11-മുതലാളിയുടെ വികൃതികള്‍

Malayalam ebooks-252-thinmakal-11-muthalaliyude vikruthikal
Author-Binoy Thomas, Price-FREE
To read online/download/offline this safe google drive pdf file-252, click here-
https://drive.google.com/file/d/1cj29AcNK9pQtWEq1VStRpydt0aZJOaKL/view?usp=sharing