മുത്തശ്ശിക്കഥകള്‍ -2

This Malayalam 'eBook-52-muthassi-kathakal-2-pullum maravum' മുത്തശ്ശിക്കഥകള്‍' is a series of childrens literature- short moral bed time stories for a quality life specially designed for children as traditional muthassikkathakal. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-94 KB, pages-9

To download this safe Google Drive eBook-52 file- Click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciY1RBYmxSZDRZSUE/view

MOST VIEWED POSTS

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

Best 10 Malayalam Motivational stories

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam