20/07/2018

3-യുവതിയുടെ ശാപം

Malayalam eBooks-245-sthreekshemam-3-'yuvathiyude shaapam' is a part of woman empowerment series. sthreeshakthi, sthreeshaktheekaranam, women human rights, equality, feminism, feminist, mental, sex harassment, blind belief, social injustice, inequality, dowry, sathi, devadasi, Kerala, India, freedom, female gender...
Author- Binoy Thomas, book format-pdf, price- FREE.
സ്ത്രീക്ഷേമം-'യുവതിയുടെ ശാപം' പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെ കഥ. സ്ത്രീശാക്തീകരണം, സ്ത്രീക്ഷേമം, സ്ത്രീശക്തി, പീഡനങ്ങള്‍, സ്ത്രീധനം, തുല്യത, ലിംഗവിവേചനം, കേരളം, ദുരാചാരങ്ങള്‍, അനീതി, സതി, ദേവദാസി സമ്പ്രദായം, ശൈശവ വിവാഹം, വിധവാവിവാഹം, അഗ്നിശുദ്ധി, ഫെമിനിസം, ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ വായിക്കാം.


To read online/download/offline this google drive pdf file-245, click here-

https://drive.google.com/file/d/1RfincSkVRk3txgGt5sw_hoiqIiQ3v-8t/view?usp=sharing