23/03/2019

10-രുദ്രന്‍

Malayalam eBooks-280-nadodikkathakal-10-rudran' is a series of folk tales. This traditional simple common stories are adopted from various Indian states, Russia, China, USA, Turkey, Germany, Greece, African nations etc. Author- Binoy Thomas, format-pdf,  price- FREE

നാടോടിക്കഥകള്‍ -10-രുദ്രന്‍.    ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ മുഴുവനും പ്രചാരമുള്ള വായിക്കപ്പെടുന്ന മികച്ചൊരു വിഭാഗമാണ്‌ ഇത്തരം നാട്ടുകഥകള്‍. കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും റഷ്യ, ചൈന, അമേരിക്ക, ആഫ്രിക്കന്‍രാജ്യങ്ങള്‍, തുര്‍ക്കി, ഗ്രീസ്, ജര്‍മനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെയും മറ്റും നാടന്‍കഥകള്‍ ഇവിടെ വായിക്കാം.


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-280, Click here-

https://drive.google.com/file/d/1SKX2xXtFNcaVflkKe1bPtsS4w2a-GKQe/view?usp=sharing