(867) എങ്ങനെ രുചി പോയി?

 ഒരു രാജ കൊട്ടാരത്തിലെ ഉദ്യാനത്തിൽ അപൂർവ്വ ഇനത്തിൽ പെട്ട ഒരു മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാമ്പഴങ്ങൾക്ക് അതീവ രുചിയുണ്ടായിരുന്നു.

രാജാവ്, തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ അതിഥികൾക്ക് ഈ മാമ്പഴം പൂളി കൊടുക്കുമായിരുന്നു.

പക്ഷേ, മാമ്പഴം മുഴുവനായും ഒരിക്കലും കൊടുക്കില്ല. കാരണം, മാങ്ങാണ്ടി കുഴിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇത്തരം മാമ്പഴം ഉണ്ടാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു.

ഒരിക്കൽ, അയൽ രാജാവ് മാമ്പഴം ചോദിച്ചപ്പോൾ 10 മാമ്പഴം കൊടുത്തു വിട്ടു. പക്ഷേ, നേർത്ത സൂചി കൊണ്ട് മാങ്ങാണ്ടിയുടെ കുരുവിന്റെ അറ്റം അടർത്തിക്കളഞ്ഞു.

അയൽ രാജാവ് മാങ്ങാണ്ടികൾ കുഴിച്ചിട്ടു. പക്ഷേ, മുളച്ചില്ല.

കൊട്ടാരത്തിലെ ബുദ്ധിയുള്ള കർഷകൻ പറഞ്ഞു - വിത്ത് അടർത്തിയതാണു കാരണം.

ഇതിനു പ്രതികാരമായി രാജാവ് കർഷകനെ കുറച്ചു തൈകളുമായി ആദ്യത്തെ രാജാവിന്റെ ഉദ്യാനത്തിലേക്കു വിട്ടു.

സമ്മാനമായി തൈകൾ ഉദ്യാനത്തിൽ പലയിടത്തായി വച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അയാൾ പോയി.

ചോദ്യം: 

അടുത്ത വർഷം മാമ്പഴങ്ങൾക്ക് കയ്പായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്?

ഉത്തരം -

 ആര്യവേപ്പ് (Neem Plant) മാവിനു ചുറ്റും വളർന്നപ്പോൾ മാമ്പഴത്തിനു കയ്പ് വന്നു.

Written by Binoy Thomas, Malayalam eBooks - 867- ബുദ്ധി പരീക്ഷ - 49, PDF -https://drive.google.com/file/d/18tzZgds8Q33gbn-sRdopX5nWRARHdnKQ/view?usp=drivesdk

Comments

MOST VIEWED POSTS

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

Best 10 Malayalam Motivational stories

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam