പി .എസ്‌ .സി -ജി.കെ -ക്വിസ്-4

eBook-35-PSC-GK-Quiz-4-wedding-anniversary-gifts' is a unique digital book series for candidates appearing in competitive exams. Maximum possible questions and answers are given in this guide in each small topic. Author- Binoy Thomas, Page-10, Size- 101 KB, Format-PDF, Price- Rs.25. For payment, go to 'About' page.
പി.എസ്.സി, പൊതുവിജ്ഞാനം, ക്വിസ്, മത്സര പരീക്ഷകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് വിവാഹ-വാര്‍ഷിക-സമ്മാനങ്ങള്‍ എന്ന വിഷയത്തില്‍ പരമാവധി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

To download, click here for pdf eBook file-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciZ1cxY0RlSVhTVEU/view?usp=sharing

MOST VIEWED POSTS

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

Best 10 Malayalam Motivational stories

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam