2-തൊഴില്‍ചൂഷണം

'eBooks-34-thozhil chooshanam' is a digital online book deals with some basic analysis of Kerala's working environment, workers, shop-company owners, job satisfaction, salary etc. This is self-improvement 'how-to' Malayalam digital book series. Author- Binoy Thomas, Format-PDF, Price- FREE.
മലയാളം സെല്‍ഫ്-ഹെല്‍പ്/ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ്   പരമ്പരയിലെ ഇ-ബുക്ക്- 'തൊഴില്‍ ചൂഷണം ' അടിമത്തം, തൊഴില്‍ശാലകള്‍, ജോലി, കൂലി, ശമ്പളം, വേതനം എന്നിവയൊക്കെ. 
To download this safe pdf google drive file-34, click here-

https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciNGo4TUhtWG5SdXM/view?usp=sharing&resourcekey=0-Ne763de-MtqlRHts637aHw

MOST VIEWED POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam