ശരിയായ പദങ്ങള്‍-2

Malayalam eBooks-344-proof reading-2-shariyaya padangal-2. 
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-'അ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-344 is free. Click here-
https://drive.google.com/file/d/1JHTpF6uCYVYCkwHj5HxL-4nH95IK-4NQ/view?usp=sharing

MOST VIEWED POSTS

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

Best 10 Malayalam Motivational stories

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam