11/11/16

മുത്തശ്ശിക്കഥകള്‍ -2

This Malayalam 'eBook-52-muthassi-kathakal-2-pullum maravum' മുത്തശ്ശിക്കഥകള്‍' is a series of childrens literature- short moral bed time stories for a quality life specially designed for children as traditional muthassikkathakal. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-94 KB, pages-9, price-Rs.20. Go to 'About' or 'Contact' page for making payment.

'മുത്തശ്ശി-കഥകള്‍'  മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയിലെ കുട്ടികളുടെ മുത്തശ്ശിക്കഥകളില്‍ ഓരോന്നിലും നന്മയുടെ സാരാംശം ഉള്ളവയാണ്. കുട്ടികളുടെ ജീവിതഗുണമേന്മ അല്പമെങ്കിലും മെച്ചപ്പെടാന്‍ ഉപകരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.  
 
Download this eBook for future offline reading or making your ready to use digital library. Best wishes!

To download this safe Google Drive eBook-52 file- Click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciY1RBYmxSZDRZSUE/view