10-വാക്യത്തില്‍ പ്രയോഗിക്കുക

ഇപ്പോൾ നൂറിൽ കൂടുതൽ മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഈ ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്-https://www.malayalamplus.com/2022/04/blog-post.html

Malayalam eBooks-329-happiness-10-vakyathil prayogikkuka
Author- Binoy Thomas, Price- FREE
Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-329 is free. Click here-https://drive.google.com/file/d/11gI6bVfFxj1sTly2HcZmLQked3g8feRc/view?usp=sharing

MOST POPULAR POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

Opposite words in Malayalam

ചെറുകഥകള്‍

ഹോജ-മുല്ലാ-കഥകള്‍ -1

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം