6-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-348-proof reading-6-shariyaya padangal-6.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-'ഉ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-348 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1KqTUIljnYHTl14DWmivH4WhZzhFZhE1j/view?usp=sharing

MOST VIEWED POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ഹോജ-മുല്ലാ-കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

Opposite words in Malayalam

ബീര്‍ബല്‍കഥകള്‍

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം