12-ബുദ്ധിപരീക്ഷ

Malayalam eBooks-463-I.Q test-12
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-463 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1J7FXuzIORj2NUm4GHIhz3uQwo083Hr2j/view?usp=sharing

MOST VIEWED POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

Opposite words in Malayalam

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam