നാടോടിക്കഥകള്‍ -1-മോതിരവിരല്‍

This Malayalam eBooks-64-nadodikkathakal-1-mothiraviral is a series of folk tales. This traditional simple common stories are adopted from various Indian states, Russia, China, Turkey, Germany, Greece, African nations etc. Author- Binoy Thomas, format-pdf, file size-85 kb, page-8, price- FREE.
To download this safe Google drive pdf file-64, Click here-

https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05cibzRoc0ROeVhWT3M/view?usp=sharing&resourcekey=0-f-3le55qdqG-M3i1ebIHSw

ഈ കഥ ഓൺലൈൻ ആയി വായിക്കാൻ ദയവായി സൈറ്റ് ലേബൽ (folk tales) നോക്കുമല്ലോ.

MOST VIEWED POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam