2- കരി തൊടരുത്

Malayalam eBooks-340-jyothisham-2-kari thodaruth.
(ജ്യോതിഷം, ക്ഷേത്രങ്ങള്‍, അമ്പലങ്ങള്‍, പള്ളികള്‍, ആചാരങ്ങള്‍, കൃത്യനിഷ്ഠ, ജാഗ്രത, അനുസരണം.)
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-340 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1AtiBVhqA6aZAVmX_1sjDaNaURLZNKrcg/view?usp=sharing

MOST VIEWED POSTS

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

Best 10 Malayalam Motivational stories

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam