9-സാറിന്‍റെ മുറുക്കാന്‍

Malayalam digital books-247-thinmakal-9-sarinte murukkaan
Author- Binoy Thomas, price-free
To read online browser/download/offline this google drive pdf file-247, click here-
https://drive.google.com/file/d/1hI9TKyEZwfYymVrGRc1sxt4xouWrPjYK/view?usp=sharing