6-മാതാവ്‌ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-40-saint stories-6-St.Mary's-miracles or appearance as miracles in various countries. Author- Binoy Thomas, Format-PDF, 

ഈ പരമ്പരയില്‍  പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ്, കന്യകാമറിയം, മുത്തിയമ്മ, വിശുദ്ധ മേരി എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന യേശുവിന്റെ അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വിവിധ രാജ്യങ്ങള്‍, വര്‍ഷങ്ങള്‍, സ്ഥലങ്ങള്‍, ദര്‍ശനം ലഭിച്ചവര്‍, അത്ഭുതങ്ങള്‍,  പുണ്യവാന്‍, പുണ്യവതി, പുണ്യശ്ലോകന്‍, വിശുദ്ധര്‍, പുണ്യാളന്‍, വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവര്‍, ധന്യര്‍, വന്ദ്യര്‍, എന്നിവരുടെ ജീവചരിത്രം, കഥ, ചരിത്രം എന്നിവയൊക്കെ വായിക്കാം.

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-40, Click here-

https://drive.google.com/file/d/1RXoKIJB6tNjvMHC2RkRPAJsVt1FIB5Dq/view?usp=sharing

MOST VIEWED POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

ഹോജ-മുല്ലാ-കഥകള്‍ -1