18/05/2018

3-ഭ്രാന്തന്‍ഫിലോസഫി

Malayalam eBooks-241-sthreekshemam-2-'bhranthan philosophy' is a part of woman empowerment series. sthreeshakthi, sthreeshaktheekaranam, women human rights, equality, feminism, feminist, mental, sex harassment, blind belief, social injustice, inequality, dowry, sathi, devadasi, Kerala, India, freedom, female gender...
Author- Binoy Thomas, book format-pdf, price- FREE.
സ്ത്രീക്ഷേമം-'ഭ്രാന്തന്‍ഫിലോസഫി ' പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെ കഥ. സ്ത്രീശാക്തീകരണം, സ്ത്രീക്ഷേമം, സ്ത്രീശക്തി, പീഡനങ്ങള്‍, സ്ത്രീധനം, തുല്യത, ലിംഗവിവേചനം, കേരളം, ദുരാചാരങ്ങള്‍, അനീതി, സതി, ദേവദാസി സമ്പ്രദായം, ശൈശവ വിവാഹം, വിധവാവിവാഹം, അഗ്നിശുദ്ധി, ഫെമിനിസം, ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ വായിക്കാം.


To download this google drive pdf file-241, click here-

https://drive.google.com/file/d/15s4DgWgobehJBDnn6vtJKHIA36-G-lPF/view?usp=sharing