11/11/16

മുത്തശ്ശിക്കഥകള്‍ -1

This Malayalam 'eBook-17-muthassi-kathakal-1-kallam' is a series of childrens literature- short moral bed time stories for a quality life specially designed for children as traditional muthassikkathakal. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-100 KB, pages-10, 

'മുത്തശ്ശി-കഥകള്‍-1-കള്ളം'  മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയിലെ കുട്ടികളുടെ മുത്തശ്ശിക്കഥകളില്‍ ഓരോന്നിലും നന്മയുടെ സാരാംശം ഉള്ളവയാണ്. അവരുടെ ജീവിതഗുണമേന്മ അല്പമെങ്കിലും മെച്ചപ്പെടാന്‍ ഉപകരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.

To download this safe Google drive pdf file, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciMjV2NVdoYnR4SXc/view?usp=sharing