3-യുവതിയുടെ ശാപം

Malayalam eBooks-245-sthreekshemam-3-'yuvathiyude shaapam'
Author- Binoy Thomas, book format-pdf, price- FREE.
സ്ത്രീക്ഷേമം-'യുവതിയുടെ ശാപം' 

To read online/download/offline this google drive pdf file-245, click here-
https://drive.google.com/file/d/1RfincSkVRk3txgGt5sw_hoiqIiQ3v-8t/view?usp=sharing

POPULAR POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1