മഹത് വചനങ്ങള്‍ -9

'eBook-48-quotes-9-virtue-mercy' is a series of great words from genius, philosophers, scientists etc given as Malayalam eBooks. Great words about nanma, danam, karuna, upakaram, elima, humility, vinayam, charity, social service etc. are also included. Author- Binoy Thomas, format-PDF, Price- FREE.

മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ നന്മ, കരുണ, ഉപകാരം, എളിമ. താഴ്മ, ദയ, വിനയം, ദാനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഷയത്തില്‍ മഹാന്‍മാരുടെയും മഹതികളുടെയും മഹദ്വചനങ്ങള്‍, ഉദ്ധരണികള്‍, വാക്യങ്ങള്‍, സന്ദേശങ്ങള്‍, മഹത് വചനങ്ങള്‍, ആശയങ്ങള്‍, വചനങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

To download this eBook pdf file, click here-https://drive.google.com/file/d/15XEh9WWwgZlCwsyEF2eqgxxiGIS7h0wf/view?usp=sharing