18/05/2018

3-സ്ക്രിപ്റ്റ്

'Malayalam eBooks' -240-cherukathakal-3-script' is a series of short stories having some idea for self-help/improvement morals for a quality life. Author- Binoy Thomas, format-PDF, price-FREE.
'മലയാളം-ചെറുകഥകള്‍-3-സ്ക്രിപ്റ്റ് '  ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയിലെ ചെറു കഥകളില്‍ ഓരോന്നിലും നന്മയുടെ സാരാംശം ഉള്ളവയാണ്. ജീവിതഗുണമേന്മ അല്പമെങ്കിലും മെച്ചപ്പെടാന്‍ ഉപകരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.  ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലേക്ക്...
To browser reading/ download/ offline reading of this google drive file-240, click here-
https://drive.google.com/file/d/1csJeBCjrkvOG8m07XB1z-jyZ5kBxx2p5/view?usp=sharing