മഹത് വചനങ്ങള്‍ -1

This Malayalam 'eBook-22-Quotes-Great-words-1-sneham' is a series of great words from genius, philosophers, scientists etc, Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-87 KB, pages-8, price-Rs.20. Go to 'ABOUT' page for making payment.

മഹത് വചനങ്ങള്‍ സ്നേഹം -മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ മഹാന്മാരുടെയും മഹതികളുടെയും  മഹദ്വചനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

To download this eBook file, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05cidHJTbVpQMnhIcEk/view?usp=sharing