03/08/2020

ആസ്ത്മ രോഗം കുറയ്ക്കാം

 
(click this promo video)


പലതരം ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകള്‍ കൂടിച്ചേര്‍ന്ന്  ആസ്ത്മയുടെ ആശ്വാസമാകുന്ന 14 യോഗാ വിഡിയോ‌ ലഭിക്കാന്‍  മുകളിലുള്ള പേജ്- Binoy's yoga video classes സന്ദര്‍ശിക്കുക.    

28/06/2020

18-അഹംബോധം

Malayalam eBooks-506-happiness-18-ahambodham
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

അഹങ്കാരം, അഹംബോധം, അഹംഭാവം, ആനന്ദം, ഓംകാരം.

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-506 is free.  Click here-

20/06/2020

8- വാക്സിന്‍

Malayalam eBooks-505-science-8-vaccine
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


വാക്സിന്‍, വാക്സിനേഷന്‍, ലൂയി പാസ്ചര്‍, എഡ്വാര്‍ഡ് ജെന്നെര്‍, വസൂരി, പേവിഷബാധ എന്നിവ വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകം.

 Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-505 is free.  Click here-

19/06/2020

9-യോഗയും യൂടൂബും

Malayalam eBooks-504-digital writing-9-yogayum youtubum
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-504 is free.  Click here-

14/06/2020

15-I.Q

Malayalam eBooks-503-I.Q-15
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading, download, offline reading of this safe Google Drive PDF file-503 is free.  Click here-

14-I.Q

Malayalam eBooks-502-I.Q-14
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-502 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1o6rO9UemxI0GckfHLfCML9-9c7p3JStl/view?usp=sharing

13-മരംവെട്ടുകാരനും തോണിക്കാരനും

Malayalam eBooks-501-souhrudam-13-maramvettukaranum thonikkaranum
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-501 is free.  Click here-

08/04/2020

23- മനുഷ്യന്‍റെ അതിജീവനം

Malayalam eBooks-500-nanmakal-23-manushyante athijeevanam
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


മനുഷ്യന്‍റെ അതിജീവനം എന്ന ചെറിയ ഡിജിറ്റല്‍ ബുക്കില്‍ മാനവരാശിയുടെ സ്നേഹവും നന്മയും ഉയര്‍ത്താന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം ഈ ഭൂമിയില്‍ കൃപ ചൊരിയാന്‍ വേണ്ട വിധത്തില്‍ ജീവിതശൈലിയില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ വായനക്കാരെ അല്പമെങ്കിലും പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്നു കരുതട്ടെ. 


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-500 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1GJ5DfBQt7xfIzCes7FMNGVat3Pxa0DKA/view?usp=sharing

07/04/2020

26-വെണ്ണക്കല്ലും ആഞ്ഞിലിയും

Malayalam eBooks-499-thinmakal-26-vennakkallum aanjiliyum
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-499 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1S28sakAsvm6zhx9k0ZiRpf8VP7lA3DAD/view?usp=sharing

06/04/2020

10-യോഗയുടെ സമ്പാദ്യം

Malayalam eBooks-498-yoga-10-yogayude sambadyam
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-498 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1R6U_059pDEAuasBfpd2mKZrzuy3sC_v-/view?usp=sharing

05/04/2020

19-വിപരീതപദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-497-vipareethapadangal-19
'വ'
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-497 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/17od4SCuZ-aKPcNtlc98UHPWt2jDaZOpX/view?usp=sharing

18-വിപരീതപദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-496-vipareethapadangal-18
യ, ര, ല.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-496 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1wNuFGVrEU2J3WKVHxy_TqBT-AlQrqr9q/view?usp=sharing

17 -വിപരീതപദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-495-vipareethapadangal-17
മ.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-495 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1w8J5Jdc6-AnFEQUfl1GPrSgaS6MHvI-Y/view?usp=sharing

16-വിപരീതപദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-494-vipareethapadangal-16
ബ, ഭ, മ.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-494 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1J8J0OX0r-m3M_S4PvjLXG8vB6M0b5XZW/view?usp=sharing

15- വിപരീതപദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-493-vipareethapadangal-15
'പ' ബ
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-493 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/143la9uHfUazoI5EoiABk4OP47BSm2sBO/view?usp=sharing

14-വിപരീതപദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-492-vipareethapadangal-14 
'പ'
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-492 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1IetqCbVs2721Va-QAqb14KzcnaY9OKia/view?usp=sharing

13 -വിപരീതപദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-491-vipareethapadangal-13 
'ന' പ.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE
Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-491 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1mmkqxbWVHpxtN351iK62pl3OJjVeK1Hi/view?usp=sharing

12-വിപരീതപദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-490-vipareethapadangal-12 
'ന'
Author- Binoy Thomas, Price- FREE
Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-490 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1dCRbFz2Xtxcb-FGc84xqChJ2PI8Tf7O2/view?usp=sharing

11-വിപരീതപദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-489-vipareethapadangal-11 
ദ, ധ.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE
Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-489 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1FjGR2XvCEx2jHfYX_78LBn81cgiQRa7r/view?usp=sharing

10- വിപരീതപദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-488-vipareethapadangal-10 
ത, ദ.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE
Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-488 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1KioXgvoX3_jBa4ZwEQwbqj-04ekju0lC/view?usp=sharing

9-വിപരീതപദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-487-vipareethapadangal-9
ഗ, ഘ, ച, ജ, ത.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE
Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-487 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1xYHFR65KfCdEl-R6hIBXXqoyMJI6vZh-/view?usp=sharing

8-വിപരീതപദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-486-vipareethapadangal-8
'ക' ഖ, ഗ
Author- Binoy Thomas, Price- FREE
Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-486 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1T7OhF-3iv--XYFmBvaYGLfzszpvHuICo/view?usp=sharing

7-വിപരീതപദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-485-vipareethapadangal-7
'ക'
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-484 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1hyDE5tYDWEl3M1dR85eNWUaX3tdt2GWo/view?usp=sharing

31/03/2020

13-ഉത്തരം പറയാമോ?

Malayalam eBooks-484-I.Q-13
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

ബുദ്ധിപരീക്ഷ, കുസൃതിചോദ്യം, തമാശരൂപത്തിലുള്ള ഉത്തരങ്ങള്‍, ലളിതം, കഠിനം, കടുകട്ടിയായ ഐ.ക്യു. പുതിയ ചോദ്യങ്ങള്‍ എന്നിവയൊക്കെ  നല്‍കുന്ന രസകരമായ പരമ്പര.


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-484 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1-1XyCCYpH2XfoDZHRxoe_LkOpkZS6t76/view?usp=sharing

28/03/2020

7-സ്ലീപ്പര്‍ കോച്ച്

Malayalam eBooks-483-cherukadhakal-7-sleeper coach.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-483 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/13sZzeUl04HW4onBswL778rjCuA0Y1QwR/view?usp=sharing

25-സോഷ്യല്‍ മീഡിയ-ആനന്ദമോ, ആകുലതയോ?

Malayalam eBooks-482-thinmakal-25-social media-anandamo, akulathayo?
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-482 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1Y6la7tP03WNw4JKJrbB0Iw87l03KXDVO/view?usp=sharing

22-പൊന്നുംവിലയുള്ള കിളി

Malayalam eBooks-481-folk tales-22-ponnumvilayulla kili
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-481 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1Fnjwvj98XRQB-YNuW5vPv4CVKtkZPGHp/view?usp=sharing

5-മേരി റോയ്

Malayalam eBooks-480-sthreekshemam-5-mary roy
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

മേരി റോയ് കേസ്, സ്ത്രീധനം, സ്ത്രീസമത്വം, അരുന്ധതി റോയി, പള്ളിക്കൂടം സ്കൂള്‍, കോര്‍പസ് ക്രിസ്റ്റി, അയ്മനം.   
Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-480 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1SZ8i2K_w1ruW6t2n4I73-OetU8ba58R8/view?usp=sharing

15-ഇന്റര്‍വ്യൂ സഞ്ചാരം

Malayalam eBooks-479-vimarshanakadhakal-15-interview sancharam
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-479 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/16q0td4jX_28Kt3S5zOJJFWu80SaZpCfH/view?usp=sharing

13-കുമാരനും കുമാരിയും

Malayalam eBooks-478-family series-13-kumaranum kumariyum
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-478 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1zRqA2Qi_5FlT5ujoSyefTMECqX69ciB-/view?usp=sharing

23/02/2020

15- ശബ്ദതാരാവലി

Malayalam eBooks-477-great stories-15-shabdatharavali
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

ശബ്ദതാരാവലി, മലയാളം നിഘണ്ടു, ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരം ജി. പദ്മനാഭപിള്ള  

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-477 is free.  Click here-
https://drive.google.com/file/d/1xRwY-0S8wSSN9etsBzu_fOreUVStisA1/view?usp=sharing

22/02/2020

25- സോമുവിന്‍റെ കുബുദ്ധി

Malayalam eBooks-476-thinmakal-25-somuvinte kubudhi
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-476 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1FHDW0L4krldydxI9W_3GqLX_K6DAY9DH/view?usp=sharing

24- കള്ളന്‍ കിട്ടു

Malayalam eBooks-475-thinmakal-24-kallan kittu
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-475 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1sd8B9J_hUtLurqoNTkN2GNvi3J9sZcqf/view?usp=sharing

20/02/2020

8-വിശുദ്ധ ഫ്രാന്‍സിസ് സേവ്യര്‍

Malayalam eBooks-474-saint stories-8-saint francis xavier
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-474 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/19w4FwnpmylFH5cYf0XW-aZgXZw-HCqgD/view?usp=sharing

7-വിശുദ്ധ കുഞ്ഞച്ചന്‍

Malayalam eBooks-473-saint stories-7-saint kunjachan
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-473 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/13AKn7VUatsIDSv8al1clj0NgrJG0qFdC/view?usp=sharing

12-ഒരു കപ്പല്‍ സൗഹൃദം

Malayalam eBooks-472-souhrudam-12-oru kappal souhrudam
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-472 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1o-NWjX2-o1Upos0DkiKipWgZl_bvEgB2/view?usp=sharing

19/02/2020

21-നെല്‍പ്പാടത്തിലെ കിളികള്‍

Malayalam eBooks-471-folk tales-21-nelppadathile kilikal
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-471 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1e9RD2M9SHh6xIBpIBfG5wRz6bOE-7wEU/view?usp=sharing

16-കുമാരന്‍റെ മാവ്

Malayalam eBooks-470-kadappadu-16-kumarante maavu
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-470 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1u9oCU8Juhdn4h6u5IeXRz9aO06xKlXYG/view?usp=sharing

18/02/2020

8-ചെറുകിട പ്രസാധകര്‍

Malayalam eBooks-469-digital writing-8-cherukida prasadhakar
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

ബുക്ക് പബ്ലിഷിംഗ്, എഴുത്തുകാരന്‍, ചെറുകിട പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍, പുസ്തക കച്ചവടം, റോയല്‍റ്റി, അച്ചടി, പുസ്തകവ്യവസായം, പുസ്തകശാലകള്‍. ബുക്ക് ഷോപ്പ്.

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-469 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1gwOKAWCjcul8GXw6w7sgcpK6dw1uVf9l/view?usp=sharing

12/02/2020

12-വെള്ളവും കുപ്പിയും

Malayalam eBooks-468-career guidance-12-vellavum kuppiyum
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-468 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1Ja_RBv3Vuzo09eAoF82rgl6xj-wfeoU0/view?usp=sharing

11/02/2020

12- പ്രതിമയുടെ തണല്‍

Malayalam eBooks-467-family series-12-prathimayude thanal
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-467 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1kNCiVSdG4YwTr6o9BKnn1y29ytSBoc-h/view?usp=sharing

06/02/2020

8-ഗുരുവും കള്ളനും

Malayalam eBooks-466-counselling-8-guruvum kallanum
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-466 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/10qzRAEUlkimBNSM1XraxJJRBBZLiD5to/view?usp=sharing

02/02/2020

11-സൗഹൃദ പ്രകൃതം

Malayalam eBooks-465-souhrudam-11-souhruda prakrutham
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-465 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1-T-xWb5snOrt9zoIjRRz6SMd3hor723t/view?usp=sharing

01/02/2020

13-പുഴുജീവിതം

Malayalam eBooks-464-parenting-13-puzhujeevitham
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-464 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1h0roLRau45XkktnTx3FyEoUEUXEVE7Bc/view?usp=sharing

22/01/2020

12-ബുദ്ധിപരീക്ഷ

Malayalam eBooks-463-I.Q test-12
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-463 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1J7FXuzIORj2NUm4GHIhz3uQwo083Hr2j/view?usp=sharing

14-ഗുരു നിത്യചൈതന്യയതി

Malayalam eBooks-462-great stories-14-guru nithyachaithanya yathi
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-462 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1h__3K9qHjvI9XRtdTPwhfGSnLXmCVZhD/view?usp=sharing

02/01/2020

20-മാനത്തുകണ്ണി

Malayalam eBooks-461-nadodikkadhakal-20-manathukanni
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-461 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1N-AMWiRHbVOTc3mqmEZSwBRGxmZuclY1/view?usp=sharing

14-നെല്‍ക്കതിരും ഗോപുരവും

Malayalam eBooks-460-vimarshanam-14-nelkathirum gopuravum
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-460 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1iI8h0MSRSTxUfqSLdQ38T8RzJ6efUdM7/view?usp=sharing