മഹത് വചനങ്ങള്‍ -5

'eBook-44-quotes-5-education-vidyabhyasam' is a series of great words from genius, philosophers, scientists etc given as Malayalam eBooks. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-87 KB, pages-8, price-Rs.20. Go to 'ABOUT' page for making payment.
മഹത് വചനങ്ങള്‍     മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ വിദ്യാഭ്യാസം, പഠനം, അധ്യയനം  എന്ന വിഷയത്തില്‍  മഹാന്‍മാരുടെയും മഹതികളുടെയും  മഹദ്വചനങ്ങള്‍, ഉദ്ധരണികള്‍, വാക്യങ്ങള്‍, സന്ദേശങ്ങള്‍, ആശയങ്ങള്‍, വചനങ്ങള്‍ എന്നിവ   ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

Click here to download/offline reading of this eBook pdf file-
 https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciQWFxNTJjNFFGN1k/view?usp=sharing

MOST VIEWED POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam