30/07/2018

4- സ്വര്‍ണ പാദസരം

Malayalam eBooks-254-cherukathakal-4-swarnapadasaram' is a series of short stories having some idea for self-help/improvement morals for a quality life. Author- Binoy Thomas, format-PDF, price-FREE.
'മലയാളം-ചെറുകഥകള്‍-4-സ്വര്‍ണ പാദസരം '  ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയിലെ ചെറുകഥകളില്‍ ഓരോന്നിലും നന്മയുടെ സാരാംശം ഉള്ളവയാണ്. ജീവിതഗുണമേന്മ അല്പമെങ്കിലും മെച്ചപ്പെടാന്‍ ഉപകരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.  ഒപ്പം ലളിതമായ വളച്ചു കെട്ടില്ലാത്ത നേര്‍വായനയും സാധ്യമാകും. അത്തരം  ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലേക്ക്...


To browser online reading/ download/ offline reading of this safe google drive file-254, click here-

https://drive.google.com/file/d/12JZBk1PQfk9QZ9AyS9UGEn8JOTt6pLHF/view?usp=sharing