8-ഈശ്വരന്‍-ആത്മാവ്

'eBook-47-quotes-8-God-soul-spirituality' is a series of great words from genius, philosophers, scientists etc given as Malayalam eBooks. Great words about God, theism, theology, destiny, soul,spirit, conscience etc. are also included. Author- Binoy Thomas, format-PDF, price- free
മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ ഈശ്വരന്‍, ദൈവം, ആത്മാവ്, ആത്മീയത, ഭക്തി, വിധി, മനസ്സാക്ഷി   എന്നിങ്ങനെയുള്ള   വിഷയത്തില്‍ മഹത് വചനങ്ങള്‍ വായിക്കാം.

To download / offline reading, click here-
https://drive.google.com/file/d/1eBZ_JCv_XRZY4ev83jCHF18gYmw8xT_Q/view?usp=sharing

MOST VIEWED POSTS

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

Best 10 Malayalam Motivational stories

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam