പരിസ്ഥിതി-സംരക്ഷണം-1

This Malayalam eBooks-70-environment-protection-1 is an eco-friendly book series about our nature, forest conservation, water pollution, air pollution, noise pollution, plastics, vehicles, smog, fog, green house effect, ecology etc.
Author- Binoy Thomas, format -PDF, pages-8, size- 94 kb, price-free
പരിസ്ഥിതി-സംരക്ഷണം, വായു, വെള്ളം, ശബ്ദം എന്നിവയുടെ മലിനീകരണം, പ്ലാസ്റ്റിക്‌, ഗ്രീന്‍ ഹൗസ് എഫക്റ്റ്‌- ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം, മൂടല്‍ മഞ്ഞ്, പുകമഞ്ഞ്‌, പ്രകൃതിയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ ഇ-ബുക്ക്  'ചില പരിസ്ഥിതി കാര്യങ്ങള്‍' വായിക്കൂ..

https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05cic2lUSDVrbWptajA/view?usp=sharing&resourcekey=0-CP7qAfCdv8J0-mjynE9Bpg

POPULAR POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ഹോജ-മുല്ലാ-കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

Opposite words in Malayalam

ബീര്‍ബല്‍കഥകള്‍

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം