7-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-349-proof reading-7-shariyaya padangal-7.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-'ഋ, എ, ഏ, ഐ, ഒ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-349 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/17kS4Jx0R6bGUtMYOd7iMwcpaqYt-aS-k/view?usp=sharing

MOST VIEWED POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam