പി .എസ്‌ .സി -ജി.കെ -ക്വിസ്-8

eBook-39-PSC-GK-Quiz-8-airlines-services' is a unique Malayalam digital book series for candidates appearing in competitive exams. Maximum possible questions and answers are given in this air travel airline service companies and countries. Best companion guide in each small topic. Author- Binoy Thomas, Page-10, Size- 114 KB, Format-PDF, Price- Rs.25. For payment, go to 'About' page.

പി.എസ്.സി, പൊതുവിജ്ഞാനം, ക്വിസ്, മത്സര പരീക്ഷകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് വിമാന-സര്‍വീസുകള്‍-എയര്‍ലൈന്‍സ്-കമ്പനികള്‍-രാജ്യങ്ങള്‍   എന്ന വിഷയത്തില്‍ പരമാവധി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

To download/future offline reading this Google drive eBook file- click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciNTMzMzVkajVUSnc/view?usp=sharing

MOST VIEWED POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam