വിമര്‍ശന കഥകള്‍ -1

This Malayalam 'eBook-19-vimarshana-kathakal-1-moda' is a series of satire, protest, criticism towards anti-social activities, negligence, evils, family crisis, hypocrisy, crimes, bad habit  etc. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-110 KB, pages-11, price-FREE. 

'വിമര്‍ശന-കഥകള്‍--1-മൊട'  മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ പൊങ്ങച്ചം, സാമൂഹിക തിന്മകള്‍, അനാചാരങ്ങള്‍, ദുഷിച്ച പ്രവണതകള്‍ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന വിമര്‍ശന കഥകള്‍,ആക്ഷേപഹാസ്യം അടങ്ങിയ 
ഓണ്‍ലൈന്‍ ഇ-ബുക്സ് വായനയിലേക്ക്... 

To download this Google drive file, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciYklMRFo2ZElLbGs/view?usp=sharing