. കാമരാജ് (1903-1975) തമിഴ്നാട്ടിലെ വിരുദുനഗറില്‍ ജനനം. ഇന്ത്യ കണ്ട മികച്ചൊരു കോണ്‍ഗ്രസ്‌ നേതാവായിരുന്നു. ലാളിത്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖമുദ്ര. കൊച്ചുരാമരാജിന് ആറു വയസ്സുള്ളപ്പോള്‍ പിതാവ് മരിച്ചു. പിന്നെ, പ്രതികൂല സാഹചര്യത്താല്‍ പന്ത്രണ്ടു വയസ്സില്‍ വിദ്യാഭ്യാസം നിര്‍ത്തി. ദാരിദ്ര്യം മൂലം, അമ്മയെ തനിച്ചാക്കി പണിക്കായി കേരളത്തിലേക്ക് പോന്നു. അപ്പോള്‍, പതിനെട്ട് വയസ്സ് പ്രായം.  തിരുവനന്തപുരം ചാലക്കമ്പോളത്തില്‍ ചാക്ക് ചുമക്കുന്ന പണികള്‍ക്കിടയില്‍ വായിക്കാന്‍ കിട്ടിയ ഒരു പത്രവാര്‍ത്തയാണ് അവന്‍റെ ജീവിത ഗതി മാറ്റി മറിച്ചത്! -വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ഗാ