2-സ്ത്രീ

'eBook-41-quotes-great-words-2-sthree-woman'  is a series of great words from genius, philosophers, scientists etc given as malayalam ebooks. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-90 KB, pages-9, price-Rs.20. Go to 'ABOUT' page for making payment.
മഹത് വചനങ്ങള്‍ - സ്ത്രീ ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ മഹാന്മാരുടെയും മഹതികളുടെയും  മഹദ്വചനങ്ങള്‍, ഉദ്ധരണികള്‍, വാക്യങ്ങള്‍, സന്ദേശങ്ങള്‍, ആശയങ്ങള്‍, വചനങ്ങള്‍ എന്നിവ   ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
To download this eBook file-41, click here-
https://drive.google.com/file/d/18AdmrK7A0a_NaSf6_mdFQ1FENOfns3_7/view?usp=sharing

MOST POPULAR POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

Opposite words in Malayalam

ചെറുകഥകള്‍

ഹോജ-മുല്ലാ-കഥകള്‍ -1

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

ബീര്‍ബല്‍കഥകള്‍