27/10/19

12-വയസ്സന്‍കുതിര

Malayalam eBooks-433-parenting-12-vayassankuthira.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


കേരളത്തില്‍ വിദേശ മലയാളികളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ ജോലിക്കാരുടെ ശമ്പളവും ഉയര്‍ന്നു. സുഖ സൗകര്യങ്ങളും പടുകൂറ്റന്‍ വീടുകളും വര്‍ധിച്ചു. എന്നാല്‍, അതോടൊപ്പം, മാതാപിതാക്കളോടുള്ള അവഗണയും ക്രൂരതയും കൂടുന്നു. വൃദ്ധ സദനങ്ങള്‍, അഗതികള്‍, അനാഥ മന്ദിരങ്ങള്‍, ആശുപത്രിയില്‍ ഉപേക്ഷിക്കപെടുന്നവര്‍, വഴിയില്‍ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന വൃദ്ധര്‍....ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ നമ്മുടെ ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പരമ്പര.

 
Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-433 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1NWHMrn2MXisjcUkFmjNWCFTveeP3mdLj/view?usp=sharing

26/10/19

9-ബുദ്ധി-കുസൃതിചോദ്യം

Malayalam eBooks-432-I.Q-9
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-432 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1eVhZ0i7ThgWAfJg034zPivRhOLkX4c9N/view?usp=sharing

8-ബുദ്ധി-കുസൃതിചോദ്യം

Malayalam eBooks-431-I.Q-8
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-431 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/126RuyRfaATUBTodSIb5NcUXlA29pRdhA/view?usp=sharing

7-ബുദ്ധി-കുസൃതിചോദ്യം

Malayalam eBooks-430-I.Q-7
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-430 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1V0m_thxLvCUtDmMy8xoEEPVVoHqrc4zD/view?usp=sharing

6-ബുദ്ധി-കുസൃതിചോദ്യം

Malayalam eBooks-429-I.Q-6
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-429 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1InrVrnVa6-EQ0pRoWfq07z4kmhli6uuJ/view?usp=sharing

10-പാലും പ്രാണവായുവും

Malayalam eBooks-428-rogangal thadayam-10-palum pranavayuvum
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-428 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1UYGiaRciT8Mp39kgsm-NjL_2rWT8rxoc/view?usp=sharing

9-ലക്ഷ്യബോധം

Malayalam eBooks-427-career-9-lakshyabodham
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-427 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/17eAQS9-6iDoKET5tZCWiNudXKYSeStUk/view?usp=sharing

4-സ്ത്രീ നാമങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-426-sthreekshemam-4-sthreenamangal
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-426 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1XdeE8io3jjsUhx00EXZ_Kchhtru5y-M-/view?usp=sharing

9-പ്രകൃതിയിലെ ആകൃതി

Malayalam eBooks-425-rogangal thadayam-9-prakruthiyile akruthi
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-425 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1ygtkqwkXgQCPbWYGZmV7W6uaPOKSHiIv/view?usp=sharing

5-ബുദ്ധി-കുസൃതിചോദ്യം

Malayalam eBooks-424-I.Q-5
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-424 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1vZ1AfHa-MfS7-2auh1eRhLZkgiuEBPKx/view?usp=sharing

25/10/19

4-ബുദ്ധി-കുസൃതിചോദ്യം

Malayalam eBooks-423-I.Q-4
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-423 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1t-BN3m47d3He_jQSVyF_kAfZ3WuhG9Zj/view?usp=sharing

18-പ്രാര്‍ഥനയുടെ ഉള്ളിലിരുപ്പ്

Malayalam eBooks-422-daivavishwasam-18-prarthanayude ulliliruppu
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-422 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1repkvltylXr-Ealnh4Tl2Q93XlLUeTr4/view?usp=sharing

16-നാലു കാലുള്ള പൂച്ച

Malayalam eBooks-421-nadodikathakal-16-nalukalulla poocha
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-421 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1ManyAb0HsE8n7LPLswip2dORGw9X0aeC/view?usp=sharing

12/10/19

22-ദുശ്ശീല വലുപ്പം

Malayalam eBooks-420-thinmakal-22-dusheela valuppam
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-420 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1Hy0SYjn41WWdzaqVqdLdvKbXqCW68T_t/view?usp=sharing

08/10/19

7-സന്യാസിയും തേനീച്ചകളും

Malayalam eBooks-419-science-7-sanyasiyum theneechakalum
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

തേനീച്ചകള്‍, തേന്‍ എന്നിവയുടെ പ്രത്യേകതകള്‍. 

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-419 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1cuzZmbqW5Xd7BBVFRYBTAJDwO_3QqLeC/view?usp=sharing

06/10/19

8-പ്രാതല്‍

Malayalam eBooks-418-rogangal thadayam-8-prathal
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-418 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1PckNGcP2K1ZXfzZCpHgXkviq4Ir4QL_H/view?usp=sharing

11-കൃഷിമന്ത്രി

Malayalam eBooks-417-parenting-11-krushimanthri
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-417 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1QJLqWga7FgEBEZMvZnIc_gvsvHsM069m/view?usp=sharing

21-അടിമപ്പണം

Malayalam eBooks-416-thinmakal-21-adimappanam
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-416 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/19MmKo0nxCNyMWd3wtDkuPFDYeUTZ7OuL/view?usp=sharing

13-കാമരാജ്

Malayalam eBooks-415-mahanmarude kathakal-13-kamaraj
Author- Binoy Thomas, Price- FREE
കെ. കാമരാജ്, തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി
Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-415 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1QN9V18Vy7YQ3pLtxILlrAXKokOcnLQab/view?usp=sharing