09/05/2018

3-സ്കൂള്‍ ബ്രാന്‍ഡ്‌

Malayalam eBooks-238-vimarshana-kathakal-3-'school brand' is a series of satire, protest, criticism towards anti-social activities, negligence, evils, family crisis, hypocrisy, crimes, bad habit  etc. Author- Binoy Thomas, format-PDF, price-FREE

'വിമര്‍ശന-കഥകള്‍-3-'സ്കൂള്‍ ബ്രാന്‍ഡ്‌ '  മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ പൊങ്ങച്ചം, സാമൂഹിക തിന്മകള്‍, അനാചാരങ്ങള്‍, ദുഷിച്ച പ്രവണതകള്‍ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന വിമര്‍ശന കഥകള്‍,ആക്ഷേപഹാസ്യം അടങ്ങിയ 
ഓണ്‍ലൈന്‍ ഇ-ബുക്സ് വായനയിലേക്ക്... 


To download this Google pdf drive file-238, click here-  

https://drive.google.com/file/d/16KwpXhl5jXLUKmlp12shrc7MsIl4QZ7L/view?usp=sharing